സഹകരണകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്