സഹകരണ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ്: 7, 8 തീയതികളിൽ സഹകരണ കാർഷിക ഉത്സവമാണ് ബാങ്ക് നടത്തുന്നത്