What's New

ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്

 1. ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍/അര്‍ദ്ധ ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍, അംഗീകൃത വ്യാപാരികള്‍, ഡോക്ടര്‍മാര്‍, എന്‍ജിനീയര്‍, ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് , അഡ്വക്കേറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സ്/തൊഴില്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സൊകര്യം അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ബ്ലോക്ക് ക്യാപിറ്റല്‍ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റിന്‍റെ 25 ല്‍ അധികരിക്കരുത്.


  അപേക്ഷിക്കുന്ന യൂണിറ്റിന് മറ്റൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് വായ്പ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.


  പരമാവധി വായ്പ തുക 40 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും.


  പ്ലാന്‍റര്‍, ബിസിനസ്സ്/വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന വ്യക്തികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ രേഖകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നത്. ജ്വല്ലറികള്‍, ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ടല്‍, മൊത്ത വ്യാപാരികള്‍, തുണിക്കടകള്‍, ഹാര്‍ഡ്വെയര്‍ സ്റ്റോറുകള്‍, വന്‍കിട കച്ചവടക്കാര്‍, സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ മൊത്തവിതരണക്കാര്‍, ഉപഭോഗ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും വീട്ടുപകരണങ്ങളുടേയും ഡീലര്‍മാര്‍, പെട്രോള്‍ ബങ്കുകള്‍, ഗവണ്‍മെന്‍റ്, അര്‍ദ്ധ ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്.  10 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുളള അപേക്ഷകള്‍ താഴെ പറയുന്ന രേഖകള്‍ സഹിതം സമര്‍പ്പിക്കേ???ണ്ടതാണ്.


  ആഡിറ്റഡ് ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് ആന്‍റ് പി & എൽ അക്കൗണ്ട് (നിലവിലുളള ബിസിനസ്സ് ആണെങ്കില്‍ അവസാനത്തെ 3 വര്‍ഷത്തെ കണക്കുകള്‍)


  ലൈസന്‍സ്, സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ്, രജിസ്ട്രേഷന്‍/വാറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്


  ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്


  6 മാസത്തെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്


  അപേക്ഷകനും ജാമ്യക്കാരും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായിരിക്കണം.


  ലിമിറ്റിന്‍റെ 170% വിലമതിപ്പുളള വസ്തു ഈടായി നൽകേണ്ടതാണ്. ബാങ്കിനു നല്‍കിയിട്ടുളള വസ്തു ഈടിന് പുറമേ ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന  വസ്തുവകകളും ബാങ്കില്‍ നിന്നെടുത്ത വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുവകകളും ബാങ്കിന് ഈടായി നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, കരം അടച്ച രശീതുള്ള ഒരാള്‍ ജാമ്യവും നിര്‍ബന്ധമാണ്.


  വായ്പക്കാരന്‍ ബാങ്കില്‍ ഈടുവയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിനുമേല്‍ വ്യക്തമായ അവകാശാധികാരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.


  കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചെക്ക്, ഡി.ഡി എന്നിവ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ബാങ്കിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു (പവര്‍ ഓഫ് അറ്റോര്‍ണി) മുക്ത്യാര്‍ നാമം ഹാജരാക്കണം. കോണ്‍ട്രാക്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ 50% ല്‍ കവിയാത്ത തുക മാത്രമേ നിയമാനുസൃതമായ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിന്‍റെ പരമാവധി പരിധിയായി നിര്‍ണ്ണയിക്കാവു.


  വക്കീല്‍ ഫീസ്, രജിസ്ട്രേഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍, ക്യാഷ്ക്രെഡിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന തന്‍ചിലവുകള്‍ എന്നിവ വായ്പക്കാരന്‍ വഹിക്കേണ്ടതാണ്.


  പ്രതിമാസ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് വായ്പക്കാരനില്‍ നിന്നും വാങ്ങി ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കേ???ണ്ടതാണ്.


  പലിശ നിരക്ക് ബാങ്ക് കാലാകാലങ്ങളില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ടി പലിശ പ്രതിമാസം അടയ്ക്കേണ്ടണ്. വ്യാപ കുടിശ്ശികയാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ലിമിറ്റിന്‍റെ പരിധിയില്‍ അധികരിച്ചാവും സാധാരണ പലിശനിരക്കിനേക്കാള്‍ 3% അധികപലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.


  വായ്പക്കാരന്‍ ബാങ്ക് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട???താണ്. (ഓപ്പണിംഗ് ബാലന്‍സ്, വിറ്റുവരവ്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന സ്റ്റേറ്റുമെന്‍റ് ശാഖയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേ???ണ്ടതാണ്. 5 ലക്ഷം രൂപ ലിമിറ്റുള്ള ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട???ില്‍ നിന്നും സ്റ്റോക്കിന്‍റെ 60% തുക മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുള്ള ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗ???ണ്ടുകളുടെ വിറ്റുവരവ് നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ ശാഖാമാനേജര്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.


  വായ്പക്കാരന്‍ എല്ലാ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും ടി ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നടത്തേണ്ട???താണ്.


  ക്യാഷ് ക്രെഡറ്റ് പരിധി ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്കാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റേയും അക്കൗണ്ട???ിലെ ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാത്രമേ ലിമിറ്റ് പുതുക്കി അനുവദിക്കുകയുള്ളു. സ്റ്റോക്ക് പരിശോധന ശാഖാ മാനേജര്‍ മാസം തോറും കൃത്യമല്ലാത്ത ഇടവേളകളില്‍ നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹെഢാഫീസിലേയ്ക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്.


  ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ നല്കുന്നതിനു മുന്‍പാകെ വായ്പക്കാരനെക്കുറിച്ചും ടിയാന്‍റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ച് നിശ്ചിതഫോറത്തില്‍ ശാഖാമാനേജര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.


  ബാങ്കിന്‍റേയും വായ്പക്കാരന്‍റേയും സംയുക്തമായ പേരില്‍ ടി ലിമിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സമ്പാദിച്ച സ്ഥാവരജംഗമവസ്തുവകകള്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.


  സ്ഥാവരവസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി ടി ലിമിറ്റിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എങ്കില്‍ ടി തുക സി സി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത് ഡീലര്‍ക്ക് നേരിട്ട് നല്കേണ്ടതാണ്.

Download Application Form

സാധാരണ വായ്പ (പ്രൊ

*എന്‍ജിനീയറിംഗ്, മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സുകള്‍ (എം.ബി.ബി.എസ്, ബി.ഡി.എസ്, ബി.എ.എം.എസ് ബി.എച്ച്.എം.എസ്., ബി.എസ്.സി. നേഴ്സിങ്ങ്) എം.ബി.എ., എം.സി.എ., എം.എസ്., എം.ഡി., എം.ഡി.എസ്.,എം.എസ്.ഡബ്ല്യ. ???????? പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്കും ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന ഇതര കോഴ്സുകള്‍ക്കും പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ട????യാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുളള വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.

*കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശത്തുമുളള ഗവണ്‍മെന്‍റ്/സഹകരണ/ ഗവണ്‍മെന്‍റ് അംഗീകൃത പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനു മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

*പരമാവധി വായ്പാത്തുക 25 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ മേലധികാരി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന മുറക്ക് ഓരോ സെമസ്റ്ററിനും ആവശ്യമുള്ള തുക വായ്പയില്‍ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയുടെ പേരില്‍ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. പുസ്തകം, പഠനസാമഗ്രികള്‍ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിനുളള തുക പണമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. കോഴ്സിന്‍റെ പ്രാഥമിക ചെലവിനു വേണ്ട???ി വരുന്ന തുകയും പണമായി നല്‍കാവുന്നതാണ്. വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് വേ???? അനുവദിക്കുന്ന വായ്പകളില്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട്, വിസ, എയര്‍ടിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കില്‍ വായ്പത്തുക പണമായി വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

*പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടുെ???ങ്കില്‍ കുട്ടിയുടെ പേരിലും പതിനെട്ട് വയസ്സില്‍ താഴെയാണ് പ്രായമെങ്കില്‍ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ പേരിലുമായിരിക്കും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്. ഈ വായ്പയില്‍ രക്ഷകര്‍ത്താവ്/വിദ്യാര്‍ത്ഥി രീീയഹശഴമിേ ആയിരിക്കും.

*പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്നത് തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രവേശനം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഹാജരാക്കേ???ണ്ടതാണ്.

*????? ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള വായ്പകള്‍ രക്ഷകര്‍ത്താവിനെ കൂടാതെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യത്തില്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കില്‍ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നിഷ്കര്‍ഷിക്കേണ്ട???തില്ല. അച്ഛന്‍റെ/അമ്മയുടെ പേരിലാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഇവര്‍ രണ്ട???ു പേരും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നിഷ്കര്‍ഷിക്കേ???ണ്ടതില്ല. ????? ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുളള വായ്പകള്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 170% മതിപ്പ് വിലയുളള വസ്തുവിന്‍റെ ഈടിന്മേല്‍ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാല്‍ അച്ഛനമ്മമാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കില്‍ വായ്പത്തുകയുടെ തുല്യവില മതിക്കുന്ന ഈടു വസ്തു മതിയാകുന്നതാണ്.

*വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ കാലാവധി കോഴ്സിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യവും പ്രത്യേകതകളും അനുസരിച്ച് പരമാവധി 100 മാസം വരെ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. പഠന കാലാവധി കഴിയുന്നതു വരെ മാസം തോറും പലിശ മാത്രം അടച്ചാല്‍ മതിയാകുന്നതാണ്. പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം മാസം മുതല്‍ മുതലും പലിശയും പ്രതിമാസ തവണകളായി അടച്ചുതീര്‍ക്കേ???ണ്ടതാണ്.

*വായ്പാ പ്രമാണങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ലിമിറ്റ് മാത്രം അനുവദിക്കേ???തും വായ്പാക്കാരന്‍റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രസീതു വാങ്ങി വായ്പാക്കണക്കില്‍ ചെലവെഴുതേ???ണ്ടതുമാണ്.

*സാധാരണ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.


Download Application Form

അഡിഷണൽ ഭവന വായ്പ അ

ബാങ്കില്‍ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് പണിത വീടുകളുടെ വിപുലീകരണത്തിനും ഒന്നാം നിലയോ രണ്ട???ാം നിലയോ പണിയുന്നതിനും അഡീഷണല്‍ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകള്‍ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.*നിലവിലുള്ള വായ്പ കുടിശ്ശിക വരുത്താതെ കൃത്യമായി ഗഡുക്കള്‍ അടച്ചുകൊണ്ട???ിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇപ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.


*ആദ്യവായ്പയുടെ അവസാനത്തെ ഗഡു തുക കൈപ്പറ്റി ????? വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ അഡീഷണല്‍ വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.


*വിപുലീകരിച്ച് പണിയുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ഹാജരാക്കണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 70 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കാത്ത തുക വായ്പയായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്.


*വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം വായ്പത്തുകയുടെ 10% വരുന്ന തുക അക്കൗണ്ട???ില്‍ അടയ്ക്കേണ്ട???താണ്.


*വായ്പാ വിതരണം 5 ഗഡുക്കളായി നടത്തുന്നതാണ്. ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വായ്പക്കാരന്‍ അക്കൗ???ണ്ടില്‍ അടച്ച തുക പിന്‍വലിക്കാവുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ ഒന്നാംഗഡുവായ 10% വായ്പ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങളും അവ ഒപ്പിട്ടു നല്‍കുന്ന തീയതിവരെയുള്ള കുടിക്കിട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബ്രാഞ്ചില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ട് ഗഡു-ഒന്നാം ഗഡു സംഖ്യയുടെ വിനിയോഗം ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടശേഷം രണ്ടാം  ഗഡുവായി വായ്പാത്തുകയുടെ 20% വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. മൂന്നാം ഗഡു വായ്പാത്തുകയുടെ 30% ര???ണ്ടാം ഗഡു തുകയുടെ വിനിയോഗം ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടശേഷം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. നാലാം ഗഡു-വായ്പാത്തുകയുടെ 30% കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അഞ്ചാം ഗഡു വായ്പത്തുകയുടെ 10% കെട്ടിടം പണിപൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.മൊത്തം വായ്പാ ബാക്കിനില്‍പില്‍ കുറയാത്ത തുകയ്ക്ക് ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.


*വായ്പക്കാരന്‍റെ പേരില്‍ അഡീഷണല്‍ വായ്പ സെക്കന്റ് ലോൺ  ആയി ചെലവെഴുതേ???ണ്ടതാണ്.


*ടി വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള നിരക്കില്‍ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.


*വായ്പയുടെ കാലാവധി പരമാവധി 15 വര്‍ഷം ആയിരിക്കും. വായ്പക്കാരന്‍റെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് കാലാവധി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.


*ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി വായ്പ ആദ്യ വായ്പാ പരിധി അടക്കം 30 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും.


*ഭവന വായ്പയുടെ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ വായ്പയ്ക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

Download Application Form

നാഴികക്കല്ലുകൾ

1960 - 10.12.1960 ല്‍ തിരു-കൊച്ചി സ

തുടർന്നു വായിക്കുക