ഇ.ഡി.സി.ബി. ഇ - സ്

8 മുതല്‍ 12 വരെ ക്ളാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ടാബ്ലെറ്റ്, സൈക്കിള്‍  വാങ്ങുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ പേരില്‍ 3000 രൂപ മുതല്‍ 15000  രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു.  കാലാവധി 12 മുതല്‍ 36 മാസം വരെ. പലിശ നിരക്ക് 10.5%.

Download Application Form

വ്യക്തികത നിക്ഷേപക

1)   ബാങ്കിന്‍റെ പ്രമുഖരായ ഇടപാടുകാര്‍ക്കും നിക്ഷേപകര്‍ക്കും ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനു മുന്‍പായി അപേക്ഷകന്‍/അപേക്ഷക 3000/- രൂപയുടെ മിനിമം ബാലന്‍സില്‍ കറന്‍റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. ടി അക്കൗണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലോ കൂട്ടായോ തുടങ്ങാവുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ തുക പിന്‍വലിക്കാവുന്നതുമാണ്.

2)   പരമാവധി ലിമിറ്റ് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. അപേക്ഷകള്‍ ശാഖാ മാനേജര്‍ / DGM/ EC  പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും.

3)   ബാങ്ക് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുളള ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ ഡിമാന്‍റ് പ്രോമിസറി നോട്ട്, ഗ്യാരന്‍റി, എഗ്രിമെന്‍റ് എന്നിവ വായ്പക്കാരനും ജാമ്യക്കാരനും ഒപ്പിട്ട് നല്‍കേണ്ടതാണ്. വസ്തു ഈടിന്മേൽ  വായ്പ അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ഗേജ്/ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റില്‍ ഡീഡ്/ഗഹാന്‍ പ്രകാരം വസ്തു ഈടു വയ്ക്കേണ്ടതും ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ നിബന്ധനകളും സമ്മതിച്ച് ഒപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

4)   ടി ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക്ഉ പയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്;

(A)കോണ്‍ട്രാക്ട് ബിസിനസ്സ്

(B)ട്രേഡ് & ബിസിനസ്സ്

(C)പ്രൊഫഷണല്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍

ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതും, കാലാകാലങ്ങളില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

5)   ബാങ്കിന്‍റെ പരിശോധകര്‍ക്കോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഏത് സമയത്തും ടി ലിമിറ്റിന്‍റെ വിനിയോഗം പരിശോധിച്ച് നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കാന്‍ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ആയതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ വായ്പക്കാരന്‍ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

      (a)  ശമ്പളം നല്‍കുന്ന അധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്     ജാമ്യക്കാര്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതും ടിയാരുടെ അറ്റശമ്പളം മൊത്തശമ്പളത്തിന്‍റെ 50%  ല്‍ കൂടുതലായിരിക്കുകയും വേണം.

       (b) വസ്തു ഈടിന്മേൽ  ലിമിറ്റ് പാസാക്കുമ്പോള്‍ താഴെ പറയുന്ന രീതി     അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലുളള വസ്തു മാത്രമേ ഈടായി     സ്വീകരിക്കുകയുളളൂ. വസ്തുവിന്‍റെ കുറഞ്ഞ വിസ്തീര്‍ണ്ണം കാലാകാലങ്ങളില്‍     ബാങ്കിന്‍റെ ഭരണ സമിതി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. ഈടു വസ്തുവിന്‍റെ  വാല്യുവേഷന്‍, അപേക്ഷിച്ച ലിമിറ്റിന്‍റെ 170// ല്‍ കുറയരൂത്. റൂള്‍ (2) ല്‍ പറയും   പ്രകാരമുളള പരമാവധി ലിമിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അനുവദിക്കുക.

6)   ടി ലിമിറ്റിന്‍റെ പലിശ നിരക്ക് കാലാകാലങ്ങളില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ ഭരണസമിതി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ഉളള വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ഛഉ ബാക്കിനില്പിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഛഉ ലിമിറ്റിന്‍റെ പലിശ ദൈനംദിനമുളള ബാക്കിനില്‍പിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എല്ലാ മാസവും ടി അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്തു പലിശയില്‍ വരവുവയ്ക്കുന്നതും ലിമിറ്റില്‍ അധികരിച്ചാല്‍ അധികരിച്ച തു ബാങ്കിന്‍റെ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 5 ദിവസത്തിനകം അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. പലിശ കുറവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ പ്രവൃത്തി ദിവസമോ ടി ദിവസം അവധിയാകുന്നപക്ഷം അതിന്‍റെ മുന്‍ പ്രവൃത്തി ദിവസമോ ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ടി ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റിനുളള അനുമതി ബാങ്ക് പിന്‍വലിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ടി തീയതി മുതല്‍ അക്കൗണ്ടിലെ ബാക്കിനില്‍പു തുക കുടിശ്ശികയായി കണക്കാക്കി പിഴപലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

7)   എല്ലാവര്‍ഷവും ഡിസംബര്‍ 31 ന് ഛഉ ലിമിറ്റിന്‍റെ കാലാവധി അവാസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാലാവധി തീയതിയില്‍ ബാക്കിനില്‍പ് തുക ലിമിറ്റിനേക്കാളും അധികരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വായ്പക്കാരന്‍/വായ്പക്കാരി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ജനുവരി 1-ാം തീയതി മുതല്‍ക്ക് ടി ലിമിറ്റ് തുടരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതു സംബന്ധിച്ച് ബാങ്കില്‍ രേഖാമൂലം അപേക്ഷ നല്‍കി ടി അക്കൗണ്ട് പുതുക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പലിശയടവും അക്കൗണ്ടിലെ മറ്റു ഇടപാടുകളും കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നത് പുതുക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡമായിരിക്കും. മേല്‍ പറഞ്ഞ  മാനദണ്ഡം പാലിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അപേക്ഷകന്‍റെയും ജാമ്യക്കാരുടേയും രേഖാമൂലമുളള അപേക്ഷയിേډല്‍ ശാഖാ മാനേജര്‍ക്ക് ലിമിറ്റ് പുതുക്കി അനുവദിക്കാവുന്നതും ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ കൃത്യമല്ലാതെ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ പുതുക്കല്‍ ബാങ്കിന്‍റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി പരിഗണിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

8)   അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാടുകള്‍ ചെക്ക്/എ.ടി.എം. കാര്‍ഡ് എന്നിവ മുഖാന്തിരം മാത്രം നടത്തേണ്ടതും ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളള ചലാനില്‍ പണം ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

9)   അക്കൗണ്ട് പാസ്സ്ബുക്ക്, ചെക്ക്ബുക്ക് എന്നിവ വായ്പക്കാരന് നല്‍കുന്നതാണ്. പാസ്സ്ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയാല്‍ ആയത് ബാങ്കിന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം നിശ്ചിത ഫീസ് ഈടാക്കി പാസ്സ്ബുക്ക് വീണ്ടും നല്‍കാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ പാസ്ബുക്കില്‍ ഇടപാടുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പതിച്ചു തീരുന്നപക്ഷം ചാര്‍ജ്ജ് ഈടാക്കാതെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാസ്സ്ബുക്ക് നല്‍കാവുന്നതാണ്.

ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന ചെക്ക്, പാസ്സ്ബുക്ക് എന്നിവ വായ്പക്കാരന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വായ്പക്കാരന് ടി കാര്യത്തില്‍ ഉളള ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ മൂലം ആയത് നഷ്ടപ്പെടുകയോ കേടുപാടുകള്‍ വരികയോ ചെയ്യുന്നതായാല്‍ ആയതിന് ബാങ്കിന് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വായ്പക്കാരന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും. ടി കണക്ക് സംബന്ധിച്ച് സംശയ നിവൃത്തി വരുത്തേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ചുളള പരാതികള്‍ ഒരു മാസത്തിനകം ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമാണ്.

10)   മുന്‍കൂര്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയോ, നല്‍കാതെയോ ടി ലിമിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനോ റദ്ദുചെയ്യുന്നതിനോ ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. വായ്പക്കാരന് തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ബാങ്ക്, ടി ലിമിറ്റ് റദ്ദു ചെയ്യുകയോ വായ്പക്കാരന്‍ സ്വമേധയാ ലിമിറ്റ് തീര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം വായ്പാ പാസ്സ് ബുക്കും ബാക്കി ചെക്ക് ലീഫുകളും ബാങ്കിന് ഉടന്‍തന്നെ തിരികെ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

നിലവില്‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുളള OD അക്കൗണ്ടുകളും നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിധേയമായി തുടരാവുന്നതാണ്.  


Download Application Form

എക്സ്പ്രസ്സ് ലോൺ


1. വായ്പയുടെ ആവശ്യം                                                       

ഈ വായ്പ വിവാഹം, വീടിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍, പെയിന്‍റിങ്,ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഇതര ആവശ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുളളതാകുന്നു.

2. അപേക്ഷകന്‍റെ വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ  വായ്പ  അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. 

3. സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ജീവനക്കാര്‍/അദ്ധ്യാപകര്‍ എന്നിവര്‍ക്കായിരിക്കും അര്‍ഹത. 

4. വായ്പാ കാലാവധി, കുറഞ്ഞത് 12 മാസവും പരമാവധി 100 മാസവും ആയിരിക്കും.  അപേക്ഷകന്‍റെ / ജാമ്യക്കാരുടെ റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് തീയതിക്ക് 6 മാസം മുമ്പ് വായ്പാ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

5. EMI പ്രകാരം തിരിച്ചടവ് നടത്താവുന്നതാണ്. 

6. അപേക്ഷകന് ഈ ബാങ്കില്‍ നേരിട്ട് വായ്പ / ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാദ്ധ്യതകളു ജാമ്യക്കാരന് മറ്റ് ജാമ്യ ബാദ്ധ്യതകളും ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുളളതല്ല.

7. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ 10.75%വും 5 ലക്ഷത്തിന്മുകളില്‍ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ 11.5 % വും ആയിരിക്കും. വായ്പ കുടിശ്ശികയായാല്‍ കുടിശ്ശിക തുകയ്ക്ക് 3% അധിക പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതാണ്.  

8. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകള്‍ താഴെ പറയും പ്രകാരം ആയിരിക്കും.

 

            വായ്പാ സ്ലാബ്           

         ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ                  

മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ

A. അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തിന്‍റെ 20 ഇരട്ടി  വരെ(സ്വന്തം വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ ഈടിന്മേൽ)

B. മറ്റു ബാദ്ധ്യതകള്‍ക്കായി ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കിഴിക്കുന്ന തുക അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്‍റെ40% ല്‍ താഴെയായിരിക്കണം.

C. സ്വന്തം കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും ആള്‍ ജാമ്യം

D. എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ ജോലിയും മറ്റ് ജില്ലയില്‍ സ്ഥിര താമസവുമുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ സ്ഥിര താമസവും ജോലിയും ഉളള വ്യക്തികളുടെ ജാമ്യം / LTR ജാമ്യം.

മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ

A. അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തിന്‍റെ 20 ഇരട്ടി വരെ (സ്വന്തം വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ ഈടിന്മേൽ)

B. മറ്റു ബാദ്ധ്യതകള്‍ക്കായി ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കിഴിക്കുന്ന തുക അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തിന്‍റെ 40% ല്‍ താഴെയായിരിക്കണം.

C. സ്വന്തം കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും ആള്‍ ജാമ്യം.

D. 25000/- രൂപ മൊത്ത ശമ്പളമുളള ഒരു  ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യമോ അല്ലെങ്കില്‍  തത്തുല്യമായ തുക ശമ്പളമുളള  രണ്ട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഉദ്യോഗസ്ഥജാമ്യമോ.

അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ

A. അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തിന്‍റെ 20 ഇരട്ടി വരെ (സ്വന്തംവരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ ഈടിന്മേൽ)

B. മറ്റു ബാദ്ധ്യതകള്‍ക്കായി ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കിഴിക്കുന്ന തുക അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്‍റെ 40% ല്‍ താഴെയായിരിക്കണം. 

C.  സ്വന്തം കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും ആള്‍ ജാമ്യം

D. 40000/- രൂപ വീതം ശമ്പളമുളള രണ്ട്     ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം.

9. അപേക്ഷകന്‍ എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ ജോലിയും സ്ഥിരതാമസവുമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം.

10. ജാമ്യക്കാര്‍ എറണാകുളം ജില്ലയില്‍  സ്ഥിരതാമസമുള്ള ആളായിരിക്കണം.

11. ഈ സ്കീം പ്രകാരം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് മറ്റ് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ജാമ്യ നില്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതും  പരസ്പര ജാമ്യത്തിലുളള വായ്പയ്ക്ക്  അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്‌. 

12. PAN number,  SPARK Authorization  എന്നിവ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

13. സാധാരണ വായ്പയ്ക്കു ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ വായ്പയ്ക്കു ബാധകമായിരിക്കും.

14. വായ്പാപേക്ഷകന്‍ / ജാമ്യക്കാരന്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും റിക്കവറി സമ്മതപത്രവും, ഡിക്ലറേഷനും ഹാജരാക്കണം.

15. ഈ നിബന്ധനകളില്‍ ഏതെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ, കൂട്ടിചേര്‍ക്കുന്നതിനോ ബാങ്കിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്രകാരമുളള മാറ്റങ്ങള്‍ അനുസരിക്കുന്നതിന് വായ്പക്കാരന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

  


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക