സൊസൈറ്റി ജീവനക്കാ

Download Application Form

ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്

Download Application Form

കാർഷിക ഗോൾഡ് ലോൺ

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ .  
ഉദ്ദേശ്യം
കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
വായ്പ തുക പരിധി
3 ലക്ഷം
പലിശ നിരക്ക്
7.00%
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി
12 മാസം
യോഗ്യത
അപേക്ഷകൻ കുറഞ്ഞത് 10 സെൻറ് സ്വന്തമായി വേണം
ഗ്യാരണ്ടി
വ്യക്തിപരം:
സ്വർണവും
ഭൂസ്വത്തുക്കൾ 10 സെന്റ് യഥാർത്ഥ LTR
മുൻകൂർകൊടുത്ത ഫീസ്
ഈ വായ്പ ബാധകമല്ലെന്നതും
പലിശ കിഴിവും
ബാധകമല്ല ഈ വായ്പ
താൽക്കാലിക നിരോധനം
ഈ വായ്പ ബാധകമല്ലെന്നതും
പ്രമാണങ്ങളുടെ ആയിരിക്കും
ഇംത്രൊദുചെര് പ്രസ്താവന
വിലാസം തെളിവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐഡി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ്
ദേശത്തിന്റെ നികുതി രസീത്
സർവേ നമ്പർ, ഭൂമിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം, വിളകളുടെ വിവരണം എന്നിവ നൽകണം

Download Application Form

കാർഷിക ഗോൾഡ് ലോൺ

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ .  
ഉദ്ദേശ്യം
കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
വായ്പ തുക പരിധി<

തുടർന്നു വായിക്കുക