ചെറുകിട വ്യവസായ വാ


ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ മതിപ്പു വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആവശ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിച്ചും  പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

1)   ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന്, അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പതുകയുടെ 170% വിലമതിപ്പുള്ള വസ്തു ഈട് നല്‍കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ വായ്പയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയും തുക ആവശ്യമില്ലെന്ന് കണ്ടാലോ അപേക്ഷകന് മതിയായ തിരിച്ചടവ്ശേഷി ഇല്ലെന്നു കണ്ടാലോ അതനുസരിച്ച് വായ്പ തുകയില്‍ കുറവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വസ്തുവിന്‍റെ ഈടിന്മേൽ  വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. കരം അടച്ച രസീതുള്ള ഒരു ആള്‍ ജാമ്യം കൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2)   അപേക്ഷകന് പ്രായം 50 വയസ്സില്‍ അധികരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. വായ്പത്തുകയുടെ 10% ബാങ്കില്‍ മുന്‍കൂറായി അടച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

3)   വായ്പയുടെ ആവശ്യം.

         (A)   വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗത്തിനും.

         (B)   ബിസിനസ്സ് വായ്പ.

         (C)   ടൂറിസ്റ്റ്ഹോം, റെസ്റ്റോറന്‍റ്, ഹെല്‍ത്ത് ക്ലബ്, റിസോര്‍ട്ട്, ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനം,      ബോട്ട് തുടങ്ങിയ ടൂറിസം പദ്ധതികള്‍.

         (D)   പ്രിന്‍റിംഗ് പ്രസ്സ്, ചെറുകിട വ്യവസായം.

4)   ഈ വായ്പയുടെ കാലാവധി വായ്പയുടെ ആവശ്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 36 മുതല്‍ 100 മാസം വരെ ആയിരിക്കും.

5)   വിദേശത്ത് പോകുന്നതിനുള്ള വായ്പയ്ക്ക് പാസ്സ്പോര്‍ട്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിയമന ഉത്തരവ്/അഡ്മിഷന്‍ മെമ്മോ, വിസ തുടങ്ങിയവയുടെ അസ്സലും ഫോട്ടോകോപ്പിയും ഹാജരാക്കേണ്ടതും ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ പരിശോധിച്ച് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അസ്സല്‍ മടക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

6)   ഈ വായ്പയ്ക്ക് സാധാരണ വായ്പാപേക്ഷ ഫോറം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും സാധാരണ വായ്പ (Property) എന്ന പേരില്‍ ചെലവെഴുതേണ്ടതുമാണ്.

7)   വായ്പ തുല്യ പ്രതിമാസ ഗഡുക്കളായി പലിശ സഹിതം അടച്ചു തീര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.    


Download Application Form

സാധാരണ വായ്പ (പ്രൊ


1. എന്‍ജിനീയറിംഗ്, മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സുകള്‍ (എം.ബി.ബി.എസ്, ബി.ഡി.എസ്, ബി.എ.എം.എസ് ബി.എച്ച്.എം.എസ്., ബി.എസ്.സി. നേഴ്സിങ്ങ്) എം.ബി.എ.,എം.സി.എ., എം.എസ്., എം.ഡി., എം.ഡി.എസ്.,എം.എസ്.ഡബ്യൂ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്കും ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന ഇതര കോഴ്സുകള്‍ക്കും പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുളള വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.

2. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശത്തുമുളള ഗവണ്‍മെന്‍റ് /സഹകരണ / ഗവണ്‍മെന്‍റ് അംഗീകൃത പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനു മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

3. പരമാവധി വായ്പാത്തുക 25 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ മേലധികാരി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന മുറക്ക് ഓരോ സെമസ്റ്ററിനും ആവശ്യമുള്ള തുക വായ്പയില്‍ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയുടെ പേരില്‍ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.  പുസ്തകം, പഠനസാമഗ്രികള്‍ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിനുളള തുക പണമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.  കോഴ്സിന്‍റെ പ്രാഥമിക ചെലവിനുവേണ്ടി വരുന്ന തുകയും പണമായി നല്‍കാവുന്നതാണ്.  വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന വായ്പകളില്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട്, വിസ, എയര്‍ടിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കില്‍ വായ്പത്തുക പണമായി വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

4. പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കുട്ടിയുടെ പേരിലും പതിനെട്ട് വയസ്സില്‍ താഴെയാണ് പ്രായമെങ്കില്‍ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ പേരിലുമായിരിക്കും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.  ഈ വായ്പയില്‍ രക്ഷകര്‍ത്താവ് / വിദ്യാര്‍ത്ഥി Co-Obligant  ആയിരിക്കും.

5. പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്നത് തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രവേശനം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  

6. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള വായ്പകള്‍ രക്ഷകര്‍ത്താവിനെ കൂടാതെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യത്തില്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  അച്ഛനും അമ്മയും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കില്‍ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നിഷ്കര്‍ഷിക്കേണ്ടതില്ല.  അച്ഛന്‍റെ / അമ്മയുടെ പേരിലാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഇവര്‍ രണ്ടു പേരും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നിഷ്കര്‍ഷിക്കേണ്ടതില്ല.  രണ്ടു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുളള വായ്പകള്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 170% മതിപ്പ് വിലയുളള വസ്തുവിന്‍റെ ഈടിന്മേൽ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും.  എന്നാല്‍ അച്ഛനമ്മമാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കില്‍ വായ്പത്തുകയുടെ തുല്യവില മതിക്കുന്ന ഈടു വസ്തു മതിയാവുന്നതാണ്.

7. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ കാലാവധി: കോഴ്സിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യവും പ്രത്യേകതകളും അനുസരിച്ച് പരമാവധി 100 മാസം വരെ കാലാവധിഅനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. പഠന കാലാവധി കഴിയുന്നതു വരെ മാസം തോറും പലിശ മാത്രം അടച്ചാല്‍ മതിയാകുന്നതാണ്.  പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം മാസം മുതല്‍ മുതലും പലിശയും പ്രതിമാസ തവണകളായി അടച്ചുതീര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.

8. വായ്പാ പ്രമാണങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രം പരിധി അനുവദി ക്കേണ്ടതും വായ്പാക്കാരന്‍റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രസീതു വാങ്ങി വായ്പാക്കണക്കില്‍ ചെലവെഴുതേണ്ടതുമാണ്.

9. സാധാരണ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.


Download Application Form

വ്യക്തികൾക്കുള്ള സ


സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ വായ്പാ വിതരണം ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇടപാടുകാര്‍ക്ക്  സൗകര്യപ്രദമായും ലാഭകരമായും വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും വ്യക്തികള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുളള ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.  താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകള്‍ ഇതിനു ബാധകമായിരിക്കും. 

1. ഈ നിബന്ധനകള്‍ പ്രകാരമുളള ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് വ്യക്തികള്‍ക്ക് മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

2. ഒരാള്‍ക്ക് പരമാവധി അനുവദിക്കുന്ന പരിധി 10 ലക്ഷം ക. ആയിരിക്കും.

3. ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിധി പണയം വെയ്ക്കുന്ന സ്വര്‍ണ്ണ ഉരുപ്പടികളുടെ വിലയുടെ 70 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കുവാന്‍ പാടുളളതല്ല.  സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായാല്‍ കൂടുതല്‍ തുക അടപ്പിച്ച് പരിധി മേല്‍പ്രകാരം പുനര്‍നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്.

4. കാലാവധി 3 വര്‍ഷമായിരിക്കും.

5. ഓരോ വര്‍ഷവും പരിധിയുടെ 0.5% ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ചാര്‍ജ്ജ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

6. ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ പുതുക്കി നല്‍കുന്നതല്ല.  എന്നാല്‍ പുതിയ പരിധി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. 

7. ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റിന്‍റെ പലിശ ത്രൈമാസികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  പലിശ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടു ത്രൈമാസങ്ങളില്‍ അടയ്ക്കാതിരുന്നാലോ ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിധി അനുവദിച്ചതിനു ശേഷം സ്വര്‍ണ്ണവിലയിന്‍മേല്‍ മേല്‍ മൂന്നാം വകുപ്പില്‍ പറയുന്ന മാര്‍ജിന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്തവിധം കുറവുവന്നാലോ നിയമാനുസൃതമായ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഉരുപ്പടികള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

8. സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ വായ്പ ഉപനിബന്ധനകള്‍ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികളോടെ സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക