വ്യക്തികത നിക്ഷേപക

1)   ബാങ്കിന്‍റെ പ്രമുഖരായ ഇടപാടുകാര്‍ക്കും നിക്ഷേപകര്‍ക്കും ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനു മുന്‍പായി അപേക്ഷകന്‍/അപേക്ഷക 3000/- രൂപയുടെ മിനിമം ബാലന്‍സില്‍ കറന്‍റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. ടി അക്കൗണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലോ കൂട്ടായോ തുടങ്ങാവുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ തുക പിന്‍വലിക്കാവുന്നതുമാണ്.

2)   പരമാവധി ലിമിറ്റ് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. അപേക്ഷകള്‍ ശാഖാ മാനേജര്‍ / DGM/ EC  പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും.

3)   ബാങ്ക് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുളള ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ ഡിമാന്‍റ് പ്രോമിസറി നോട്ട്, ഗ്യാരന്‍റി, എഗ്രിമെന്‍റ് എന്നിവ വായ്പക്കാരനും ജാമ്യക്കാരനും ഒപ്പിട്ട് നല്‍കേണ്ടതാണ്. വസ്തു ഈടിന്മേൽ  വായ്പ അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ഗേജ്/ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റില്‍ ഡീഡ്/ഗഹാന്‍ പ്രകാരം വസ്തു ഈടു വയ്ക്കേണ്ടതും ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ നിബന്ധനകളും സമ്മതിച്ച് ഒപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

4)   ടി ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക്ഉ പയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്;

(A)കോണ്‍ട്രാക്ട് ബിസിനസ്സ്

(B)ട്രേഡ് & ബിസിനസ്സ്

(C)പ്രൊഫഷണല്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍

ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതും, കാലാകാലങ്ങളില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

5)   ബാങ്കിന്‍റെ പരിശോധകര്‍ക്കോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഏത് സമയത്തും ടി ലിമിറ്റിന്‍റെ വിനിയോഗം പരിശോധിച്ച് നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കാന്‍ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ആയതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ വായ്പക്കാരന്‍ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

      (a)  ശമ്പളം നല്‍കുന്ന അധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്     ജാമ്യക്കാര്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതും ടിയാരുടെ അറ്റശമ്പളം മൊത്തശമ്പളത്തിന്‍റെ 50%  ല്‍ കൂടുതലായിരിക്കുകയും വേണം.

       (b) വസ്തു ഈടിന്മേൽ  ലിമിറ്റ് പാസാക്കുമ്പോള്‍ താഴെ പറയുന്ന രീതി     അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലുളള വസ്തു മാത്രമേ ഈടായി     സ്വീകരിക്കുകയുളളൂ. വസ്തുവിന്‍റെ കുറഞ്ഞ വിസ്തീര്‍ണ്ണം കാലാകാലങ്ങളില്‍     ബാങ്കിന്‍റെ ഭരണ സമിതി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. ഈടു വസ്തുവിന്‍റെ  വാല്യുവേഷന്‍, അപേക്ഷിച്ച ലിമിറ്റിന്‍റെ 170// ല്‍ കുറയരൂത്. റൂള്‍ (2) ല്‍ പറയും   പ്രകാരമുളള പരമാവധി ലിമിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അനുവദിക്കുക.

6)   ടി ലിമിറ്റിന്‍റെ പലിശ നിരക്ക് കാലാകാലങ്ങളില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ ഭരണസമിതി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ഉളള വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ഛഉ ബാക്കിനില്പിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഛഉ ലിമിറ്റിന്‍റെ പലിശ ദൈനംദിനമുളള ബാക്കിനില്‍പിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എല്ലാ മാസവും ടി അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്തു പലിശയില്‍ വരവുവയ്ക്കുന്നതും ലിമിറ്റില്‍ അധികരിച്ചാല്‍ അധികരിച്ച തു ബാങ്കിന്‍റെ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 5 ദിവസത്തിനകം അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. പലിശ കുറവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ പ്രവൃത്തി ദിവസമോ ടി ദിവസം അവധിയാകുന്നപക്ഷം അതിന്‍റെ മുന്‍ പ്രവൃത്തി ദിവസമോ ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ടി ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റിനുളള അനുമതി ബാങ്ക് പിന്‍വലിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ടി തീയതി മുതല്‍ അക്കൗണ്ടിലെ ബാക്കിനില്‍പു തുക കുടിശ്ശികയായി കണക്കാക്കി പിഴപലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

7)   എല്ലാവര്‍ഷവും ഡിസംബര്‍ 31 ന് ഛഉ ലിമിറ്റിന്‍റെ കാലാവധി അവാസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാലാവധി തീയതിയില്‍ ബാക്കിനില്‍പ് തുക ലിമിറ്റിനേക്കാളും അധികരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വായ്പക്കാരന്‍/വായ്പക്കാരി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ജനുവരി 1-ാം തീയതി മുതല്‍ക്ക് ടി ലിമിറ്റ് തുടരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതു സംബന്ധിച്ച് ബാങ്കില്‍ രേഖാമൂലം അപേക്ഷ നല്‍കി ടി അക്കൗണ്ട് പുതുക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പലിശയടവും അക്കൗണ്ടിലെ മറ്റു ഇടപാടുകളും കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നത് പുതുക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡമായിരിക്കും. മേല്‍ പറഞ്ഞ  മാനദണ്ഡം പാലിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അപേക്ഷകന്‍റെയും ജാമ്യക്കാരുടേയും രേഖാമൂലമുളള അപേക്ഷയിേډല്‍ ശാഖാ മാനേജര്‍ക്ക് ലിമിറ്റ് പുതുക്കി അനുവദിക്കാവുന്നതും ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ കൃത്യമല്ലാതെ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ പുതുക്കല്‍ ബാങ്കിന്‍റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി പരിഗണിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

8)   അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാടുകള്‍ ചെക്ക്/എ.ടി.എം. കാര്‍ഡ് എന്നിവ മുഖാന്തിരം മാത്രം നടത്തേണ്ടതും ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളള ചലാനില്‍ പണം ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

9)   അക്കൗണ്ട് പാസ്സ്ബുക്ക്, ചെക്ക്ബുക്ക് എന്നിവ വായ്പക്കാരന് നല്‍കുന്നതാണ്. പാസ്സ്ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയാല്‍ ആയത് ബാങ്കിന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം നിശ്ചിത ഫീസ് ഈടാക്കി പാസ്സ്ബുക്ക് വീണ്ടും നല്‍കാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ പാസ്ബുക്കില്‍ ഇടപാടുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പതിച്ചു തീരുന്നപക്ഷം ചാര്‍ജ്ജ് ഈടാക്കാതെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാസ്സ്ബുക്ക് നല്‍കാവുന്നതാണ്.

ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന ചെക്ക്, പാസ്സ്ബുക്ക് എന്നിവ വായ്പക്കാരന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വായ്പക്കാരന് ടി കാര്യത്തില്‍ ഉളള ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ മൂലം ആയത് നഷ്ടപ്പെടുകയോ കേടുപാടുകള്‍ വരികയോ ചെയ്യുന്നതായാല്‍ ആയതിന് ബാങ്കിന് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വായ്പക്കാരന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും. ടി കണക്ക് സംബന്ധിച്ച് സംശയ നിവൃത്തി വരുത്തേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ചുളള പരാതികള്‍ ഒരു മാസത്തിനകം ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമാണ്.

10)   മുന്‍കൂര്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയോ, നല്‍കാതെയോ ടി ലിമിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനോ റദ്ദുചെയ്യുന്നതിനോ ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. വായ്പക്കാരന് തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ബാങ്ക്, ടി ലിമിറ്റ് റദ്ദു ചെയ്യുകയോ വായ്പക്കാരന്‍ സ്വമേധയാ ലിമിറ്റ് തീര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം വായ്പാ പാസ്സ് ബുക്കും ബാക്കി ചെക്ക് ലീഫുകളും ബാങ്കിന് ഉടന്‍തന്നെ തിരികെ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

നിലവില്‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുളള OD അക്കൗണ്ടുകളും നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിധേയമായി തുടരാവുന്നതാണ്.  


Download Application Form

ഇ.ഡി.സി.ബി. ഈസി ല

     

1. ഗുണഭോക്താക്കള്‍

എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍, കോളേജ് ജീവനക്കാര്‍, കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്യാര്‍ഡ് / പ്രാഥമിക സഹകരണ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാര്‍ / സര്‍ക്കാര്‍ അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്നു.

2. ആവശ്യം               

 ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന്

3. വായ്പാ പരിധി         

 10,000 മുതല്‍ 1 ലക്ഷം വരെ

4. പലിശ നിരക്ക്       

 12% 

5. വായ്പാ കാലാവധി   

 36 മാസം മുതല്‍ 96 മാസം വരെ EMI വ്യവസ്ഥയില്‍Download Application Form

സാധാരണ വായ്പ (ചെറു

1)   ഈ വായ്പ സാധാരണ വായ്പ (ട്രേഡേഴ്സ്) OL(T)  എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്.

2)   വായ്പക്കാരന്‍ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പില്‍ കച്ചവടം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം.  കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന്‍റെ തെളിവിലേക്കായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുളള ലൈസന്‍സിന്‍റെ കോപ്പി ഹാജരാക്കണം.

3)   10,000 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായി പരമാവധി 10,00,000 രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ് 

4)   വായ്പയുടെ കാലാവധി 60 മാസമായിരിക്കും.

5)   പലിശ അതാതു  കാലം ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന നിരക്കിലായിരിക്കും.  കുടിശ്ശികയ്ക്ക് 3% അധികപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

6)   വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്‍ കുറഞ്ഞത് 100 രൂപ അടച്ച് ഒരു   സ്പെഷ്യല്‍ ഇന്‍ ഓപ്പറേറ്റീവ് S.B (OLT)  അക്കൗണ്ട്  തുടങ്ങേണ്ടതാണ്.  ടി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും വായ്പയിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യയും സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും വക മാറ്റുന്നതിന് ബാങ്കിലേക്ക് സമ്മതപത്രം നല്‍കേണ്ടതാണ്.  ഈ അക്കൗണ്ടില്‍ മറ്റ് ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുവാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

7)   താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളില്‍ പ്രസ്തുത എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രതിദിനം തുക അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്

    

10,000   രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 11.00 രൂപ 

25,000   രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 27.00 രൂപ

50,000   രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 54.00 രൂപ 

75,000   രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 82.00 രൂപ

1,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 109.00 രൂപ 

1,50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 163.00 രൂപ 

2,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 218.00 രൂപ    

2,50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 272.00 രൂപ

3,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 326.00 രൂപ 

3,50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 381.00 രൂപ

4,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 435.00 രൂപ 

4,50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 490.00 രൂപ 

5,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 544.00 രൂപ 

6,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 673.00 രൂപ 

7,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 785.00 രൂപ 

8,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 898.00 രൂപ 

9,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 1010.00 രൂപ

10,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 1122.00 രൂപ  

    വായ്പാക്കാരന് നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ കൂടുതല്‍ തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  ദിവസം തോറും അടയ്ക്കുന്ന തുക മതിയാകാതെ വന്നാല്‍ ആ മാസത്തിലെ     അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ് തുക നേരിട്ട് വായ്പയില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

8)   ഒരു ലക്ഷം  രൂപ വരെയുളള വായ്പയ്ക്ക് മൂന്നു  കച്ചവടക്കാരുടെ പരസ്പര ജാമ്യത്തിനു പുറമേ  വായ്പക്കാരന്‍റെ/ജാമ്യക്കാരുടെ/കുടുംബാംഗത്തിന്‍റെ പേരിലുളള സ്ഥാവര  വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരവും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും ഹാജരാക്കണം.  ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മാനേജര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം.   വസ്തു കരം അടച്ച അസ്സല്‍ രസീതും വസ്തു സംബന്ധിച്ച കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും വാടകക്കുളള സ്ഥലത്താണ് കച്ചവടമെങ്കില്‍ വാടകക്കരാറും സ്വന്തം സ്ഥലത്താണ് കച്ചവടമെങ്കില്‍ കെട്ടിട നികുതി അടച്ച രസീതും കൂടാതെ വാറ്റ്/സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബാങ്കിന് നല്‍കേണ്ടതാണ്.  എന്നാല്‍ 50,000 രൂപ വരെയുളള വായ്പകള്‍ക്ക് വാറ്റ്/സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷന്‍, കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ആവശ്യമില്ല.

9)   വായ്പാക്കാരന്  സ്വന്തം നിലയില്‍ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് പുറമേ ഈ പദ്ധതിയില്‍പ്പെട്ട വായ്പയ്ക്ക് ജാമ്യം നില്‍ക്കുന്നതിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

10)  കളക്ഷന്‍ ഏജന്‍റിന് 2 ശതമാനം നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജ് നല്‍കുന്നതിനാവശ്യമായ തുക വായ്പക്കാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

11)  കച്ചവടക്കാരന്‍റെ തിരിച്ചടവിനുളള കഴിവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ വായ്പത്തുക ശുപാര്‍ശ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12)  വായ്പാപേക്ഷയോടൊപ്പം നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫാറത്തിലുളള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ശാഖാ മാനേജര്‍ ഹാജരാക്കണം.

13)  സാധാരണ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ വായ്പക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.   

Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക