സാധാരണ വായ്പ (ചെറു

1)   ഈ വായ്പ സാധാരണ വായ്പ (ട്രേഡേഴ്സ്) OL(T)  എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്.

2)   വായ്പക്കാരന്‍ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പില്‍ കച്ചവടം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം.  കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന്‍റെ തെളിവിലേക്കായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുളള ലൈസന്‍സിന്‍റെ കോപ്പി ഹാജരാക്കണം.

3)   10,000 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായി പരമാവധി 10,00,000 രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ് 

4)   വായ്പയുടെ കാലാവധി 60 മാസമായിരിക്കും.

5)   പലിശ അതാതു  കാലം ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന നിരക്കിലായിരിക്കും.  കുടിശ്ശികയ്ക്ക് 3% അധികപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

6)   വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്‍ കുറഞ്ഞത് 100 രൂപ അടച്ച് ഒരു   സ്പെഷ്യല്‍ ഇന്‍ ഓപ്പറേറ്റീവ് S.B (OLT)  അക്കൗണ്ട്  തുടങ്ങേണ്ടതാണ്.  ടി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും വായ്പയിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യയും സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും വക മാറ്റുന്നതിന് ബാങ്കിലേക്ക് സമ്മതപത്രം നല്‍കേണ്ടതാണ്.  ഈ അക്കൗണ്ടില്‍ മറ്റ് ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുവാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

7)   താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളില്‍ പ്രസ്തുത എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രതിദിനം തുക അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്

    

10,000   രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 11.00 രൂപ 

25,000   രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 27.00 രൂപ

50,000   രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 54.00 രൂപ 

75,000   രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 82.00 രൂപ

1,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 109.00 രൂപ 

1,50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 163.00 രൂപ 

2,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 218.00 രൂപ    

2,50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 272.00 രൂപ

3,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 326.00 രൂപ 

3,50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 381.00 രൂപ

4,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 435.00 രൂപ 

4,50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 490.00 രൂപ 

5,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 544.00 രൂപ 

6,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 673.00 രൂപ 

7,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 785.00 രൂപ 

8,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 898.00 രൂപ 

9,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 1010.00 രൂപ

10,00,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 1122.00 രൂപ  

    വായ്പാക്കാരന് നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ കൂടുതല്‍ തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  ദിവസം തോറും അടയ്ക്കുന്ന തുക മതിയാകാതെ വന്നാല്‍ ആ മാസത്തിലെ     അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ് തുക നേരിട്ട് വായ്പയില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

8)   ഒരു ലക്ഷം  രൂപ വരെയുളള വായ്പയ്ക്ക് മൂന്നു  കച്ചവടക്കാരുടെ പരസ്പര ജാമ്യത്തിനു പുറമേ  വായ്പക്കാരന്‍റെ/ജാമ്യക്കാരുടെ/കുടുംബാംഗത്തിന്‍റെ പേരിലുളള സ്ഥാവര  വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരവും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും ഹാജരാക്കണം.  ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മാനേജര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം.   വസ്തു കരം അടച്ച അസ്സല്‍ രസീതും വസ്തു സംബന്ധിച്ച കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും വാടകക്കുളള സ്ഥലത്താണ് കച്ചവടമെങ്കില്‍ വാടകക്കരാറും സ്വന്തം സ്ഥലത്താണ് കച്ചവടമെങ്കില്‍ കെട്ടിട നികുതി അടച്ച രസീതും കൂടാതെ വാറ്റ്/സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബാങ്കിന് നല്‍കേണ്ടതാണ്.  എന്നാല്‍ 50,000 രൂപ വരെയുളള വായ്പകള്‍ക്ക് വാറ്റ്/സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷന്‍, കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ആവശ്യമില്ല.

9)   വായ്പാക്കാരന്  സ്വന്തം നിലയില്‍ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് പുറമേ ഈ പദ്ധതിയില്‍പ്പെട്ട വായ്പയ്ക്ക് ജാമ്യം നില്‍ക്കുന്നതിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

10)  കളക്ഷന്‍ ഏജന്‍റിന് 2 ശതമാനം നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജ് നല്‍കുന്നതിനാവശ്യമായ തുക വായ്പക്കാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

11)  കച്ചവടക്കാരന്‍റെ തിരിച്ചടവിനുളള കഴിവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ വായ്പത്തുക ശുപാര്‍ശ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12)  വായ്പാപേക്ഷയോടൊപ്പം നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫാറത്തിലുളള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ശാഖാ മാനേജര്‍ ഹാജരാക്കണം.

13)  സാധാരണ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ വായ്പക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.   

Download Application Form

പ്രാഥമിക /ബാങ്കിന്

1. ബാങ്കില്‍ അഫിലിയേഷന്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സംഹകരണ സംഘം/ബാങ്ക്, ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണ സംഘം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

2. അര്‍ഹത
ബാങ്കില്‍ 60 മാസകാലാവധിക്കുള്ള റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആരംഭിച്ച് പ്രതിമാസം പണമടയ്ക്കാന്‍ സന്നദ്ധതയുള്ള കുറഞ്ഞത് 60 മാസത്തെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധിയുള്ള 5 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ സര്‍വ്വീസ് ഉള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധി അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്കുള്ള RD അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കാവുന്നതാണ്.

3. ആര്‍.ഡി(RD) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തവണകള്‍ അടയ്ക്കുന്നവിധം
       റെക്കറിംഗ് നിക്ഷേപത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിമാസ തവണകള്‍ സംഘ ത്തിന്‍റെ/ ബാങ്കിന്‍റെ സെക്രട്ടറി/MD ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ ഈ പദ്ധതിയില്‍ അംഗമായി ശേഷം അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുമുമ്പായി നേരിട്ടു ഗഡു അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം അടയ്ക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഓരോ 100 രൂപയ്ക്കും 1 രൂപ പലിശകണക്കാക്കി ടിയാളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. തവണ അടയ്ക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയാല്‍ പലിശ കണക്കാക്കുന്നതിന്, മാസത്തിന്‍റെ പകുതിയില്‍ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടാണെങ്കിലും മുഴുവന്‍ മാസമായി കണക്കാക്കി പലിശ ചുമത്തുന്നതാണ്. ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിധിയില്‍ നിന്നും ടി തുക കുറവു ചെയ്യുന്നതാണ്.
4. പരിധി
        അപേക്ഷകന്‍റെ പേരില്‍ RD A/c, CD A/c  എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ പ്രതിമാസം അടയ്ക്കുന്ന 100/- രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായുള്ള ഞഉ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ കാലാവധി തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ തുകയായിരിക്കും ലിമിറ്റ് ആയി അനുവദിക്കുക. ടി ലിമിറ്റ് ജീവനക്കാരന്‍റെ മൊത്ത ശമ്പളത്തിന്‍റെ 20 ഇരട്ടിയില്‍ അധികരിക്കാത്ത തുക പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ആയിരിക്കും. ജീവനക്കാരന്‍റെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതാണെങ്കില്‍ ടി OD പരിധി ടിയാന്‍റെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധി വരെയുള്ള RD യുടെ കാലാവധി തുകയ്ക്കായി നിജപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
5. പലിശ
       ടി പരിധിയുടെ ബാക്കിനില്പിന്‍റെ പലിശ നിരക്ക് ബാങ്കിന്‍റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കാലാകാലങ്ങളില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. പലിശതുക എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ പ്രവൃത്തിദിനത്തില്‍ ടി പരിധിയില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്യുന്നതാണ്. 
6. പൊതു അവകാശം
      ടി പരിധി പൂര്‍ണ്ണമായും അടച്ചുതീര്‍ക്കുന്നതുവരെ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിധി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സംഘം ജീവനക്കാരന്‍/ജീവനക്കാരിയുടെ റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തുകകളിേډലും ബാങ്കിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.
7. ഈട്
       ടി പരിധി അനുവദിക്കുന്നതിന് വായ്പക്കാരന്‍ 2 വ്യക്തിഗത ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഒരു ജീവനക്കാരനും 2 ല്‍ കൂടുതല്‍ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിധികള്‍ക്ക് ജാമ്യം നില്ക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.
8. കാലാവധി
          ഞഉ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ കാലാവധി തീയതിയോ ജീവനക്കാരുടെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധിയോ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത്, ആ തീയതിയില്‍ ടി പരിധിന്‍റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതാണ്.
9. RD  തുക നല്കുന്നത്:-
          RD യുടെ കാലാവധി തുക ഒ.ഡി കണക്കിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മുഖാന്തിരം വരവുവെയ്ക്കുന്നതാണ്.
10. പ്രമാണപത്രം
       OD സൗകര്യം ലഭ്യമാവുന്നതിന് ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന നിശ്ചിത ഫാറത്തിലുള്ള ഡിമാന്‍റ് പ്രോമിസറി നോട്ട്, എഗ്രിമെന്‍റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
11. OD അനുവദിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍
    വീടിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ കൂടാതെ ബാങ്ക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കുന്നതാണ്.
12. നിലവില്‍ ബാങ്കില്‍ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ വായ്പ/OD ബാക്കി നില്പ് ഉള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നു.
13. സംഘത്തിന് ബാധകമായ എല്ലാ വസ്തുതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സംഘത്തിന്‍റെ കമ്മിറ്റി/ശാഖയുടെ ശുപാര്‍ശയോടുകൂടിയുള്ള undertaking   നല്‌കേണ്ടതാണ് . എന്നിരിക്കിലും ഈ ലിമിറ്റ് ഒരു അവകാശമായി ഒരു ജീവനക്കാരനും ഉന്നയിരിക്കരുത്.
14. ഭേദഗതി
         ടി നിയമങ്ങള്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനോ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ബാങ്കിന്‍റെ ഡയറക്ടര്‍ബോര്‍ഡില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

Download Application Form

ഭവന വായ്പ (Purchas

 1. സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനുളള വീട്/ഫ്ളാറ്റ്/സ്ഥലം എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ഈ   പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.   

A) എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുളള വസ്തു  വാങ്ങുന്നതിനും ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഈട് വസ്തു എറണാകുളം  ജില്ലയില്‍തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കണം.

2. അപേക്ഷകന്‍റെ വരുമാനവും വായ്പതിരിച്ചടക്കുന്നതിനുളള കഴിവും അടിസ്ഥാനമാക്കി വായ്പ തുക തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.  ഈ പദ്ധതി  പ്രകാരം പരമാവധി അനുവദിക്കുന്ന വായ്പ 30 ലക്ഷം രൂപ  ആയിരിക്കും.

3. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള വായ്പകളില്‍ വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു കെട്ടിടം, ഫ്ളാറ്റ് എന്നിവയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയുടെ 60% വരെയും 25 ലക്ഷത്തിനുമുകളിലുളള വായ്പകളില്‍ 50% വരെയും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ വായ്പക്ക് ഈടായി മറ്റൊരു വസ്തു നല്‍കുകയോ മറ്റൊരു വസ്തുവും വാങ്ങുന്ന വസ്തുവും കൂടി കൂട്ടായി നല്‍കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈടുവാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മതിപ്പുവിലയുടെ 70 ശതമാനമോ വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ  മതിപ്പുവിലയുടെ (വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന് പ്രത്യേകം മതിപ്പുവില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.) 90 ശതമാനമോ ഏതാണോ കുറവ് ആ തുക വായ്പയായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

4. വായ്പാപ്രമാണങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്നയാളുടെ പേരില്‍ വായ്പത്തുക ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. വായ്പക്കാരന്‍റെ സ്വന്തം മുതല്‍മുടക്ക് വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

5. തീറു വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു/കെട്ടിടം/ഫ്ളാറ്റ് തന്നെ വായ്പയ്ക്ക് ഈട് നല്‍കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

A)   അപേക്ഷയോടൊപ്പം എല്ലാ റവന്യൂ റിക്കാര്‍ഡുകളും കരം അടച്ച രസീതും ആധാരത്തിന്‍റേയും മുന്നാധാരത്തിന്‍റേയും ഫോട്ടോ കോപ്പിയും വാങ്ങി നിയമോപദേശം തേടി ഹെഢാഫീസിലേക്കയച്ച് അനുവാദം തേടിയിരിക്കണം.

B)   മേല്‍ പ്രകാരം അനുവാദം ലഭിച്ച  അപേക്ഷകളില്‍ ആധാര ദിവസം തന്നെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഒപ്പിട്ട്  വാങ്ങുകയും ആധാരത്തോടോപ്പം ഗഹാന്‍ ചെയ്യിക്കുകയും വേണം.  ഗഹാന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തീറാധാരത്തോടൊപ്പം വായ്പയുടെ 4% വരുന്ന തുകയ്ക്ക് (പരമാവധി 10000 രൂപ) പണയാധാരം കൂടി ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്.

C)   കൂടാതെ സബ് രജിസ്ട്രാറാഫീസില്‍ നിന്ന് തീറാധാരം ബ്രാഞ്ച്മാനേജര്‍ക്ക് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുളള അധികാര പത്രവും തീറാധാരംലഭിക്കാതെ വന്നാല്‍ അതുമൂലം ബാങ്കിനുണ്ടാകാവുന്ന സകലകഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും വായ്പക്കാരനും ജാമ്യക്കാരനുംഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നു കാണിക്കുന്ന ഇന്‍ഡമിനിറ്റിബോണ്ടും വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.  ടൈറ്റില്‍ ഡീഡ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗഹാന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജ് നടത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

D)   10ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള HL(P) വായ്പകള്‍ക്ക്   ആധാരം    രജിസ്റ്റര്‍   ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ പണം കൊടുക്കുന്നതാണ്.  വസ്തു  വില്‍പ്പനയുടെ    തീറാധാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിത്തന്നെ ടി  വസ്തു ബാങ്കിന്    പണയപ്പെടുത്തുന്ന ഗഹാന്‍ കൂടി രജിസ്റ്റര്‍  ചെയ്യേണ്ടതും സബ് രജിസ്ട്രാര്‍  ഓഫീസില്‍ നിന്നും ടി തീറാധാരം  കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ശാഖാ മാനേജരെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മതപത്രം  അഥവാ എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ മുമ്പാകെ ആധാരത്തിന്  അടയ്ക്കുന്ന ഫീസ് രസീതില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.  ഇപ്രകാരം എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് നടത്തിയ രസീത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റ്  ആധാര ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നടത്തി തീറാധാര ദിവസം തന്നെ ബ്രാഞ്ചിലുളള  വില്‍പനക്കാരന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വായ്പത്തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ  മേല്‍പടിയാന്‍റെ പേരില്‍ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയോ  ചെയ്യാവുന്നതാണ്.  തീറാധാര തീയതിക്ക് ശേഷം 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍  മേല്‍പടി എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് രസീത് ഹാജരാക്കി സബ് രജിസ്ട്രാര്‍   ഓഫീസില്‍ നിന്നും മേല്‍പറഞ്ഞ ആധാരം കൈപ്പറ്റി മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം ബ്രാഞ്ചില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ശാഖാ മാനേജരുടെ ഉത്തരവാദിതത്തം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

E)   10 ലക്ഷം രൂപയില്‍ അധികരിക്കുന്ന വായ്പകളുടെ വിതരണം

താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും. തീറാധാരം നടക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ വില്‍പ്പനക്കാരന് കൈമാറത്തക്കവണ്ണം വായ്പ ചെലവെഴുതി ബാക്കിതുക വായ്പക്കാരന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും ഡെബിറ്റു ചെയ്തെടുത്ത് വില്‍പ്പനക്കാരന്‍റെ പേരില്‍ ആ ശാഖയില്‍ മാത്രം മാറാവുന്ന ഒരു ഡിമാന്‍റ്    ഡ്രാഫ്റ്റ് നല്‍കേണ്ടതാണ്. തീറാധാരവും upto Date ബാധ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും  ആവശ്യമുളള മറ്റ് രേഖകളും ശാഖയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ടി ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പണമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളു. ഇക്കാര്യം  വായ്പാക്കാരനോടും വില്‍പ്പനക്കാരനോടും പറയേണ്ടതും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട    വിവരം എഴുതി വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

6. വായ്പയുടെ  കാലാവധി 15 വര്‍ഷം വരെ ആയിരിക്കും.

7. വായ്പാക്കാരന്‍റേയും ബാങ്കിന്‍റേയും കൂട്ടായ പേരില്‍ വായ്പയുടെകാലാവധി വരെ കെട്ടിടം  ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

8. വായ്പ കാലാവധിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് ബാങ്കുകള്‍ ടേക്ക് ഓവര്‍ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ബാക്കി നില്‍പ്പിന്‍റെ രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കുന്നതാണ്.  വായ്പയെടുത്ത് 2 വര്‍ഷത്തിനകം ക്ലോസ്സ് ചെയ്യുന്നപക്ഷം അനുവദിച്ച വായ്പാ തുകയുടെ 1% സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

9. മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ  അനുവദിക്കുന്ന വായ്പകളില്‍ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോകോപ്പി മാനേജര്‍ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റു പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക