സാധാരണ വായ്പ (പ്രൊ


1. എന്‍ജിനീയറിംഗ്, മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സുകള്‍ (എം.ബി.ബി.എസ്, ബി.ഡി.എസ്, ബി.എ.എം.എസ് ബി.എച്ച്.എം.എസ്., ബി.എസ്.സി. നേഴ്സിങ്ങ്) എം.ബി.എ.,എം.സി.എ., എം.എസ്., എം.ഡി., എം.ഡി.എസ്.,എം.എസ്.ഡബ്യൂ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്കും ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന ഇതര കോഴ്സുകള്‍ക്കും പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുളള വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.

2. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശത്തുമുളള ഗവണ്‍മെന്‍റ് /സഹകരണ / ഗവണ്‍മെന്‍റ് അംഗീകൃത പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനു മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

3. പരമാവധി വായ്പാത്തുക 25 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ മേലധികാരി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന മുറക്ക് ഓരോ സെമസ്റ്ററിനും ആവശ്യമുള്ള തുക വായ്പയില്‍ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയുടെ പേരില്‍ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.  പുസ്തകം, പഠനസാമഗ്രികള്‍ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിനുളള തുക പണമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.  കോഴ്സിന്‍റെ പ്രാഥമിക ചെലവിനുവേണ്ടി വരുന്ന തുകയും പണമായി നല്‍കാവുന്നതാണ്.  വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന വായ്പകളില്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട്, വിസ, എയര്‍ടിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കില്‍ വായ്പത്തുക പണമായി വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

4. പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കുട്ടിയുടെ പേരിലും പതിനെട്ട് വയസ്സില്‍ താഴെയാണ് പ്രായമെങ്കില്‍ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ പേരിലുമായിരിക്കും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.  ഈ വായ്പയില്‍ രക്ഷകര്‍ത്താവ് / വിദ്യാര്‍ത്ഥി Co-Obligant  ആയിരിക്കും.

5. പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്നത് തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രവേശനം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  

6. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള വായ്പകള്‍ രക്ഷകര്‍ത്താവിനെ കൂടാതെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യത്തില്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  അച്ഛനും അമ്മയും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കില്‍ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നിഷ്കര്‍ഷിക്കേണ്ടതില്ല.  അച്ഛന്‍റെ / അമ്മയുടെ പേരിലാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഇവര്‍ രണ്ടു പേരും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നിഷ്കര്‍ഷിക്കേണ്ടതില്ല.  രണ്ടു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുളള വായ്പകള്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 170% മതിപ്പ് വിലയുളള വസ്തുവിന്‍റെ ഈടിന്മേൽ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും.  എന്നാല്‍ അച്ഛനമ്മമാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കില്‍ വായ്പത്തുകയുടെ തുല്യവില മതിക്കുന്ന ഈടു വസ്തു മതിയാവുന്നതാണ്.

7. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ കാലാവധി: കോഴ്സിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യവും പ്രത്യേകതകളും അനുസരിച്ച് പരമാവധി 100 മാസം വരെ കാലാവധിഅനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. പഠന കാലാവധി കഴിയുന്നതു വരെ മാസം തോറും പലിശ മാത്രം അടച്ചാല്‍ മതിയാകുന്നതാണ്.  പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം മാസം മുതല്‍ മുതലും പലിശയും പ്രതിമാസ തവണകളായി അടച്ചുതീര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.

8. വായ്പാ പ്രമാണങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രം പരിധി അനുവദി ക്കേണ്ടതും വായ്പാക്കാരന്‍റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രസീതു വാങ്ങി വായ്പാക്കണക്കില്‍ ചെലവെഴുതേണ്ടതുമാണ്.

9. സാധാരണ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.


Download Application Form

വ്യക്തികതവായ്പകൾ സ

1. വസ്തു ഈടിന്മേലുള്ള വായ്പകളില്‍ ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന നിരക്കിലുള്ള ലീഗല്‍ ഫീസ്, വാല്യുവേഷന്‍ ഫീസ് എന്നിവ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
2. വസ്തു ഈടിന്മേലുള്ള വായ്പകളില്‍ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം/കരം തീര്‍ത്ത രസീതുള്ള ഒരാള്‍ ജാമ്യം കൂടി നല്‍കേണ്ടതാണ്.
3. ഓരോ വായ്പയ്ക്കും ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന രേഖകളും പ്രമാണങ്ങളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
4. വായ്പക്കാരുടേയോ ജാമ്യക്കാരുടേയോ പേരില്‍ ബാങ്കില്‍ എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപമുണ്ടെങ്കില്‍ ടി തുക കുടിശ്ശികയിലേക്ക് വരവ് വയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.
5. വായ്പക്കാരും ജാമ്യക്കാരും കേരള സഹകരണസംഘം ആക്ടിലും റൂളിലും നിഷ്ക്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും നടപടികള്‍ക്കും കാലാകാലങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍ക്കും വിധേയരായിരിക്കും.
6. വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക് അതാതുകാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കും.  കുടിശ്ശിക സംഖ്യയ്ക്ക് 3 ശതമാനം നിരക്കില്‍ അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.
7. വായ്പാ നിബന്ധനകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനും ബാങ്കിനധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും, വായ്പക്കാരും ജാമ്യക്കാരും ടി വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയരായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
8. വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് വായ്പാപേക്ഷകന്‍റെ വരുമാനവും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവും നിര്‍ണ്ണായക ഘടകങ്ങളായിരിക്കും.
9. കൂടുതല്‍ ഉറപ്പിനായി ചെക്ക് ലീഫ് വാങ്ങുന്ന വായ്പകളില്‍ ചെക്ക് മടങ്ങുന്നപക്ഷം ആയതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷകന്‍ വിധേയനായിരിക്കും. 
10 ഈടുവസ്തു വായ്പക്കാരന്‍റെയോ, വായ്പക്കാരന്‍റെ ബന്ധുക്കളുടേയോ പേരിലുള്ളതായിരിക്കണം.
11 ജില്ലാ ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ വായ്പയ്ക്ക് ജാമ്യം നില്‍ക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.
12 ഒരു വ്യക്തി വായ്പയ്ക്കായി ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചാല്‍ ബാങ്കില്‍ നിലവിലുള്ള വായ്പാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ സംബന്ധിച്ച ലഘുലേഖ നല്‍കേണ്ടതുമാണ്.  വായ്പാക്കാരന് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വായ്പാപേക്ഷ ഫോറത്തിന്‍റെ വില അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അപേക്ഷാഫോറം നല്‍കാവുന്നതാണ്. വായ്പ അപേക്ഷ ശാഖയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.
13. വായ്പക്കാരുടെയും ജാമ്യക്കാരുടേയും റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് അല്ലെങ്കില്‍ ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ ഇഷ്യു ചെയ്തിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ഹാജരാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ ഒന്നും രണ്ടും പേജുകളുടെയും തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെയും ഫോട്ടോകോപ്പി മാനേജര്‍ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായ്പാപേക്ഷയോടൊപ്പം അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.  വായ്പ വിതരണം നടത്തുമ്പോള്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ വായ്പാ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
14. വായ്പാപേക്ഷയോടൊപ്പം നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവര സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്
കൂടാതെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.

വസ്തു ഈടിന്മേലുള്ള വായ്പാപേക്ഷയോടൊപ്പം
1 വസ്തുവിന്‍റെ അസ്സല്‍ ആധാരം
2 വസ്തുവിന്‍റെ അസ്സല്‍ മുന്നാധാരം
3 15 വര്‍ഷത്തെ കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
4. 2 ലക്ഷം  രൂപ വരെയുളള വായ്പാപേക്ഷകളില്‍ പൊസ്സഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുളള വായ്പാപേക്ഷകളോടൊപ്പം പൊസ്സഷന്‍ ആന്‍റ് നോണ്‍ അറ്റാച്ച്മെന്‍റ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും വില്ലേജ് ആഫീസര്‍ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്.
5 ലൊക്കേഷന്‍ സ്കെച്ച്
6 തന്‍ വര്‍ഷത്തെ ഭൂനികുതി അടച്ച രസീത്
7 ഈട് വസ്തുവില്‍ കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കില്‍ തന്‍വര്‍ഷത്തെ കെട്ടിട നികുതി അടച്ച രസീത്.
8 ഈട് വസ്തു അപേക്ഷകന്‍റേതല്ലെങ്കില്‍ വസ്തു ഉടമസ്ഥന്‍റെ സമ്മതപത്രം.
9 ജാമ്യക്കാരുടെ തന്‍വര്‍ഷത്തെ ഭൂനികുതി അടച്ച രസീത്.
ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ ഭൂനികുതി അടച്ച രസീതിന്‍റേയും ജാമ്യക്കാരുടെ ഭൂനികുതി അടച്ച രസീതിന്‍റേയും ഒറിജിനല്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ടി രസീതിന്‍റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയും വില്ലേജാഫീസറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.


Download Application Form

ഇ.ഡി.സി.ബി. സ്മാർട

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകള്‍/കോളേജുകള്‍, കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്യാര്‍ഡ്, പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ / അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ (നോണ്‍ ട്രാന്‍സ്ഫറബിള്‍)  സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍, ടാബ്റ്റലെറ്റ്, നോട്ട്ബുക്ക്, ലാപ്ടോപ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിന് 10000 രൂപ മുതല്‍  50000  രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു. കാലാവധി 12 മുതല്‍ 36 മാസം വരെ. പലിശ നിരക്ക് 11%.     


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക