അതുല്യ സ്വർണ്ണപണയ

1. ഗുണഭോക്താക്കള്‍     

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍.

2. ആവശ്യം            

വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്നു.

3. വായ്പാ പരിധി        

25 ലക്ഷം.

4. പലിശ നിരക്ക്          

9%.

5. വായ്പാ കാലാവധി    

3 മാസം.

6. അര്‍ഹത             

പണയത്തിന് നല്‍കുന്നസ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുളളതായിരിക്കണം.

7. ഈട്               

സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍.

8. തിരിച്ചടവ്    

വായ്പാ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ബാങ്കില്‍  സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം .

9. മാര്‍ജിന്‍             

ഈ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമല്ല.

10. പലിശ സബ്സിഡി, മൊറട്ടോറിയം എന്നിവ ഈ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമല്ല.


Download Application Form

ടൂറിസം പദ്ധതി

ടൂറിസം വികസനത്തിന് സാദ്ധ്യതകളുള്ള ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ ആയത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിനോദ സഞ്ചാര വ്യവസായം കേരളത്തിലെ വിശിഷ്യാ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യവസായമായി വളര്‍ന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ പദ്ധതി വളരെ പ്രസക്തമാണ്. പദ്ധതിയുടെ വിശദ വിവരം താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.   

1.   ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, റസ്റ്റോറന്‍റ്, ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട് എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വീടുകളില്‍ Bed & Breakfast  പദ്ധതി പ്രകാരം ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണവും രാത്രി തങ്ങുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും വായ്പ ലഭ്യമാണ്.

2.   വായ്പ പരിധി

         A)   ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, റസ്റ്റോറന്‍റ് എന്നിവ പണിയുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 70 ശതമാനത്തിലധികരിക്കാതെ പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ. കാലാവധി 10 വര്‍ഷം 4 ഗഡുക്കളിലായി വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മൊറട്ടോറിയം 6 മാസം കൂടാതെ       വര്‍ക്കിങ് ക്യാപിറ്റല്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ         അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

         B)   ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട്, ഇന്‍വോയ്സിന്‍റെ 80 ശതമാനത്തിലധികരിക്കാതെ പരമാവധി 10 ലക്ഷം. കാലാവധി 60 മാസം മൊറട്ടോറിയം 6 മാസം.

         C)   Bed & Breakfast  ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ മുറികള്‍ ഉള്ള വീട് സ്വന്തമായി      ഉണ്ടായിരിക്കണം. വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 70         ശതമാനത്തിലധികരിക്കാതെ പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു.പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനമായി പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റായും അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3.   അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പത്തുകയുടെ 5% വരുന്ന തുക മുന്‍കൂറായി വായ്പാപേക്ഷകന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

4.   പലിശ നിരക്ക് അതാതുകാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കും. സാധാരണ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് ആയിരിക്കും. കുടിശ്ശി തുകയ്ക്ക് 3% നിരക്കില്‍ അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

5.   അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പതുകയുടെ 170% വില മതിപ്പുള്ള വസ്തു ഈട് കൂടാതെ കരം തീര്‍ത്ത രസീതുള്ള ഒരാള്‍ ജാമ്യവും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടൂറിസ്റ്റ്ഹോം. റസ്റ്റോറന്‍റ് എന്നിവ പണിയുന്നതിനുള്ള വായ്പയ്ക്ക് പണിയുന്ന കെട്ടിടവും സ്ഥലവും ഈട് മതിയാകുന്നതാണ്. വായ്പ മൂലം സ്വരുപിക്കുന്ന ബോട്ട് ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും വിവരം RC  ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. വായ്പ വാങ്ങി സ്വരൂപിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളും ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6.   വായ്പ വാങ്ങി സ്വരൂപിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാവര/ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും ബാങ്കിന്‍റെയും വായ്പക്കാരന്‍റെയും കൂട്ടായ പേരില്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

7.   റസ്റ്റോറന്‍റ്, ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, ബോട്ടിംഗ് എന്നിവ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ലൈസന്‍സും മറ്റു രേഖകളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളില്‍ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതും പകര്‍പ്പ് ബ്രാഞ്ചില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

8.   വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങള്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും സ്റ്റോക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനും ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

9.   എസ്റ്റിമേറ്റ്/ഇന്‍വോയ്സ് തുകയും ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്ന വായ്പത്തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വായ്പക്കാരന്‍ മൂന്‍കൂറായി വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുകയോ അപേക്ഷകന്‍റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയോ വേണ്ടതാണ്.

10.  സാധാരണ വായ്പ (ടൂറിസം) വര്‍ക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല്‍ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് (ടൂറിസം) എന്ന പേരില്‍ വായ്പ/ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെലവെഴുതേണ്ടതാണ്.

11.  പൊജക്ട് വായ്പ/ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായ്പാപേക്ഷഫോറങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

12.  യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ തന്നെ വായ്പ നിരസിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും ആയത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷകന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമല്ല. 

13.  വായ്പാ വിതരണം സംബന്ധിച്ച പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ഈ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.  

Download Application Form

സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ഭവന

1)  സംഘം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ബാങ്ക് നേരിട്ടു നല്‍കുന്ന ഭവന നിര്‍മ്മാണ വായ്പകള്‍ക്ക് ഈ ഉപനിബന്ധനകള്‍ ബാധകമായിരിക്കും. 

2)  എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ പുതിയ വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും, വീട്/ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3) വ്യവസ്ഥകള്‍

         A)  ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്‍റെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന തിനുള്ള കഴിവ് നിര്‍ണ്ണായക ഘടകമായിരിക്കും.

         B) അപേക്ഷകന്‍ എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം.

         C) അപേക്ഷകന്‍റെ പേരിലോ, ഭാര്യയുടെയോ/ഭര്‍ത്താവിന്‍റെയോ പേരിലോ ഈ ജില്ലയില്‍ വീട് ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.

         D) വീട് നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം അപേക്ഷകന്‍റെ സ്വന്തം പേരിലും മറ്റു ബാദ്ധ്യതകള്‍ ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കണം.

         E) അപേക്ഷകന് ഈ ബാങ്കില്‍ നേരിട്ട് ബാദ്ധ്യതകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. 

4.  വായ്പാ പരിധി

പരമാവധി അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ശമ്പള ബാക്കിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. വായ്പാ തുകയുടെ ഓരോ 50,000/- രൂപക്കും ഭാഗത്തിനും റിക്കവറി കഴിച്ച് മൊത്തം ശമ്പളത്തിന്‍റെ 25% ത്തിനു പുറമെ 500 രൂപ പ്രകാരം മിച്ച ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

5.  ബാങ്കിന്‍റെ നിയമോപദേഷ്ടാവിന്‍റെ ഉപദേശത്തിനും, ബാങ്ക് നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിനും വിധേയമായി ബാങ്കിന്‍റെ വിവേചനാധികാരം അനുസരിച്ചായിരിക്കും വായ്പകള്‍ അനുവദിക്കുക. ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ലീഗല്‍ ഫീസ്, വസ്തു പരിശോധനാ ഫീസ് തുടങ്ങിയവ അപേക്ഷകന്‍ ബാങ്കില്‍ മുന്‍കൂറായി അടച്ചിരിക്കണം.

6.  വായ്പാ പരിധിയും സ്വന്തം മുതല്‍മുടക്കും.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വായ്പത്തുക വിനിയോഗിച്ചുള്ള കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ അപേക്ഷകന്‍റെ വിഹിതമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 30 ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത തുക മുടക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

7.  വായ്പാ കാലാവധി

വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി പരമാവധി 15 വര്‍ഷമായിരിക്കും. വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വാങ്ങി പന്ത്രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വിതരണം ചെയ്തതിന്‍റെ അടുത്ത മാസം മുതല്‍ പലിശ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. വായ്പത്തവണകള്‍ ആദ്യഗഡുവാങ്ങി 13-ാം മാസം മുതല്‍ മാസത്തവണകളായി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

വായ്പാ മുതലും പലിശയും ഇക്വേറ്റഡ് വ്യവസ്ഥയില്‍ പ്രതിമാസ തവണകളായി തിരിച്ചടവ് അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാല്‍ വായ്പ സംഖ്യ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. മുഴുവനായി അടച്ചു തീര്‍ക്കുന്നവര്‍ വായ്പാ മുതലിന് അതുവരെയുള്ള നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതും, ഭാഗികമായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിന്നീട് ഇക്വേറ്റഡ് വ്യവസ്ഥ തവണകളായുള്ള വായ്പാ തിരിച്ചടവ് തവണകള്‍ നിര്‍ത്തല്‍ ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി നില്‍പ് വായ്പ മുതല്‍ തുല്യ ഗഡുക്കളായി വായ്പാക്കാലാവധിക്കകം പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

8.  അപേക്ഷകനോ ജാമ്യക്കാരനോ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നു വിരമിക്കുതിന് ആറുമാസം മുമ്പായി വായ്പത്തുക അടച്ചുതീര്‍ക്കത്തക്ക വിധത്തില്‍ വായ്പാ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

9.  പലിശ 

ബാങ്ക് അതാതുകാലം നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ചുമത്തുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ മാസഗഡുക്കള്‍ കൃത്യമായി അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗഡുസംഖ്യയ്ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം വായ്പാപലിശയ്ക്കു പുറമെ 3% കൂടിയ നിരക്കില്‍ പിഴപലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്. 

10.  ഈട്

ഈ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് പണിയുന്ന വീടും സ്ഥലവും ബാങ്കിന് ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജ്/ഗഹാന്‍ ആയി പണയം നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഗഹാന്‍ പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത പരിതസ്ഥിതിയില്‍ രണ്ടു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുള്ള വായ്പകള്‍ക്കു നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള പണയാധാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

11.  വായ്പാ വിതരണം.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വായ്പകളും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവിധം നാലു ഗഡുക്കളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോ ഗഡു വിതരണം നടത്തുമ്പോഴും ഗഡു തുകയുടെ 30% വരൂന്ന സംഖ്യ അപേക്ഷകന്‍റെ വിഹിതം കണക്കാക്കി കുറവു ചെയ്യുന്നതും ആ തുക അവസാന ഗഡുവിനോടൊപ്പം നല്‍കുന്നതുമാണ്. എന്നാല്‍ അപേക്ഷകന്‍ കൂടുതല്‍ തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി മാനേജര്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ മുഴുവന്‍ ഗഡു സംഖ്യയും വായ്പക്കാരന്‍റെ രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷയിേډല്‍ വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.            

ഒന്നാം ഗഡു        -    വായ്പത്തുകയുടെ 20%   

രണ്ടാം ഗഡു  -    വായ്പത്തുകയുടെ 40%

മൂന്നാം ഗഡു  -    വായ്പത്തുകയുടെ 30%

നാലാം ഗഡു   -   വായ്പത്തുകയുടെ 10%

 

അനുവദിക്കപ്പെട്ട വായ്പത്തുക വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രമാണങ്ങളും അന്നേ തീയതിവരെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുവിന്‍റെ കുടിക്കിട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബ്രാഞ്ചില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വായ്പത്തുകയുടെ 20% വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. കെട്ടിടത്തിന്‍റ തറപണി പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 40 ശതമാനവും, മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണി പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 30 ശതമാനവും, കെട്ടിടം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് റൂള്‍ 14 നു വിധേയമായി അവസാന ഗഡുവായ 10 ശതമാനവും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

12.  വായ്പാപേക്ഷകള്‍ നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളും രേഖകളും സഹിതം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

13.  വായ്പാസംഖ്യ തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന യുക്തമായ നിയമനടപടികള്‍ക്ക് വായ്പക്കാരനും ജാമ്യക്കാരനും വിധേയരായിരിക്കും.

14.  ഈ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള വായ്പ വിനിയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വീട് വായ്പത്തുകയുടെ അവസാന ഗഡു ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ബാങ്കിന്‍റേയും വായ്പക്കാരന്‍റെയും കൂട്ടായ പേരില്‍ വായ്പാ കാലാവധിവരെ ഇന്‍ഷൂര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം.

15.  വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വാങ്ങി 12 മാസത്തിനകം കെട്ടിടംപണി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തപക്ഷം വായ്പാ വിതരണം നിര്‍ത്തേണ്ടതും വായ്പക്കാരന്‍റെ അപേക്ഷ വാങ്ങി കൈപ്പറ്റിയ വായ്പത്തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരിച്ചടവ് പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

16.  അപേക്ഷയോടുകൂടി ഹാജരാക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങള്‍. 

A) കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും.        

B)  കെട്ടിടം പണിക്ക് അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെങ്കില്‍ അതിന് ആധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് / NOC.

C)   മേലധികാരി നിശ്ചിത ഫാറത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

D)   വായ്പാ തവണകള്‍ അതാതുമാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ റിക്കവറി നടത്തി  അടച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചുള്ള സാലറി റിക്കവറി എഗ്രിമെന്‍റ്.

E)   15 വര്‍ഷത്തെ കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

F)   പൊസ്സഷന്‍ & നോണ്‍ അറ്റാച്ച്മെന്‍റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

G)   ലൊക്കേഷന്‍ സ്കെച്ച്.

H)  തന്‍വര്‍ഷത്തെ കെട്ടിടനികുതി/ഭൂനികുതി അടച്ച രസീത്.

I)   വസ്തുവിന്‍റെ അസ്സല്‍ ആധാരവും മുന്നാധാരവും. 

17.  ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ, പുതുക്കുന്നതിനോ, കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനോ ബാങ്ക് ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ വായ്പക്കാരന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്.    

Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക