മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടിഷ

മെഡിക്കല്‍, പാരാ മെഡിക്കല്‍, ഹോമിയോ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യോഗ്യതയുളള പ്രൊഫഷണല്‍സിന് ക്ളിനിക് തുടങ്ങുന്നതിനും, നവീകരണത്തിനും, പുനരുദ്ധാരണത്തിനും, എക്റേ ലാബ്, പാത്തോളജിക്കല്‍ ലാബ്, ഫിസിയോ തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുന്നതിനും, ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമായി ഈ വായ്പാ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പരമാവധി 40 ലക്ഷം രൂപവരെ, 100 മാസം കാലാവധി.

Download Application Form

പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ച

1) വായ്പയുടെ ആവശ്യം

ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനും, ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും വീട് വാങ്ങുന്നതിനും കടമുറികള്‍     വാങ്ങുന്നതിനും ഇവ പണിയുന്നതിനും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ കമേഴ്സ്യല്‍    ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

2) വായ്പക്കുളള അര്‍ഹത

    വരുമാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ     അനുവദിക്കുകയുള്ളു.  വായ്പക്കാരന്‍റെ വരുമാനവും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുളള    കഴിവും വായ്പ അനുവദിക്കുതിനുളള മുഖ്യ ഘടകമായിരിക്കും. വീട്/ഫ്ളാറ്റ്/കടമുറികള്‍   മുതലായവ പണിയുന്നതിനുളള വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷകന് എറണാകുളം ജില്ലയില്‍     സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

3) വായ്പാ പരിധി

    പരമാവധി വായ്പത്തുക 40 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും.  ഫ്ളാറ്റ്, വീട് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന്   പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപവരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള    വായ്പകളില്‍ വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു, കെട്ടിടം, ഫ്ളാറ്റ് എന്നിവയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ്   വിലയുടെ 60% വരെയും 25 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുളള വായ്പകളില്‍ 50% വരെയും വായ്പ  അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

    എന്നാല്‍ വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി മറ്റൊരു വസ്തു നല്‍കുകയോ മറ്റൊരു വസ്തുവും     വാങ്ങുന്ന വസ്തുവും കൂടി കൂട്ടായി നല്‍കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈടു വാങ്ങുന്ന  വസ്തുക്കളുടെ മതിപ്പുവിലയുടെ 70 ശതമാനമോ വാങ്ങുന്ന മതിപ്പുവിലയുടെ (വാങ്ങുന്ന  വസ്തുവിന് പ്രത്യേകം മതിപ്പുവില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.) 90 ശതമാനമോ ഏതാണ്  കുറവ് ആ തുക വായ്പയായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.  കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന്  എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 70% വരേയും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

4) വായ്പാ വിതരണം

    വീട്, ഫ്ളാറ്റ്/കടമുറികള്‍ എന്നിവ പണിയുന്നതിനുവേണ്ടിയുളള വായ്പ അഞ്ച് ഗഡുകളായി    വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

    A) ഒറ്റ നിലകെട്ടിടം

         a.   ഒന്നാം ഗഡു

             വായ്പാതുകയുടെ 10% അനുവദിക്കപ്പെട്ട വായ്പ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രമാണങ്ങളും അവ ഒപ്പിട്ട് നല്‍കുന്ന ദിവസം വരെയുളള ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ കുടിക്കിട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ശാഖയില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒന്നാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

         b.   രണ്ടാം ഗഡു

             വായ്പാത്തുകയുടെ 20 ശതമാനം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തറ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

         c.   മൂന്നാം ഗഡു

             ലിന്‍റല്‍ ലെവല്‍ വരെ പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചാല്‍ വായ്പാതുകയുടെ 30 ശതമാനം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

         d.   നാലാം ഗഡു

             വായ്പാത്തുകയുടെ 30 ശതമാനം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണികഴിഞ്ഞാല്‍ വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

         f.   അഞ്ചാം ഗഡു

               അവസാന ഗഡുവായ ശേഷിക്കുന്ന 10 ശതമാനം കെട്ടിടം പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കി വീട്ടു നമ്പറും ഇന്‍ഷുറന്‍സ്പോളിസിയും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

    B)   ഒന്നില്‍ക്കൂടുതല്‍ നിലകളുളള വീട്

             a.   ഒന്നാം ഗഡു

                      വായ്പാതുകയുടെ 10 ശതമാനം തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട വായ്പതുക  വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രമാണങ്ങളും അവ ഒപ്പിട്ട് നല്‍കുന്ന ദിവസം  വരെയുളള ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ശാഖയില്‍  ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒന്നാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

             b.   രണ്ടാം ഗഡു

                      വായ്പാത്തുകയുടെ 20 ശതമാനം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തറ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

              c.   മൂന്നാം ഗഡു

                      ഒന്നാം നിലയുടെ വാര്‍ക്ക കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 30 ശതമാനം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

              D.   നാലാം ഗഡു

                      അവസാന നിലയുടെ മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 30 ശതമാനം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

              F.   അഞ്ചാം ഗഡു.

                      അവസാന ഗഡുവായ ശേഷിക്കുന്ന 10 ശതമാനം കെട്ടിടം പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കി  കെട്ടിട നമ്പറും ഇന്‍ഷുറന്‍സ്പോളിസിയും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.ഒന്നും രണ്ടും ഗഡുക്കള്‍ വിതരണം നടത്തുമ്പോള്‍ ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ മതിപ്പുവിലയുടെ 50 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കുവാന്‍ പാടുളളതല്ല.

                 സ്ഥലം, ഫ്ളാറ്റ്, വീട്, കടമുറികള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുളള വായ്പയുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രമാണങ്ങള്‍ ബാങ്കില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്നയാളുടെ പേര്‍ക്ക് വായ്പത്തുക ഒരുമിച്ച് ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.                   വായ്പക്കാരന്‍റെ സ്വന്തം മുതല്‍ മുടക്ക് വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

     തീറ് വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു/കെട്ടിടം/ഫ്ളാറ്റ് തന്നെ വായ്പയ്ക്ക് ഈട്     നല്‍കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ശാഖകള്‍ താഴെ പറയുന്ന നടപടിക്രമം     പാലിച്ചിരിക്കണം

         AA.  അപേക്ഷയോടൊപ്പം എല്ലാ റവന്യൂ റിക്കാര്‍ഡുകളും കരം അടച്ച രസീതും ആധാരത്തിന്‍റെയും മുന്നാധാരത്തിന്‍റെയും ഫോട്ടോകോപ്പിയും വാങ്ങി            നിയമോപദേശം തേടി, ഹെഢാഫീസിലേക്കയച്ച് അനുവാദം നേടിയിരിക്കണം. 

         BB.  മേല്‍പ്രകാരം അനുവാദം ലഭിച്ച അപേക്ഷകളില്‍ ആധാരദിവസം തന്നെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങുകയും ആധാരത്തോടൊപ്പം ഗഹാന്‍            ചെയ്യിക്കുകയും വേണം.ഗഹാന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹച              ര്യത്തില്‍ അന്നുതന്നെ തീറാധാരത്തോടൊപ്പം വായ്പയുടെ 4 ശതമാനം വരുന്ന              തുകയ്ക്ക് (പരമാവധി 10,000/-ക) പണയാധാരം കൂടി ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്.

         CC.  കൂടാതെ സബ് രജിസ്ട്രാഫീസില്‍ നിന്ന് തീറാധാരം ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ക്ക് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുളള   അധികാരപത്രവും, തീറാധാരം ലഭിക്കാതെ വന്നാല്‍ അതുമൂലം ബാങ്കിനുണ്ടാവുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും വായ്പക്കാരനും              ജാമ്യക്കാരും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര ഉടമ്പടി             വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.  ടൈറ്റില്‍ ഡീഡ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗഹാന്‍             ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഈക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജ് നടത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. തീറാധാരം നടക്കുമ്പോള്‍തന്നെ വില്‍പ്പനക്കാരന് കൈമാറത്തക്കവണ്ണം വായ്പ ചിലവെഴുതി ബാക്കി തുക അപേക്ഷകന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നെടുത്ത് വില്‍പ്പനക്കാരന്‍റെ പേരില്‍ ആ ശാഖയില്‍   മാത്രം മാറാവുന്ന ഒരു ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.തീറാധാരവും  upto date ബാധ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമുളള മറ്റു രേഖകളും ശാഖയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്   മാത്രമേ ടി ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്           പണമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളു.  ഇക്കാര്യം വായ്പക്കാരനോടും,           വില്‍പ്പനക്കാരനോടും മുന്‍കൂട്ടി പറയേണ്ടതും ബോധ്യപ്പെട്ട വിവരം  എഴുതി            വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. 

5) വായ്പാ കാലാവധി

    വായ്പയുടെ കാലാവധി വായ്പക്കാരന്‍റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഒരു വര്‍ഷം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനുളള വായ്പ വാങ്ങി 13-ാം മാസം തുടങ്ങിയും, വീട്/കെട്ടിടം വാങ്ങുന്നതിനുളള വായ്പ വാങ്ങി അടുത്ത മാസം മുതല്‍ തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.വായ്പത്തുക ഇ.എം.ഐ.വ്യവസ്ഥയിലോ / ദിവസബാക്കി വ്യവസ്ഥയിലോ (diminishing)  തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന/പണിയുന്ന കെട്ടിടവും സ്ഥലവും ബാങ്കിന് പണയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.  എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ ഉറപ്പ് വേണമെന്ന് ബാങ്കിന് തോന്നുന്നപക്ഷം മറ്റ് വസ്തു ഈടോ ഉദ്യോഗസ്ഥ/ആള്‍ ജാമ്യമോ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.  പകരം വസ്തു ഈടായി നല്‍കുന്ന വായ്പകളില്‍ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഹാജരാക്കിയാല്‍ മതിയാകുന്നതാണ്. വായ്പാപേക്ഷകന്‍  ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, ശമ്പള റിക്കവറി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കണം. 50 ശതമാനത്തിലധികം ശമ്പളറിക്കവറി ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.   

വായ്പയുടെ അവസാനഗഡു ലഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് വീട്/ഫ്ളാറ്റ്/കെട്ടിടം വായ്പാക്കാരന്‍റെയും ബാങ്കിന്‍റെയും കൂട്ടായ പേരില്‍ വായ്പയുടെ കാലാവധിവരെ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം. 

വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വാങ്ങി 12 മാസത്തിനകം കെട്ടിടം പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തപക്ഷം വായ്പാ വിതരണം നിര്‍ത്തേണ്ടതും വായ്പാക്കാരന്‍റെ അപേക്ഷ വാങ്ങി കൈപ്പറ്റിയ വായ്പത്തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരിച്ചടവ് പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം ചേയ്യേണ്ടതുമാണ്. 

വായ്പകള്‍ property purchase loan  എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

വായ്പയെടുത്ത് രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളില്‍ അനുവദിച്ച വായ്പത്തുക യുടെ 1% നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

വായ്പയെടുത്ത് രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളില്‍ അനുവദിച്ച വായ്പത്തുക യുടെ 1% നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുളള വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ ഈടു വസ്തു എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ അനുവദിക്കുന്ന വായ്പകളില്‍ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോകോപ്പി മാനേജര്‍ അറ്റസ്റ്റു ചെയ്ത് മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളോടോപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

സ്വർണ്ണ പണയ വായ്പ


1. വ്യക്തികള്‍ക്ക് മാത്രം സ്വര്‍ണ്ണപണ്ടത്തിന്‍റെ ഈടിന്മേൽ കടം കൊടുക്കുന്നതാണ്.

2. പണ്ടം പണയം വയ്ക്കുന്ന ആള്‍ പണ്ടം അയാളുടെ സ്വന്തമോ അല്ലെങ്കില്‍ അതിന് മേല്‍ അയാള്‍ക്കുള്ള അവകാശം എപ്രകാരമോ എന്ന് വ്യക്തമായി ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫാറത്തില്‍ എഴുതി നല്‍കേണ്ടതാണ്.

3. പണയം വയ്ക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് ഉടമസ്ഥതയോ, അവകാശമോ ഇല്ലാത്ത പണ്ടം ഒരിക്കലും ബാങ്കില്‍ പണയപ്പെടുത്തുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.

4. ഉടമാവകാശം സംബന്ധിച്ചും ഉരുപ്പടിയുടെ ശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചും ഉറപ്പു നല്‍കുവാന്‍ പണയം വയ്ക്കുന്നയാള്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

5. ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന അപേക്ഷാഫാറത്തില്‍ വായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

6. സ്വര്‍ണ്ണ ഉരുപ്പടികള്‍ അപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതും, വില നിശ്ചയിക്കുന്നതും, വായ്പ നല്‍കേണ്ടതുക നിശ്ചയിച്ച് വായ്പ നല്‍കുന്നതും അതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും.

7. ഒരാള്‍ക്ക് പരമാവധി കൊടുക്കാവുന്ന തുക 25 ലക്ഷം രൂപയില്‍ അധികരിക്കുവാന്‍ പാടില്ലാത്തതും 100 (നൂറ്) രൂപയില്‍ കുറയുവാന്‍ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

8. വായ്പതുക പണയ ഉരുപ്പടിയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയുടെ 75 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.  

9. വായ്പത്തുക ഒന്നായോ, ഗഡുക്കളായോ, 10 രൂപയോ, 10 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

10. വായ്പയുടെ കാലാവധി പന്ത്രണ്ടു മാസമായിരിക്കും.  എന്നാല്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്‍റെ വിലയില്‍ 10 ശതമാനത്തിലധികം വിലക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം കാലാവധി കണക്കാക്കാതെ വായ്പത്തുക ഒന്നായി തിരിച്ചടക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

11. പലിശ നിരക്ക് അതാതു സമയം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കും. കുടിശ്ശികയ്ക്ക് 3 ശതമാനം നിരക്കില്‍ അധിക  പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

12. വായ്പയുടെ കാലാവധി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് സംഖ്യ തിരിച്ചടക്കാതെ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വായ്പക്കാരനു രേഖാമൂലം ബാങ്കില്‍ തന്നിട്ടുളള മേല്‍ വിലാസത്തില്‍ വായ്പ ക്ലോസ്സ് ചെയ്യുവാന്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കുന്നതാണ്.

13. വായ്പക്കാരന്‍ നോട്ടീസ്പ്രകാരമുള്ള തുക തിരിച്ചടക്കാതിരുന്നാല്‍ പണയപ്പണ്ടം പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് വായ്പ തുക, പലിശ, മറ്റു ചിലവുകള്‍ സഹിതം ഈടാക്കുവാന്‍ ബാങ്കിനു അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  അങ്ങനെ ലേലം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലേലത്തീയതി വായ്പാക്കാരനെ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് പോസ്റ്റായി അറിയിക്കുന്നതാണ്.  ലേല നോട്ടീസ് ബാങ്കിന്‍റെ നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡിലും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിനപത്രത്തിലും ലേലത്തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്.  ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ലേല നോട്ടീസ് വായ്പക്കാരന് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഉരുപ്പടികള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്നതല്ല.  അപ്രകാരം ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് അതാതു ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ സ്ഥലവും, തീയതിയും, സമയവും നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

ലേലത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വായ്പക്കാരന്‍ പണമടച്ചാല്‍ ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ക്ക് ലേലം  നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാവുന്നതും ഉരുപ്പടി മടക്കി കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ്.

14. ലേലം ചെയ്തു കിട്ടുന്ന സംഖ്യ വായ്പക്കണക്കില്‍ മൊത്തം ഈടാക്കേണ്ടതുകയില്‍ അധികരിക്കുന്ന പക്ഷം അതായത് മുതലും പലിശയും, പരസ്യച്ചെലവും, മറ്റു ചെലവുകളും കഴിച്ച് ബാക്കി സംഖ്യ വായ്പക്കാരന് തിരികെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം തിരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട സംഖ്യ വായ്പക്കാരനോ നിയമപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയ അവകാശിയോ ലേലദിവസം വാങ്ങാത്തപക്ഷം അവരുടെ പേരില്‍ അനാമത്തായി വരവ് വയ്ക്കുന്നതും ഈ വിവരം വായ്പക്കാരനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.  മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുശേഷവും സംഖ്യ കൈപ്പ റ്റാത്തപക്ഷം ബാങ്കിന്‍റെ കരുതല്‍ ധനത്തിലേക്ക് ഈ തുക വകമാറ്റുന്നതാണ്. 

15. ലേലത്തുക വായ്പാകണക്കില്‍ മൊത്തം ഈടാക്കേണ്ട തുകയില്‍ കുറഞ്ഞുപോകുന്ന പക്ഷം കുറവുവരുന്ന സംഖ്യവും പലിശയും പരസ്യച്ചെലവും മറ്റുചെലവുകളും വായ്പക്കാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുവാന്‍ ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

16. സ്വര്‍ണ്ടപ്പണ്ട പണയ ഏര്‍പ്പാടില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരാള്‍ തെറ്റായ വിവരം നല്‍കിയോ, മറ്റു വിധത്തിലോ, ബാങ്കിനെ വഞ്ചിക്കുകയോ, നഷ്ടം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ആ വ്യക്തിയുടെ പേരില്‍ നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കുവാന്‍ ബാങ്കിന്  അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

17. ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന പണയ ഉരുപ്പടികള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നപക്ഷം  ആ ഉരുപ്പടികള്‍ക്ക് പണയം വച്ച തീയതിയില്‍ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിലയോ, മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയോ അതില്‍ ഏതാണ് കുറവ് ആ തുക മാത്രം പണയം വച്ചയാള്‍ക്ക് നല്‍കുവാന്‍ ബാങ്ക് ബാദ്ധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

18. പണയ ഉരുപ്പടികള്‍ ബ്രാഞ്ച്  മാനേജരുടെയും, കാഷ്യറുടെയും ജോയിന്‍റ് കസ്റ്റഡിയില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ സ്ട്രോംഗ് റൂമിലെ സേഫില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.  ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുടെ അഭാവത്തില്‍ ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുടെ ചാര്‍ജ്ജ് വഹിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്‍റ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജരും/സീനിയര്‍/ജൂനിയര്‍ അക്കൗണ്ടന്‍റും, കാഷ്യറുടെ അഭാവത്തില്‍ കാഷ്യറുടെ ചാര്‍ജ്ജ് വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും, കൂട്ടായി പണയ ഉരുപ്പടികളുടെ ചുമതല വഹിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വര്‍ണ്ണ ഉരുപ്പടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വായ്പ അനുവദിക്കുവാനുളള അധികാരം അതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും. എന്നാല്‍ മുതല്‍, പലിശ, മറ്റു ചെലവുകള്‍ എന്നിവ തിരിച്ചടച്ച് പണയ ഉരുപ്പടികള്‍ തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിനുളള അധികാരം ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ക്കായിരിക്കും.  ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുടെ അഭാവത്തില്‍ ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുടെ ചാര്‍ജ്ജു വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഈ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

19. ഇടപാട് തീര്‍ത്ത് പണയ ഉരുപ്പടി മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോള്‍ പണയ സാധനം മടക്കി കിട്ടിയ വിവരത്തിന് വായ്പക്കാരന്‍റെ കയ്യൊപ്പ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

20. ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, മറ്റ്ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ബാങ്ക് അതാത് സമയങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി വായ്പക്കാരന്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

21. സ്വര്‍ണ്ണപണയ വായ്പയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഫാറങ്ങളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

22. പണയം വച്ചിട്ടുളള  സ്വര്‍ണ്ണപ്പണ്ടങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങിയത് 6 മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ ബാങ്കിന്‍റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥډാര്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

23. വായ്പ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വായ്പത്തുകയുടെ 0.5 ശതമാനം നിരക്കില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ചാര്‍ജ്ജ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.  മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളില്‍ അടച്ചു തീര്‍ക്കുന്ന വായ്പകളില്‍ 0.25 ശതമാനം നിരക്കില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക ഈടാക്കിയാല്‍ മതിയാകുന്നതാണ്.

24. ബാങ്കിന്‍റെ കൈവശമിരിക്കുന്ന സ്വര്‍ണ്ണപ്പണ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബാങ്ക് എടുക്കുന്നതാണ്.

25. ബാങ്ക് ഇത്തരത്തില്‍ നല്‍കുന്ന സ്വര്‍ണ്ണപ്പണ്ട വായ്പകളും, മറ്റു വ്യക്തിഗത വായ്പകളും യാതൊരു കാരണവശാലും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കോ, റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കോ, നബാര്‍ഡോ അതാതു സമയം  നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിധിയില്‍ കവിയുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.  ബ്രാഞ്ചുകള്‍ക്ക് പരമാവധി നല്‍കാവുന്ന വായ്പയുടെ തോത് ഹെഡ് ആഫീസ് അതാതു സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

26. സ്വര്‍ണ്ണപ്പണ്ടം തൂക്കി വായ്പ നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍ ഉരുപ്പടിയിലുളള കല്ല്, നൂല്, അഴുക്ക് തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കി മാത്രമേ വായ്ത്തുക നിശ്ചയിക്കാവു.  ഇപ്രകാരം സ്വര്‍ണ്ണപ്പണ്ടം തൂക്കി വായ്പത്തുക നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധക്കുറവുമൂലമോ, മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലോ പാകപ്പിഴ വന്നാല്‍ അതിന്‍റെ പരിപൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനായിക്കും.  ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍മാര്‍ സ്ഥലം മാറ്റം മൂലമോ മറ്റോ മാറിപ്പോകുമ്പോള്‍ ചാര്‍ജെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഉരുപ്പടികള്‍ ഒത്തുനോക്കി ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്.

27. വായ്പകള്‍ക്ക് ദിവസ ബാക്കിയിന്മേൽ  പലിശ കണക്കാക്കുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ വായ്പയിന്മേൽ കുറഞ്ഞ പലിശ 10 രൂപയായിരിക്കും.

28. 22 കാരറ്റില്‍ കുറഞ്ഞ പണയ ഉരുപ്പടികള്‍ വായ്പയ്ക്ക് പണയമായി സ്വീകരിക്കുവാന്‍ പാടുളളതല്ല. Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക