പ്രാഥമിക /ബാങ്കിന്

1. ബാങ്കില്‍ അഫിലിയേഷന്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സംഹകരണ സംഘം/ബാങ്ക്, ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണ സംഘം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

2. അര്‍ഹത
ബാങ്കില്‍ 60 മാസകാലാവധിക്കുള്ള റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആരംഭിച്ച് പ്രതിമാസം പണമടയ്ക്കാന്‍ സന്നദ്ധതയുള്ള കുറഞ്ഞത് 60 മാസത്തെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധിയുള്ള 5 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ സര്‍വ്വീസ് ഉള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധി അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്കുള്ള RD അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കാവുന്നതാണ്.

3. ആര്‍.ഡി(RD) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തവണകള്‍ അടയ്ക്കുന്നവിധം
       റെക്കറിംഗ് നിക്ഷേപത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിമാസ തവണകള്‍ സംഘ ത്തിന്‍റെ/ ബാങ്കിന്‍റെ സെക്രട്ടറി/MD ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ ഈ പദ്ധതിയില്‍ അംഗമായി ശേഷം അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുമുമ്പായി നേരിട്ടു ഗഡു അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം അടയ്ക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഓരോ 100 രൂപയ്ക്കും 1 രൂപ പലിശകണക്കാക്കി ടിയാളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. തവണ അടയ്ക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയാല്‍ പലിശ കണക്കാക്കുന്നതിന്, മാസത്തിന്‍റെ പകുതിയില്‍ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടാണെങ്കിലും മുഴുവന്‍ മാസമായി കണക്കാക്കി പലിശ ചുമത്തുന്നതാണ്. ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിധിയില്‍ നിന്നും ടി തുക കുറവു ചെയ്യുന്നതാണ്.
4. പരിധി
        അപേക്ഷകന്‍റെ പേരില്‍ RD A/c, CD A/c  എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ പ്രതിമാസം അടയ്ക്കുന്ന 100/- രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായുള്ള ഞഉ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ കാലാവധി തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ തുകയായിരിക്കും ലിമിറ്റ് ആയി അനുവദിക്കുക. ടി ലിമിറ്റ് ജീവനക്കാരന്‍റെ മൊത്ത ശമ്പളത്തിന്‍റെ 20 ഇരട്ടിയില്‍ അധികരിക്കാത്ത തുക പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ആയിരിക്കും. ജീവനക്കാരന്‍റെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതാണെങ്കില്‍ ടി OD പരിധി ടിയാന്‍റെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധി വരെയുള്ള RD യുടെ കാലാവധി തുകയ്ക്കായി നിജപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
5. പലിശ
       ടി പരിധിയുടെ ബാക്കിനില്പിന്‍റെ പലിശ നിരക്ക് ബാങ്കിന്‍റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കാലാകാലങ്ങളില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. പലിശതുക എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ പ്രവൃത്തിദിനത്തില്‍ ടി പരിധിയില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്യുന്നതാണ്. 
6. പൊതു അവകാശം
      ടി പരിധി പൂര്‍ണ്ണമായും അടച്ചുതീര്‍ക്കുന്നതുവരെ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിധി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സംഘം ജീവനക്കാരന്‍/ജീവനക്കാരിയുടെ റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തുകകളിേډലും ബാങ്കിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.
7. ഈട്
       ടി പരിധി അനുവദിക്കുന്നതിന് വായ്പക്കാരന്‍ 2 വ്യക്തിഗത ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഒരു ജീവനക്കാരനും 2 ല്‍ കൂടുതല്‍ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിധികള്‍ക്ക് ജാമ്യം നില്ക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.
8. കാലാവധി
          ഞഉ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ കാലാവധി തീയതിയോ ജീവനക്കാരുടെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധിയോ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത്, ആ തീയതിയില്‍ ടി പരിധിന്‍റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതാണ്.
9. RD  തുക നല്കുന്നത്:-
          RD യുടെ കാലാവധി തുക ഒ.ഡി കണക്കിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മുഖാന്തിരം വരവുവെയ്ക്കുന്നതാണ്.
10. പ്രമാണപത്രം
       OD സൗകര്യം ലഭ്യമാവുന്നതിന് ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന നിശ്ചിത ഫാറത്തിലുള്ള ഡിമാന്‍റ് പ്രോമിസറി നോട്ട്, എഗ്രിമെന്‍റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
11. OD അനുവദിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍
    വീടിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ കൂടാതെ ബാങ്ക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കുന്നതാണ്.
12. നിലവില്‍ ബാങ്കില്‍ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ വായ്പ/OD ബാക്കി നില്പ് ഉള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നു.
13. സംഘത്തിന് ബാധകമായ എല്ലാ വസ്തുതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സംഘത്തിന്‍റെ കമ്മിറ്റി/ശാഖയുടെ ശുപാര്‍ശയോടുകൂടിയുള്ള undertaking   നല്‌കേണ്ടതാണ് . എന്നിരിക്കിലും ഈ ലിമിറ്റ് ഒരു അവകാശമായി ഒരു ജീവനക്കാരനും ഉന്നയിരിക്കരുത്.
14. ഭേദഗതി
         ടി നിയമങ്ങള്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനോ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ബാങ്കിന്‍റെ ഡയറക്ടര്‍ബോര്‍ഡില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

Download Application Form

പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ച

1) വായ്പയുടെ ആവശ്യം

ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനും, ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും വീട് വാങ്ങുന്നതിനും കടമുറികള്‍     വാങ്ങുന്നതിനും ഇവ പണിയുന്നതിനും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ കമേഴ്സ്യല്‍    ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

2) വായ്പക്കുളള അര്‍ഹത

    വരുമാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ     അനുവദിക്കുകയുള്ളു.  വായ്പക്കാരന്‍റെ വരുമാനവും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുളള    കഴിവും വായ്പ അനുവദിക്കുതിനുളള മുഖ്യ ഘടകമായിരിക്കും. വീട്/ഫ്ളാറ്റ്/കടമുറികള്‍   മുതലായവ പണിയുന്നതിനുളള വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷകന് എറണാകുളം ജില്ലയില്‍     സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

3) വായ്പാ പരിധി

    പരമാവധി വായ്പത്തുക 40 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും.  ഫ്ളാറ്റ്, വീട് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന്   പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപവരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള    വായ്പകളില്‍ വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു, കെട്ടിടം, ഫ്ളാറ്റ് എന്നിവയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ്   വിലയുടെ 60% വരെയും 25 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുളള വായ്പകളില്‍ 50% വരെയും വായ്പ  അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

    എന്നാല്‍ വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി മറ്റൊരു വസ്തു നല്‍കുകയോ മറ്റൊരു വസ്തുവും     വാങ്ങുന്ന വസ്തുവും കൂടി കൂട്ടായി നല്‍കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈടു വാങ്ങുന്ന  വസ്തുക്കളുടെ മതിപ്പുവിലയുടെ 70 ശതമാനമോ വാങ്ങുന്ന മതിപ്പുവിലയുടെ (വാങ്ങുന്ന  വസ്തുവിന് പ്രത്യേകം മതിപ്പുവില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.) 90 ശതമാനമോ ഏതാണ്  കുറവ് ആ തുക വായ്പയായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.  കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന്  എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 70% വരേയും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

4) വായ്പാ വിതരണം

    വീട്, ഫ്ളാറ്റ്/കടമുറികള്‍ എന്നിവ പണിയുന്നതിനുവേണ്ടിയുളള വായ്പ അഞ്ച് ഗഡുകളായി    വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

    A) ഒറ്റ നിലകെട്ടിടം

         a.   ഒന്നാം ഗഡു

             വായ്പാതുകയുടെ 10% അനുവദിക്കപ്പെട്ട വായ്പ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രമാണങ്ങളും അവ ഒപ്പിട്ട് നല്‍കുന്ന ദിവസം വരെയുളള ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ കുടിക്കിട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ശാഖയില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒന്നാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

         b.   രണ്ടാം ഗഡു

             വായ്പാത്തുകയുടെ 20 ശതമാനം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തറ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

         c.   മൂന്നാം ഗഡു

             ലിന്‍റല്‍ ലെവല്‍ വരെ പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചാല്‍ വായ്പാതുകയുടെ 30 ശതമാനം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

         d.   നാലാം ഗഡു

             വായ്പാത്തുകയുടെ 30 ശതമാനം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണികഴിഞ്ഞാല്‍ വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

         f.   അഞ്ചാം ഗഡു

               അവസാന ഗഡുവായ ശേഷിക്കുന്ന 10 ശതമാനം കെട്ടിടം പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കി വീട്ടു നമ്പറും ഇന്‍ഷുറന്‍സ്പോളിസിയും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

    B)   ഒന്നില്‍ക്കൂടുതല്‍ നിലകളുളള വീട്

             a.   ഒന്നാം ഗഡു

                      വായ്പാതുകയുടെ 10 ശതമാനം തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട വായ്പതുക  വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രമാണങ്ങളും അവ ഒപ്പിട്ട് നല്‍കുന്ന ദിവസം  വരെയുളള ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ശാഖയില്‍  ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒന്നാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

             b.   രണ്ടാം ഗഡു

                      വായ്പാത്തുകയുടെ 20 ശതമാനം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തറ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

              c.   മൂന്നാം ഗഡു

                      ഒന്നാം നിലയുടെ വാര്‍ക്ക കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 30 ശതമാനം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

              D.   നാലാം ഗഡു

                      അവസാന നിലയുടെ മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 30 ശതമാനം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

              F.   അഞ്ചാം ഗഡു.

                      അവസാന ഗഡുവായ ശേഷിക്കുന്ന 10 ശതമാനം കെട്ടിടം പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കി  കെട്ടിട നമ്പറും ഇന്‍ഷുറന്‍സ്പോളിസിയും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.ഒന്നും രണ്ടും ഗഡുക്കള്‍ വിതരണം നടത്തുമ്പോള്‍ ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ മതിപ്പുവിലയുടെ 50 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കുവാന്‍ പാടുളളതല്ല.

                 സ്ഥലം, ഫ്ളാറ്റ്, വീട്, കടമുറികള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുളള വായ്പയുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രമാണങ്ങള്‍ ബാങ്കില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്നയാളുടെ പേര്‍ക്ക് വായ്പത്തുക ഒരുമിച്ച് ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.                   വായ്പക്കാരന്‍റെ സ്വന്തം മുതല്‍ മുടക്ക് വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

     തീറ് വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു/കെട്ടിടം/ഫ്ളാറ്റ് തന്നെ വായ്പയ്ക്ക് ഈട്     നല്‍കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ശാഖകള്‍ താഴെ പറയുന്ന നടപടിക്രമം     പാലിച്ചിരിക്കണം

         AA.  അപേക്ഷയോടൊപ്പം എല്ലാ റവന്യൂ റിക്കാര്‍ഡുകളും കരം അടച്ച രസീതും ആധാരത്തിന്‍റെയും മുന്നാധാരത്തിന്‍റെയും ഫോട്ടോകോപ്പിയും വാങ്ങി            നിയമോപദേശം തേടി, ഹെഢാഫീസിലേക്കയച്ച് അനുവാദം നേടിയിരിക്കണം. 

         BB.  മേല്‍പ്രകാരം അനുവാദം ലഭിച്ച അപേക്ഷകളില്‍ ആധാരദിവസം തന്നെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങുകയും ആധാരത്തോടൊപ്പം ഗഹാന്‍            ചെയ്യിക്കുകയും വേണം.ഗഹാന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹച              ര്യത്തില്‍ അന്നുതന്നെ തീറാധാരത്തോടൊപ്പം വായ്പയുടെ 4 ശതമാനം വരുന്ന              തുകയ്ക്ക് (പരമാവധി 10,000/-ക) പണയാധാരം കൂടി ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്.

         CC.  കൂടാതെ സബ് രജിസ്ട്രാഫീസില്‍ നിന്ന് തീറാധാരം ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ക്ക് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുളള   അധികാരപത്രവും, തീറാധാരം ലഭിക്കാതെ വന്നാല്‍ അതുമൂലം ബാങ്കിനുണ്ടാവുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും വായ്പക്കാരനും              ജാമ്യക്കാരും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര ഉടമ്പടി             വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.  ടൈറ്റില്‍ ഡീഡ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗഹാന്‍             ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഈക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജ് നടത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. തീറാധാരം നടക്കുമ്പോള്‍തന്നെ വില്‍പ്പനക്കാരന് കൈമാറത്തക്കവണ്ണം വായ്പ ചിലവെഴുതി ബാക്കി തുക അപേക്ഷകന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നെടുത്ത് വില്‍പ്പനക്കാരന്‍റെ പേരില്‍ ആ ശാഖയില്‍   മാത്രം മാറാവുന്ന ഒരു ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.തീറാധാരവും  upto date ബാധ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമുളള മറ്റു രേഖകളും ശാഖയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്   മാത്രമേ ടി ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്           പണമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളു.  ഇക്കാര്യം വായ്പക്കാരനോടും,           വില്‍പ്പനക്കാരനോടും മുന്‍കൂട്ടി പറയേണ്ടതും ബോധ്യപ്പെട്ട വിവരം  എഴുതി            വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. 

5) വായ്പാ കാലാവധി

    വായ്പയുടെ കാലാവധി വായ്പക്കാരന്‍റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഒരു വര്‍ഷം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനുളള വായ്പ വാങ്ങി 13-ാം മാസം തുടങ്ങിയും, വീട്/കെട്ടിടം വാങ്ങുന്നതിനുളള വായ്പ വാങ്ങി അടുത്ത മാസം മുതല്‍ തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.വായ്പത്തുക ഇ.എം.ഐ.വ്യവസ്ഥയിലോ / ദിവസബാക്കി വ്യവസ്ഥയിലോ (diminishing)  തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന/പണിയുന്ന കെട്ടിടവും സ്ഥലവും ബാങ്കിന് പണയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.  എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ ഉറപ്പ് വേണമെന്ന് ബാങ്കിന് തോന്നുന്നപക്ഷം മറ്റ് വസ്തു ഈടോ ഉദ്യോഗസ്ഥ/ആള്‍ ജാമ്യമോ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.  പകരം വസ്തു ഈടായി നല്‍കുന്ന വായ്പകളില്‍ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഹാജരാക്കിയാല്‍ മതിയാകുന്നതാണ്. വായ്പാപേക്ഷകന്‍  ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, ശമ്പള റിക്കവറി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കണം. 50 ശതമാനത്തിലധികം ശമ്പളറിക്കവറി ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.   

വായ്പയുടെ അവസാനഗഡു ലഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് വീട്/ഫ്ളാറ്റ്/കെട്ടിടം വായ്പാക്കാരന്‍റെയും ബാങ്കിന്‍റെയും കൂട്ടായ പേരില്‍ വായ്പയുടെ കാലാവധിവരെ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം. 

വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വാങ്ങി 12 മാസത്തിനകം കെട്ടിടം പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തപക്ഷം വായ്പാ വിതരണം നിര്‍ത്തേണ്ടതും വായ്പാക്കാരന്‍റെ അപേക്ഷ വാങ്ങി കൈപ്പറ്റിയ വായ്പത്തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരിച്ചടവ് പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം ചേയ്യേണ്ടതുമാണ്. 

വായ്പകള്‍ property purchase loan  എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

വായ്പയെടുത്ത് രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളില്‍ അനുവദിച്ച വായ്പത്തുക യുടെ 1% നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

വായ്പയെടുത്ത് രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളില്‍ അനുവദിച്ച വായ്പത്തുക യുടെ 1% നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുളള വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ ഈടു വസ്തു എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ അനുവദിക്കുന്ന വായ്പകളില്‍ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോകോപ്പി മാനേജര്‍ അറ്റസ്റ്റു ചെയ്ത് മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളോടോപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ

1)   പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2)   പൈനാപ്പിള്‍, നേന്ത്രവാഴ, റബ്ബര്‍, കുരുമുളക്, വാനില, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും ആട് വളര്‍ത്തല്‍, മത്സ്യ കൃഷി, മുയല്‍ വളര്‍ത്തല്‍, കോഴി വളര്‍ത്തല്‍, പന്നി വളര്‍ത്തല്‍, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, സ്റ്റുഡിയോ, ടെയ്ലറിംഗ്, റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രനിര്‍മ്മാണം, വസ്ത്ര വ്യാപാരം, ആട്ടോ മൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്, സ്റ്റേഷനറി കട, പലവ്യഞ്ജന കട, ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍, ഫര്‍ണിച്ചര്‍   നിര്‍മ്മാണം, ഫോണ്‍ ബൂത്ത് / കോള്‍ സെന്‍റര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെന്‍റര്‍, കാന്‍റീന്‍ നടത്തിപ്പ്, കാറ്ററിംഗ് സര്‍വ്വീസ്, ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റു  സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3)   ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മറ്റി (DLTC) അംഗീകരിച്ച വായ്പാതോത് ഉള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള വായ്പാപേക്ഷകളില്‍ അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വായ്പാത്തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

4)   സ്വയം തൊഴില്‍ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും, പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനത്തിലുമായിട്ടായിരിക്കും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.

5.   പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയുടെ 25 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കാന്‍  പാടില്ല.

6.   പലിശ നിരക്ക് അതാതു കാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന തോതിലായിരിക്കും.  കുടിശ്ശികയ്ക്ക് 3 ശതമാനം അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

7.   വായ്പയുടെ കാലാവധി 100 മാസമായിരിക്കും.  100 പ്രതിമാസ തവണകളായി പലിശ ഉള്‍പ്പെടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

8.   ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്‍വോയിസ് വിലയുടെ 90 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

9.   വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്‍വോയിസ് തുകയുടെ 10 ശതമാനം സ്വന്തം വിഹിതം അപേക്ഷകന്‍റെ പേരില്‍ ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക