സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ഭവന

1)  സംഘം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ബാങ്ക് നേരിട്ടു നല്‍കുന്ന ഭവന നിര്‍മ്മാണ വായ്പകള്‍ക്ക് ഈ ഉപനിബന്ധനകള്‍ ബാധകമായിരിക്കും. 

2)  എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ പുതിയ വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും, വീട്/ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3) വ്യവസ്ഥകള്‍

         A)  ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്‍റെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന തിനുള്ള കഴിവ് നിര്‍ണ്ണായക ഘടകമായിരിക്കും.

         B) അപേക്ഷകന്‍ എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം.

         C) അപേക്ഷകന്‍റെ പേരിലോ, ഭാര്യയുടെയോ/ഭര്‍ത്താവിന്‍റെയോ പേരിലോ ഈ ജില്ലയില്‍ വീട് ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.

         D) വീട് നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം അപേക്ഷകന്‍റെ സ്വന്തം പേരിലും മറ്റു ബാദ്ധ്യതകള്‍ ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കണം.

         E) അപേക്ഷകന് ഈ ബാങ്കില്‍ നേരിട്ട് ബാദ്ധ്യതകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. 

4.  വായ്പാ പരിധി

പരമാവധി അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ശമ്പള ബാക്കിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. വായ്പാ തുകയുടെ ഓരോ 50,000/- രൂപക്കും ഭാഗത്തിനും റിക്കവറി കഴിച്ച് മൊത്തം ശമ്പളത്തിന്‍റെ 25% ത്തിനു പുറമെ 500 രൂപ പ്രകാരം മിച്ച ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

5.  ബാങ്കിന്‍റെ നിയമോപദേഷ്ടാവിന്‍റെ ഉപദേശത്തിനും, ബാങ്ക് നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിനും വിധേയമായി ബാങ്കിന്‍റെ വിവേചനാധികാരം അനുസരിച്ചായിരിക്കും വായ്പകള്‍ അനുവദിക്കുക. ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ലീഗല്‍ ഫീസ്, വസ്തു പരിശോധനാ ഫീസ് തുടങ്ങിയവ അപേക്ഷകന്‍ ബാങ്കില്‍ മുന്‍കൂറായി അടച്ചിരിക്കണം.

6.  വായ്പാ പരിധിയും സ്വന്തം മുതല്‍മുടക്കും.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വായ്പത്തുക വിനിയോഗിച്ചുള്ള കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ അപേക്ഷകന്‍റെ വിഹിതമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 30 ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത തുക മുടക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

7.  വായ്പാ കാലാവധി

വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി പരമാവധി 15 വര്‍ഷമായിരിക്കും. വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വാങ്ങി പന്ത്രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വിതരണം ചെയ്തതിന്‍റെ അടുത്ത മാസം മുതല്‍ പലിശ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. വായ്പത്തവണകള്‍ ആദ്യഗഡുവാങ്ങി 13-ാം മാസം മുതല്‍ മാസത്തവണകളായി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

വായ്പാ മുതലും പലിശയും ഇക്വേറ്റഡ് വ്യവസ്ഥയില്‍ പ്രതിമാസ തവണകളായി തിരിച്ചടവ് അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാല്‍ വായ്പ സംഖ്യ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. മുഴുവനായി അടച്ചു തീര്‍ക്കുന്നവര്‍ വായ്പാ മുതലിന് അതുവരെയുള്ള നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതും, ഭാഗികമായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിന്നീട് ഇക്വേറ്റഡ് വ്യവസ്ഥ തവണകളായുള്ള വായ്പാ തിരിച്ചടവ് തവണകള്‍ നിര്‍ത്തല്‍ ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി നില്‍പ് വായ്പ മുതല്‍ തുല്യ ഗഡുക്കളായി വായ്പാക്കാലാവധിക്കകം പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

8.  അപേക്ഷകനോ ജാമ്യക്കാരനോ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നു വിരമിക്കുതിന് ആറുമാസം മുമ്പായി വായ്പത്തുക അടച്ചുതീര്‍ക്കത്തക്ക വിധത്തില്‍ വായ്പാ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

9.  പലിശ 

ബാങ്ക് അതാതുകാലം നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ചുമത്തുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ മാസഗഡുക്കള്‍ കൃത്യമായി അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗഡുസംഖ്യയ്ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം വായ്പാപലിശയ്ക്കു പുറമെ 3% കൂടിയ നിരക്കില്‍ പിഴപലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്. 

10.  ഈട്

ഈ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് പണിയുന്ന വീടും സ്ഥലവും ബാങ്കിന് ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജ്/ഗഹാന്‍ ആയി പണയം നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഗഹാന്‍ പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത പരിതസ്ഥിതിയില്‍ രണ്ടു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുള്ള വായ്പകള്‍ക്കു നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള പണയാധാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

11.  വായ്പാ വിതരണം.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വായ്പകളും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവിധം നാലു ഗഡുക്കളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോ ഗഡു വിതരണം നടത്തുമ്പോഴും ഗഡു തുകയുടെ 30% വരൂന്ന സംഖ്യ അപേക്ഷകന്‍റെ വിഹിതം കണക്കാക്കി കുറവു ചെയ്യുന്നതും ആ തുക അവസാന ഗഡുവിനോടൊപ്പം നല്‍കുന്നതുമാണ്. എന്നാല്‍ അപേക്ഷകന്‍ കൂടുതല്‍ തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി മാനേജര്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ മുഴുവന്‍ ഗഡു സംഖ്യയും വായ്പക്കാരന്‍റെ രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷയിേډല്‍ വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.            

ഒന്നാം ഗഡു        -    വായ്പത്തുകയുടെ 20%   

രണ്ടാം ഗഡു  -    വായ്പത്തുകയുടെ 40%

മൂന്നാം ഗഡു  -    വായ്പത്തുകയുടെ 30%

നാലാം ഗഡു   -   വായ്പത്തുകയുടെ 10%

 

അനുവദിക്കപ്പെട്ട വായ്പത്തുക വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രമാണങ്ങളും അന്നേ തീയതിവരെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുവിന്‍റെ കുടിക്കിട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബ്രാഞ്ചില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വായ്പത്തുകയുടെ 20% വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. കെട്ടിടത്തിന്‍റ തറപണി പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 40 ശതമാനവും, മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണി പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 30 ശതമാനവും, കെട്ടിടം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് റൂള്‍ 14 നു വിധേയമായി അവസാന ഗഡുവായ 10 ശതമാനവും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

12.  വായ്പാപേക്ഷകള്‍ നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളും രേഖകളും സഹിതം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

13.  വായ്പാസംഖ്യ തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന യുക്തമായ നിയമനടപടികള്‍ക്ക് വായ്പക്കാരനും ജാമ്യക്കാരനും വിധേയരായിരിക്കും.

14.  ഈ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള വായ്പ വിനിയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വീട് വായ്പത്തുകയുടെ അവസാന ഗഡു ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ബാങ്കിന്‍റേയും വായ്പക്കാരന്‍റെയും കൂട്ടായ പേരില്‍ വായ്പാ കാലാവധിവരെ ഇന്‍ഷൂര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം.

15.  വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വാങ്ങി 12 മാസത്തിനകം കെട്ടിടംപണി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തപക്ഷം വായ്പാ വിതരണം നിര്‍ത്തേണ്ടതും വായ്പക്കാരന്‍റെ അപേക്ഷ വാങ്ങി കൈപ്പറ്റിയ വായ്പത്തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരിച്ചടവ് പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

16.  അപേക്ഷയോടുകൂടി ഹാജരാക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങള്‍. 

A) കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും.        

B)  കെട്ടിടം പണിക്ക് അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെങ്കില്‍ അതിന് ആധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് / NOC.

C)   മേലധികാരി നിശ്ചിത ഫാറത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

D)   വായ്പാ തവണകള്‍ അതാതുമാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ റിക്കവറി നടത്തി  അടച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചുള്ള സാലറി റിക്കവറി എഗ്രിമെന്‍റ്.

E)   15 വര്‍ഷത്തെ കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

F)   പൊസ്സഷന്‍ & നോണ്‍ അറ്റാച്ച്മെന്‍റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

G)   ലൊക്കേഷന്‍ സ്കെച്ച്.

H)  തന്‍വര്‍ഷത്തെ കെട്ടിടനികുതി/ഭൂനികുതി അടച്ച രസീത്.

I)   വസ്തുവിന്‍റെ അസ്സല്‍ ആധാരവും മുന്നാധാരവും. 

17.  ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ, പുതുക്കുന്നതിനോ, കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനോ ബാങ്ക് ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ വായ്പക്കാരന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്.    

Download Application Form

ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്

1)   ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍/അര്‍ദ്ധ ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍, അംഗീകൃത വ്യാപാരികള്‍, ഡോക്ടര്‍മാര്‍, എന്‍ജിനീയര്‍, ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്, അഡ്വക്കേറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സ്/തൊഴില്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സൊകര്യം അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ബ്ലോക്ക് ക്യാപിറ്റല്‍ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റിന്‍റെ 25 ല്‍ അധികരിക്കരുത്.

2)   അപേക്ഷിക്കുന്ന യൂണിറ്റിന് മറ്റൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് വായ്പ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. 

3)   പരമാവധി വായ്പ തുക 40 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും.

4)   പ്ലാന്‍റര്‍, ബിസിനസ്സ്/വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന വ്യക്തികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ രേഖകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നത്. ജ്വല്ലറികള്‍, ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ടല്‍, മൊത്ത വ്യാപാരികള്‍, തുണിക്കടകള്‍, ഹാര്‍ഡ്വെയര്‍ സ്റ്റോറുകള്‍, വന്‍കിട കച്ചവടക്കാര്‍, സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ മൊത്തവിതരണക്കാര്‍, ഉപഭോഗ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും വീട്ടുപകരണങ്ങളുടേയും ഡീലര്‍മാര്‍, പെട്രോള്‍ ബങ്കുകള്‍, ഗവണ്‍മെന്‍റ്, അര്‍ദ്ധ ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

10 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുളള അപേക്ഷകള്‍ താഴെ പറയുന്ന രേഖകള്‍ സഹിതം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

         (A)  ആഡിറ്റഡ് ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് ആന്‍റ് P&L അക്കൗണ്ട്       (നിലവിലുളള ബിസിനസ്സ് ആണെങ്കില്‍ അവസാനത്തെ 3 വര്‍ഷത്തെ  കണക്കുകള്‍)

         (B)   ലൈസന്‍സ്, സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ്, രജിസ്ട്രേഷന്‍/വാറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

         ( C)  ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് 6 മാസത്തെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

5)   അപേക്ഷകനും ജാമ്യക്കാരും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായിരിക്കണം.

6)   ലിമിറ്റിന്‍റെ 170% വിലമതിപ്പുളള വസ്തു ഈടായി നല്‍കേണ്ടതാണ്. ബാങ്കിനു നല്‍കിയിട്ടുളള വസ്തു ഈടിന് പുറമേ ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വസ്തുവകകളും ബാങ്കില്‍ നിന്നെടുത്ത വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുവകകളും ബാങ്കിന് ഈടായി നല്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, കരം അടച്ച രശീതുള്ള ഒരാള്‍ ജാമ്യവും നിര്‍ബന്ധമാണ്.

7)   വായ്പക്കാരന്‍ ബാങ്കില്‍ ഈടുവയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിനുമേല്‍ വ്യക്തമായ അവകാശാധികാരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

8)   കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചെക്ക്, ഡി.ഡി എന്നിവ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ബാങ്കിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു (പവര്‍ ഓഫ് അറ്റോര്‍ണി) മുക്ത്യാര്‍ നാമം ഹാജരാക്കണം. കോണ്‍ട്രാക്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ 50% ല്‍ കവിയാത്ത തുക മാത്രമേ നിയമാനുസൃതമായ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിന്‍റെ പരമാവധി പരിധിയായി നിര്‍ണ്ണയിക്കാവു.

9)   വക്കീല്‍ ഫീസ്, രജിസ്ട്രേഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍, ക്യാഷ്ക്രെഡിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന തന്‍ചിലവുകള്‍ എന്നിവ വായ്പക്കാരന്‍ വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

10)   പ്രതിമാസ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് വായ്പക്കാരനില്‍ നിന്നും വാങ്ങി ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

11)  പലിശ നിരക്ക് ബാങ്ക് കാലാകാലങ്ങളില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ടി പലിശ പ്രതിമാസം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വ്യാപ കുടിശ്ശികയാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ലിമിറ്റിന്‍റെ പരിധിയില്‍ അധികരിച്ചാവും സാധാരണ പലിശനിരക്കിനേക്കാള്‍ 3% അധികപലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

12)   വായ്പക്കാരന്‍ ബാങ്ക് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓപ്പണിംഗ് ബാലന്‍സ്, വിറ്റുവരവ്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന സ്റ്റേറ്റുമെന്‍റ് ശാഖയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 5 ലക്ഷം രൂപ ലിമിറ്റുള്ള ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും സ്റ്റോക്കിന്‍റെ 60% തുക മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുള്ള ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിറ്റുവരവ് നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ ശാഖാമാനേജര്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

13)  വായ്പക്കാരന്‍ എല്ലാ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും ടി ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നടത്തേണ്ടതാണ്.

14)  ക്യാഷ് ക്രെഡറ്റ് പരിധി ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്കാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റേയും അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാത്രമേ ലിമിറ്റ് പുതുക്കി അനുവദിക്കുകയുള്ളു. സ്റ്റോക്ക് പരിശോധന ശാഖാ മാനേജര്‍ മാസം തോറും കൃത്യമല്ലാത്ത ഇടവേളകളില്‍ നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹെഢാഫീസിലേയ്ക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്.

15)  ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ നല്കുന്നതിനു മുന്‍പാകെ വായ്പക്കാരനെക്കുറിച്ചും ടിയാന്‍റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ച് നിശ്ചിതഫോറത്തില്‍ ശാഖാമാനേജര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

16)  ബാങ്കിന്‍റേയും വായ്പക്കാരന്‍റേയും സംയുക്തമായ പേരില്‍ ടി ലിമിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സമ്പാദിച്ച സ്ഥാവരജംഗമവസ്തുവകകള്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

17)  സ്ഥാവരവസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി ടി ലിമിറ്റിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എങ്കില്‍ ടി തുക ഇഇ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത് ഡീലര്‍ക്ക് നേരിട്ട് നല്കേണ്ടതാണ്.  

Download Application Form

സാധാരണ വായ്പ

1.  വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, വീടിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍,പെയിന്‍റിങ് എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ബാങ്ക് ഭരണ സമിതി അംഗീകരിക്കുന്ന ഇതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ സ്ഥിരതാമസം ഉള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഈ ഉപനിബന്ധന പ്രകാരം വായ്പ  അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2.   ഒരാള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി വായ്പാ സംഖ്യ 25 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും. വായ്പയുടെ കാലാവധി 100 മാസമായിരിക്കും. 

3.   വായ്പ 100 പ്രതിമാസ തവണകളായി പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  പലിശ അതാതുകാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ദിവസ ബാക്കിയിന്മേൽ  കണക്കാക്കി അതാതു മാസത്തെ വായ്പ തവണയോടുകൂടി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

4.   പലിശ നിരക്ക് അതാത് കാലം ബാങ്ക് ഭരണസമിതി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിലായിരിക്കും. കുടിശ്ശിക തുകയ്ക്ക് 3% നിരക്കില്‍ അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും. 

5.   അപേക്ഷയും ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ജാമ്യക്കാരുടെ സമ്മതപത്രവും നിശ്ചിത ഫാറത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

6.   വായ്പാക്കാരന്‍റെയോ ജാമ്യക്കാരുടെയോ പേരില്‍ ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപമുണ്ടെങ്കില്‍ ടി തുക വായ്പാ കുടിശ്ശികയിലേക്കു വരവ് വയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

7.   വായ്പാക്കാരനും ജാമ്യക്കാരും കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ആക്ടിലും റൂളിലും നിഷ്ക്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുളള വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും കാലാകാലങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരമുളള നടപടികള്‍ക്കും വിധേയരായിരിക്കും.

8.  ഈ നിബന്ധനകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ, കൂടുതല്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനോ ബാങ്ക് ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  മാറ്റം വരുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ വായ്പാക്കാരനും ജാമ്യക്കാരും ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. 

Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക