പ്രാഥമിക കാർഷിക വാ

1) ബാങ്കില്‍ അഫിലിയേഷന്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘം   / ബാങ്ക്, ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണ സംഘം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 

2) അര്‍ഹത

ബാങ്കില്‍ 60 മാസ കാലാവധിക്കുള്ള റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആരംഭിച്ച് പ്രതിമാസം പണമടയ്ക്കാന്‍ സന്നദ്ധതയുള്ള കുറഞ്ഞത് 60 മാസത്തെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധിയുള്ള 5 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ സര്‍വ്വീസ് ഉള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധി അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്കുള്ള RD അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കാവുന്നതാണ്.

3) ആര്‍ഡി (RD) അക്കൗണ്ടിലേക്ക്  തവണകള്‍ അടയ്ക്കുന്ന വിധം

  റെക്കറിംഗ് നിക്ഷേപത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിമാസ തവണകള്‍ സംഘത്തിന്‍റെ / ബാങ്കിന്‍റെ സെക്രട്ടറി / MD ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ബാങ്കില്‍ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ ഈ പദ്ധതിയില്‍ അംഗമായ ശേഷം അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുമുമ്പായി നേരിട്ടു ഗഡു ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം ഒടുക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഓരോ 100 രൂപയ്ക്കും 1 രൂപ പലിശകണക്കാക്കി ടിയാളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. തവണ അടയ്ക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയാല്‍ പലിശ കണക്കാക്കുന്നതിന്, മാസത്തിന്‍റെ പകുതിയില്‍ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടാണെങ്കിലും  മുഴുവന്‍ മാസമായി കണക്കാക്കി പലിശ ചുമത്തുന്നതാണ്. ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിധിയില്‍ നിന്നും ടി. തുക കുറവു ചെയ്യുന്നതാണ്. 

4) പരിധി 

അപേക്ഷകന്‍റെ പേരില്‍ RD A/c, CD A/c എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ പ്രതിമാസം അടക്കുന്ന  100/- രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായുള്ള RD നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ കാലാവധി തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ തുകയായിരിക്കും ലിമിറ്റ് ആയി അനുവദിക്കുക. ടി ലിമിറ്റ് ജീവനക്കാരന്‍റെ മൊത്ത ശമ്പളത്തിന്‍റെ 20 ഇരട്ടിയില്‍ അധികരിക്കാത്ത തുക പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ആയിരിക്കും. ജീവനക്കാരന്‍റെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതാണെങ്കില്‍ ടി. OD ലിമിറ്റ് ജീവനക്കാരന്‍റെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധി വരെയുള്ള RD യുടെ കാലാവധി തുകയ്ക്കായി നിജപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. 

5) പലിശ 

ടി. ലിമിറ്റിന്‍റെ ബാക്കി നിൽപിന്റെ പലിശ നിരക്ക് ബാങ്കിന്‍റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കാലാകാലങ്ങളില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. പലിശതുക എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ പ്രവൃത്തിദിനത്തില്‍ ടി ലിമിറ്റില്‍ നിന്നും കുറവു ചെയ്യുന്നതാണ്. 

6) പൊതു അവകാശം 

ടി ലിമിറ്റ് പൂര്‍ണ്ണമായും അടച്ചുതീര്‍ക്കുന്നതുവരെ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സംഘം ജീവനക്കാരന്‍ / ജീവനക്കാരിയുടെ റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തുകകളിന്മേലും ബാങ്കിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. 

7) ഈട് 

ടി ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് വായ്പക്കാരന്‍ 2 വ്യക്തിഗത ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഒരു ജീവനക്കാരനും 2 ല്‍ കൂടുതല്‍ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റുകള്‍ക്ക് ജാമ്യം നില്ക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. 

8) കാലാവധി 

RD നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ കാലാവധി തീയതിയോ ജീവനക്കാരുടെ സര്‍വ്വീസ് കാലാവധിയോ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത്, ആ തീയതിയില്‍ ടി ലിമിറ്റിന്‍റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതാണ്.  

9) RD തുക നൽകുന്നത് 

RD യുടെ കാലാവധി തുക ഒ.ഡി കണക്കിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മുഖാന്തിരം വരവുവെയ്ക്കുന്നതാണ്. 

10) പ്രമാണപത്രം

OD സൗകര്യം ലഭ്യമാവുന്നതിന് ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന നിശ്ചിത ഫാറത്തിലുള്ള ഡിമാന്‍റ് പ്രോമിസറി നോട്ട്, എഗ്രിമെന്‍റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

11) OD അനുവദിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍

  വീടിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ കൂടാതെ ബാങ്ക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കുന്നതാണ്. 

12) നിലവില്‍ ബാങ്കില്‍ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ വായ്പ / OD ബാക്കി നിൽപ് ഉള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നു.

13) സംഘത്തിന് ബാധകമായ എല്ലാ വസ്തുതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സംഘത്തിന്‍റെ കമ്മിറ്റി / ശാഖയുടെ ശുപാര്‍ശയോടുകൂടിയുള്ള undertaking നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നിരിക്കിലും ഈ ലിമിറ്റ് ഒരു അവകാശമായി ഒരു ജീവനക്കാരനും ഉന്നയിക്കരുത്. 

14) ഭേദഗതി

  ടി. നിയമങ്ങള്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനോ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ബാങ്കിന്‍റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.  

Download Application Form

ഇ.ഡി.സി.ബി. ഈസി ല

     

1. ഗുണഭോക്താക്കള്‍

എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍, കോളേജ് ജീവനക്കാര്‍, കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്യാര്‍ഡ് / പ്രാഥമിക സഹകരണ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാര്‍ / സര്‍ക്കാര്‍ അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്നു.

2. ആവശ്യം               

 ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന്

3. വായ്പാ പരിധി         

 10,000 മുതല്‍ 1 ലക്ഷം വരെ

4. പലിശ നിരക്ക്       

 12% 

5. വായ്പാ കാലാവധി   

 36 മാസം മുതല്‍ 96 മാസം വരെ EMI വ്യവസ്ഥയില്‍Download Application Form

സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ

1)   പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2)   പൈനാപ്പിള്‍, നേന്ത്രവാഴ, റബ്ബര്‍, കുരുമുളക്, വാനില, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും ആട് വളര്‍ത്തല്‍, മത്സ്യ കൃഷി, മുയല്‍ വളര്‍ത്തല്‍, കോഴി വളര്‍ത്തല്‍, പന്നി വളര്‍ത്തല്‍, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, സ്റ്റുഡിയോ, ടെയ്ലറിംഗ്, റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രനിര്‍മ്മാണം, വസ്ത്ര വ്യാപാരം, ആട്ടോ മൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്, സ്റ്റേഷനറി കട, പലവ്യഞ്ജന കട, ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍, ഫര്‍ണിച്ചര്‍   നിര്‍മ്മാണം, ഫോണ്‍ ബൂത്ത് / കോള്‍ സെന്‍റര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെന്‍റര്‍, കാന്‍റീന്‍ നടത്തിപ്പ്, കാറ്ററിംഗ് സര്‍വ്വീസ്, ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റു  സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3)   ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മറ്റി (DLTC) അംഗീകരിച്ച വായ്പാതോത് ഉള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള വായ്പാപേക്ഷകളില്‍ അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വായ്പാത്തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

4)   സ്വയം തൊഴില്‍ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും, പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനത്തിലുമായിട്ടായിരിക്കും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.

5.   പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയുടെ 25 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കാന്‍  പാടില്ല.

6.   പലിശ നിരക്ക് അതാതു കാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന തോതിലായിരിക്കും.  കുടിശ്ശികയ്ക്ക് 3 ശതമാനം അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

7.   വായ്പയുടെ കാലാവധി 100 മാസമായിരിക്കും.  100 പ്രതിമാസ തവണകളായി പലിശ ഉള്‍പ്പെടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

8.   ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്‍വോയിസ് വിലയുടെ 90 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

9.   വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്‍വോയിസ് തുകയുടെ 10 ശതമാനം സ്വന്തം വിഹിതം അപേക്ഷകന്‍റെ പേരില്‍ ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക