ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പ


വ്യവസ്ഥകള്‍                                                                                                                                  

1. എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ പുതിയ വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും, വീടുകളുടെ പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനും നിലവിലുളള വീടുകളുടെ ഒന്നാം നില/രണ്ടാം നിലപണിയുന്നതിനും എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ നടത്തുന്നതിനും,  റിപ്പയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുംപെയിന്‍റിംഗിനും ചുറ്റുമതില്‍ കെട്ടുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും.

2.       A) ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്‍റെ വായ്പ  തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുളള കഴിവ്  നിര്‍ണ്ണായകഘടകമായിരിക്കും.

      B) വീട് പണിയുന്നതിനുളള വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്  സ്വന്തം പേരില്‍ ഭുമി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ജാമ്യക്കാര്‍  എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ സ്ഥിര     താമസക്കാരുമായിരിക്കണം. (ആയത് തെളിയിക്കുന്നതിനുളള രേഖകള്‍  അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.)

     C) പണിയുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീട് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ  എസ്റ്റിമേറ്റുള്ളതാണെങ്കില്‍ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍, കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍  2011 എന്നിവയില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുളള രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സര്‍ക്കാര്‍  ലൈസന്‍സികളും 5   ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റുളള വീടുകള്‍ക്ക് പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും യോഗ്യതയുളള  ബി.ടെക് സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.  പണിയുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന  കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര, നിര്‍മ്മാണരീതി, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ളോറിങ്ങ് മെറ്റീരിയല്‍സ്,  ടോയ്ലറ്റുകളുടെ എണ്ണം മുതലായവ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ചതുരശ്ര അടിക്ക് 1500 രൂപയോ  എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 70 ശതമാനമോ ഏതാണോ കുറവ് ആ തുക വായ്പയായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

     D) അപേക്ഷകന് ഈ ബാങ്കില്‍ നേരിട്ട് ലോണ്‍/ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ്, മറ്റ്  ബാദ്ധ്യതകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടില്ല.

3. വായ്പാ പരിധി

     ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പരമാവധി 30ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍  അറ്റകുറ്റ പണികള്‍ക്ക് പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. 

4. ബാങ്കിന്‍റെ നിയമോപദേഷ്ടാവിന്‍റെ ഉപദേശത്തിനും ബാങ്ക് നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിനും വിധേയമായി ബാങ്കിന്‍റെ വിവേചനാധികാരം  അനുസരിച്ചായിരിക്കും വായ്പകള്‍ അനുവദിക്കുന്നത്.  ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍  ലീഗല്‍ ഫീസ്, വസ്തു പരിശോധനാ ഫീസ്, മറ്റ് ഫീസുകള്‍ തുടങ്ങിയവ അപേക്ഷകന്‍ മുന്‍കൂറായി  ബാങ്കില്‍ അടച്ചിരിക്കണം.

5. വായ്പാ പരിധിയും സ്വന്തം മുതല്‍ മുടക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുളള വായ്പ തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുളള കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന്  അപേക്ഷകന്‍റെ വിഹിതമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 30 ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത തുക   മുടക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

6. വായ്പാ കാലാവധി

വായ്പാ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുളള കാലാവധി പരമാവധി 15 വര്‍ഷമായിരിക്കും. വായ്പയുടെ ആദ്യ ഗഡു വാങ്ങി 12 മാസത്തിനുള്ളില്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തികരിക്കേണ്ടതാണ്.  വായ്പയുടെ  ആദ്യഗഡു വിതരണം ചെയ്തതിന്‍റെ അടുത്ത മാസം മുതല്‍ പലിശ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്.   ആദ്യ ഗഡു വാങ്ങി 13-ാം മാസം മുതല്‍   ഇ.എം.ഐ പ്രകാരമുളള തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ വായ്പ സംഖ്യ മുഴുവനായോഭാഗികമായോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.  മുഴുവനായി അടച്ചു തീര്‍ക്കുന്നവര്‍ വായ്പാ മുതലിന് അതുവരെ നിശ്ചിത നിരക്കിലുളള പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഭാഗികമായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിന്നീട് ഈക്വേറ്റഡ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ് വ്യവസ്ഥപ്രകാരമുള്ള  വായ്പാ തിരിച്ചടവ് നിര്‍ത്തല്‍ ചെയ്യുന്നതും തിരിച്ചടച്ച തവണകള്‍ പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം  ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി നില്‍പ് മുതല്‍ പലിശ സഹിതം മാസം തോറും തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

          അപേക്ഷകന്‍ പ്രതിമാസ ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാരനാണെങ്കില്‍ ബാക്കിയുളള സര്‍വ്വീസ്  കണക്കാക്കിയും സ്വയം തൊഴിലുളളവരോ കര്‍ഷകരോ മറ്റോ ആണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് 60   വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുന്‍പായും വായ്പാത്തുക അടച്ച് തീര്‍ക്കത്തക്ക വിധത്തില്‍ വായ്പാ  കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. 

 7. പലിശ അതാത് കാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.  കൂടാതെ ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍  സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  വായ്പയുടെ പ്രതിമാസ ഗഡുക്കള്‍ കൃത്യമായി അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ കുടിശ്ശിക ഗഡുസംഖ്യയ്ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം വായ്പാ പലിശയ്ക്ക് പുറമേ 3  ശതമാനം നിരക്കില്‍ പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

8. ഈട്

    ഈ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് പണിയുന്ന വീടും സ്ഥലവും ബാങ്കിന്ഈക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജ് / ഗഹാന്‍ പ്രകാരം പണയം നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഈക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജാണെങ്കില്‍ നിശ്ചിത    തുകയ്ക്ക് പണയാധാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  ഉദ്യോഗസ്ഥ / ആള്‍ ജാമ്യമോ ഒറ്റയ്ക്കോ  കൂട്ടായോ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.  വായ്പാപേക്ഷകന്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് / അര്‍ദ്ധ  ഗവണ്‍മെന്‍റ് / അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരനാണെങ്കില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ശമ്പള റിക്കവറി  സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കണം.  ജാമ്യം നില്‍ക്കുന്നയാള്‍ക്ക് 50 ശതമാനത്തിലധികം റിക്കവറി ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.ജാമ്യക്കാരന്‍  ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലെങ്കില്‍ കരം തീര്‍ത്ത രസീത് ഹാജരാക്കണം.ഈട് വസ്തു സംബന്ധിച്ച് അതാത്  സമയം ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിബന്ധനകള്‍ ബാധകമായിരിക്കും.

9. അപേക്ഷിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ 5% വരുന്ന തുക ബാങ്കില്‍ അടച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

10. വായ്പാ വിതരണം

     ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുളള വായ്പകള്‍ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവിധം അഞ്ച് ഗഡുക്കളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

     A) ഒറ്റ നിലക്കെട്ടിടം

              a) ഒന്നാം ഗഡു

     വായ്പാതുകയുടെ 10 ശതമാനം  അനുവദിക്കപ്പെട്ട വായ്പ  വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രമാണങ്ങളും അവ ഒപ്പിട്ട് നല്‍കുന്ന ദിവസം വരെയുളള ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ശാഖയില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒന്നാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

         b)   രണ്ടാം ഗഡു

              വായ്പാത്തുകയുടെ 20 ശതമാനം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തറ പണി  കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

             c)   മൂന്നാം ഗഡു

              ലിന്‍റല്‍ ലെവല്‍ വരെ പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 30 ശതമാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

             d)നാലാം ഗഡു

              വായ്പാത്തുകയുടെ 30 ശതമാനം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍ വിതരണം  ചെയ്യുന്നതാണ്.

            e)   അഞ്ചാം ഗഡു

              അവസാന ഗഡുവായ ശേഷിക്കുന്ന 10 ശതമാനം കെട്ടിടം പണി  പൂര്‍ത്തിയാക്കി വീട്ടു  നമ്പറും ഇന്‍ഷുറന്‍സ്പോളിസിയും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിതരണം  ചെയ്യുന്നതാണ്. 

    B) ഒന്നില്‍ക്കൂടുതല്‍ നിലകളുളള വീട്

            a) ഒന്നാം ഗഡു

             വായ്പാത്തുകയുടെ 10 ശതമാനം  അനുവദിക്കപ്പെട്ട വായ്പ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രമാണങ്ങളും അവ ഒപ്പിട്ട് നല്‍കുന്ന ദിവസം വരെയുളള ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ശാഖയില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒന്നാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

         b) രണ്ടാം ഗഡു

             വായ്പാത്തുകയുടെ 20 ശതമാനം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തറ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

         c)  മൂന്നാം ഗഡു

                 ഒന്നാം നിലയുടെ വാര്‍ക്ക കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പാത്തുകയുടെ      30 ശതമാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 

        d)  നാലാം ഗഡു

                 അവസാന നിലയുടെ മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണി കഴിഞ്ഞാല്‍      വായ്പാത്തുകയുടെ 30 ശതമാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 

        e) അഞ്ചാം ഗഡു

            അവസാന ഗഡുവായ ശേഷിക്കുന്ന 10 ശതമാനം കെട്ടിടം പണി    പൂര്‍ത്തിയാക്കി  വീട്ടു നമ്പറും ഇന്‍ഷുറന്‍സ്പോളിസിയും    ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏതു    തരം  വീടാണെങ്കിലും ഒന്നും രണ്ടും ഗഡുക്കള്‍      വിതരണം നടത്തുമ്പോള്‍ ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ  മതിപ്പുവിലയുടെ    50 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കുവാന്‍ പാടുളളതല്ല.

11. വീട് പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന വായ്പകള്‍ മേല്‍പ്രകാരം തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.  സ്ട്രക്ച്ചര്‍ പൂര്‍ത്തിയായ വീടുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ബാക്കി പണി നടത്തുന്നതിനുളള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 50% വായ്പാ പ്രമാണങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്കും ബാക്കി തുക പണിതീര്‍ത്ത് വീട്ടുനമ്പറും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസിയും ഹാജരാക്കുന്ന  മുറയ്ക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 

     വീട് റിപ്പയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും പെയിന്‍റിംങിനും ചുറ്റുമതില്‍ കെട്ടുന്നതിന്നും പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  എസ്റ്റിമേറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 70% വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  രണ്ട് ഗഡുക്കളായി വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

12. വായ്പയുടെ അവസാന ഗഡു ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വീട് ബാങ്കിന്‍റേയും വായ്പാക്കാരന്‍റേയും കൂട്ടായ പേരില്‍ വായ്പ തീരുന്നതുവരെയുളള കാലത്തേയ്ക്ക് ഇന്‍ഷൂര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം.

13. വായ്പയുടെ ആദ്യ ഗഡു വാങ്ങി 12 മാസത്തിനകം കെട്ടിടം പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തപക്ഷം വായ്പ വിതരണം നിര്‍ത്തേണ്ടതും വായ്പക്കാരന്‍റെ അപേക്ഷ വാങ്ങി കൈപ്പറ്റിയ വായ്പത്തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരിച്ചടവ് പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട കാലാവധിക്കു മുമ്പ് പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കി അവസാന ഗഡു വാങ്ങുന്ന വായ്പകളില്‍ പിന്നീട് വരുന്ന മാസം മുതല്‍ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങത്തക്കവിധം വായ്പാകണക്ക് പുനക്രമീകരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.

14. വായ്പാപേക്ഷ നിര്‍ദ്ദിഷ്ടഫോറത്തില്‍ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളോട് കൂടി ബ്രാഞ്ചില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

     A) കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും.

     B) കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നും ലഭിച്ച അനുവാദം / NOC.

       C) വരുമാനം തെളിയിക്കുന്നതിനുളള രേഖ.

     D) വസ്തു ഈടിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളും രേഖകളും.

   15. വായ്പ കാലാവധിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് മറ്റ് ബാങ്കുകള്‍    ടേക്കോവര്‍ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ബാക്കി നില്‍പിന്‍റെ 2% നിരക്കില്‍    സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും    ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.   


Download Application Form

യുവശക്തി വായ്പാ പദ

 

1. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവാക്കള്‍ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോള്‍ മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ വായ്പാ സ്കീം നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നത്.

2. 22 വയസ്സ് മുതല്‍ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള എന്‍ജീനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികള്‍ക്കും ഡിപ്ലോമ/ബിസിനസ്സ് ബിരുദധാരികള്‍ക്കും ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ട്ടണര്‍ഷിപ്പ് ആക്ട് / ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനീസ് ആക്ട്/ട്രസ്റ്റ് ആക്ട്/ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച്  രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

3. ഈ വായ്പയുടെ പരിധി 30 ലക്ഷം വരെയായിരിക്കും.

4. വായ്പാ കാലാവധി 10 വര്‍ഷമായിരിക്കും.

5. പലിശ അതാതുകാലം ബാങ്ക് ഭരണസമിതി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ഈടാക്കുന്നതാണ്.  ഇപ്പോള്‍ 13% ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.കുടിശ്ശികയായാല്‍ കുടിശ്ശികതുകയ്ക്ക് 3% നിരക്കില്‍ പിഴപലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

6. വിശദമായ പ്രോജക്ട്റിപ്പോര്‍ട്ട് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കണം.  പ്രോജക്ടിന്‍റെ 70% വരെ വായ്പ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

7. അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പാതുകയുടെ ഇരട്ടി മതിപ്പുവിലയുള്ള വസ്തു ജാമ്യവും ആള്‍ ജാമ്യവും ഈടായി നല്‍കേണ്ടതാണ്.

8. ഈ വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി നല്‍കുന്ന സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുക്കള്‍ ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ ഗഹാന്‍ ചെയ്തിരിക്കണം.

9. പ്രോജക്ട് വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ വായ്പയ്ക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

10. വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് EMI Scheme അനുസരിച്ചായിരിക്കും.

11. കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു മുന്‍പായി Registrar of Companies ല്‍  charge create ചെയ്യേണ്ടതാണ്.     

    

 

Download Application Form

സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ

1)   പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2)   പൈനാപ്പിള്‍, നേന്ത്രവാഴ, റബ്ബര്‍, കുരുമുളക്, വാനില, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും ആട് വളര്‍ത്തല്‍, മത്സ്യ കൃഷി, മുയല്‍ വളര്‍ത്തല്‍, കോഴി വളര്‍ത്തല്‍, പന്നി വളര്‍ത്തല്‍, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, സ്റ്റുഡിയോ, ടെയ്ലറിംഗ്, റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രനിര്‍മ്മാണം, വസ്ത്ര വ്യാപാരം, ആട്ടോ മൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്, സ്റ്റേഷനറി കട, പലവ്യഞ്ജന കട, ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍, ഫര്‍ണിച്ചര്‍   നിര്‍മ്മാണം, ഫോണ്‍ ബൂത്ത് / കോള്‍ സെന്‍റര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെന്‍റര്‍, കാന്‍റീന്‍ നടത്തിപ്പ്, കാറ്ററിംഗ് സര്‍വ്വീസ്, ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റു  സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3)   ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മറ്റി (DLTC) അംഗീകരിച്ച വായ്പാതോത് ഉള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള വായ്പാപേക്ഷകളില്‍ അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വായ്പാത്തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

4)   സ്വയം തൊഴില്‍ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും, പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനത്തിലുമായിട്ടായിരിക്കും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.

5.   പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയുടെ 25 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കാന്‍  പാടില്ല.

6.   പലിശ നിരക്ക് അതാതു കാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന തോതിലായിരിക്കും.  കുടിശ്ശികയ്ക്ക് 3 ശതമാനം അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

7.   വായ്പയുടെ കാലാവധി 100 മാസമായിരിക്കും.  100 പ്രതിമാസ തവണകളായി പലിശ ഉള്‍പ്പെടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

8.   ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്‍വോയിസ് വിലയുടെ 90 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

9.   വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്‍വോയിസ് തുകയുടെ 10 ശതമാനം സ്വന്തം വിഹിതം അപേക്ഷകന്‍റെ പേരില്‍ ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക