ചെക്ക് / ബില്ല് /ഡ

ബാങ്കിന്‍റെ പ്രമുഖരായ ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചെക്കുകള്‍, ഡി.ഡി. എന്നിവ പര്‍ച്ചേയ്സ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി. 

1)   വ്യവസ്ഥകള്‍

ബാങ്കിടപാടുകളില്‍ കൃത്യത പുലര്‍ത്തുന്ന ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത/ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങള്‍ നിവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് യഥാര്‍ത്ഥമായ കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2)   നിലവില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ വായ്പക്കാരായ വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

3)   ചെക്കുകള്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ആയത് "അക്കോമഡേഷന്‍ ചെക്കുകള്‍" അല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

4)   വ്യക്തികള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ചെക്കുകള്‍ പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

5)   "തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി" ചെക്കുകളും പര്‍ച്ചേസിന് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

6)   താഴെ പറയും പ്രകാരം എല്ലാ രീതിയിലും കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ചെക്ക്/ഡിഡി/ബില്‍ സ്വീകരിക്കാവൂ. 

    (A)    ചെക്കിന്‍റെ തീയതി, പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസതീയതിക്കോ അതിനു  മുമ്പോ ഉളളതായിരിക്കണം.

    (B)    ചെക്കിന്‍റെ തുക അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും കൃത്യമായിരിക്കണം. സീല്‍,     ഒപ്പ്, എന്‍ഡോര്‍ഴ്സ്മെന്‍റ് എന്നിവയും പരിശോധിക്കണം.

    (C)    ചെക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കണം

    (D)    പര്‍ച്ചേസിന് സ്വീകരിക്കുന്ന ചെക്കുകള്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോ വരാന്‍     പോകുന്ന തീയതിയിലെയോ ആയിരിക്കരുത്.

    (E)   സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന ചെക്കുകള്‍     സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല.

7)   DD/cheque  പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുതന്നെ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ബാങ്ക് വരവുവെച്ച് നല്കിയ തുകയ്ക്കുളള പലിശ നിരക്ക് ബാങ്ക് അതാതു കാലയളവില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ നിരക്കിലുളള ചെക്ക് കളക്ഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍, തപാല്‍ കൂലി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് എന്നിവ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

8)   Bill/DD/cheque  പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ടി ചെക്ക് രജിസ്ട്രേഡ് തപാല്‍ മുഖേനയോ കൊറിയര്‍ മുഖേനയോ കളക്ഷന് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

9)   നിയമാനുസൃത സമയ പരിധിക്കുളളില്‍ തുക അനുവദിച്ചു കിട്ടാത്തപക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിന് ‘fate card’  അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

10)   നിയമാനുസൃത സമയപരിധിക്കുളളില്‍ ടി തുക ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ NI Act  138-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുളള നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.

11)  തുക ലഭിക്കാതെ മടങ്ങിയ ചെക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ബില്‍ പര്‍ചേസ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും തിരികെ ബില്‍ റിട്ടേണ്‍ഡ് അക്കൗണ്ടില്‍ വരവുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

12)  തുക ലഭിക്കാതെ മടങ്ങിയ ചെക്കുകള്‍ മടങ്ങിയാല്‍ ടി സൗകര്യം ദുരുപയോഗിച്ച ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് വീണ്ടും ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

13)  ടി പദ്ധതിയില്‍ നിലവില്‍ ബാധ്യതയുളള വ്യക്തിക്ക് പുനര്‍വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഹെഡ്ഡാഫീസിന്‍റെ അനുമതി തേടേണ്ടതാണ്.

14)  "ബെയറര്‍" ചെക്കുകള്‍ പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായാല്‍ ‘bearer’  എന്ന വാക്ക് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

15)  നിലവില്‍ മറ്റു വായ്പാ ബാധ്യത/കുടിശ്ശിക ഉളള വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഹെഡ്ഡാഫീസിന്‍റെ അനുമതി കൂടാതെ ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

16)  ടി പദ്ധതി പ്രകാരമുളള ചെക്കുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മാസംതോറും ഹെഡ്ഡാഫീസിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

17)  വാങ്ങേണ്ട പ്രമാണങ്ങള്‍

(A) ഡിമാന്‍റ് പ്രോമിസറി നോട്ട് (B) സെക്യൂരിറ്റി ഡെലിവറി ലെറ്റര്‍ (C) എഗ്രിമെന്‍റ് ഫോര്‍ ബില്‍സ് പര്‍ച്ചേസ്ഡ് (D) ഡെലിവറി ലെറ്റര്‍ ഫോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് ഓഫ് ചെക്ക്

18)  ടി പദ്ധതി പ്രകാരമുളള ചെക്ക്/ബില്ലുകളുടെ തുക ലഭിക്കാതെ വരുന്നതിന് ശാഖാ മാനേജര്‍ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്.

19)  15 ദിവസത്തിനകം മറ്റു ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നും കളക്ഷന്‍ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ടി തുകയ്ക്ക് ശാഖാ മാനേജര്‍ ബാങ്ക് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന പിഴപലിശ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ടി പദ്ധതി പ്രകാരം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ശാഖാ മാനേജര്‍ക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നതും 5 ലക്ഷത്തില്‍ അധികരിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ ആവശ്യമായ വസ്തു ഈടിന്‍റെ പ്രമാണ പത്രങ്ങള്‍ സഹിതം ഹെഡ്ഡാഫീസിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

ഭവന വായ്പ (Purchas

 1. സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനുളള വീട്/ഫ്ളാറ്റ്/സ്ഥലം എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ഈ   പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.   

A) എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുളള വസ്തു  വാങ്ങുന്നതിനും ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഈട് വസ്തു എറണാകുളം  ജില്ലയില്‍തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കണം.

2. അപേക്ഷകന്‍റെ വരുമാനവും വായ്പതിരിച്ചടക്കുന്നതിനുളള കഴിവും അടിസ്ഥാനമാക്കി വായ്പ തുക തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.  ഈ പദ്ധതി  പ്രകാരം പരമാവധി അനുവദിക്കുന്ന വായ്പ 30 ലക്ഷം രൂപ  ആയിരിക്കും.

3. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള വായ്പകളില്‍ വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു കെട്ടിടം, ഫ്ളാറ്റ് എന്നിവയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയുടെ 60% വരെയും 25 ലക്ഷത്തിനുമുകളിലുളള വായ്പകളില്‍ 50% വരെയും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ വായ്പക്ക് ഈടായി മറ്റൊരു വസ്തു നല്‍കുകയോ മറ്റൊരു വസ്തുവും വാങ്ങുന്ന വസ്തുവും കൂടി കൂട്ടായി നല്‍കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈടുവാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മതിപ്പുവിലയുടെ 70 ശതമാനമോ വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ  മതിപ്പുവിലയുടെ (വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന് പ്രത്യേകം മതിപ്പുവില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.) 90 ശതമാനമോ ഏതാണോ കുറവ് ആ തുക വായ്പയായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

4. വായ്പാപ്രമാണങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്നയാളുടെ പേരില്‍ വായ്പത്തുക ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. വായ്പക്കാരന്‍റെ സ്വന്തം മുതല്‍മുടക്ക് വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

5. തീറു വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു/കെട്ടിടം/ഫ്ളാറ്റ് തന്നെ വായ്പയ്ക്ക് ഈട് നല്‍കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

A)   അപേക്ഷയോടൊപ്പം എല്ലാ റവന്യൂ റിക്കാര്‍ഡുകളും കരം അടച്ച രസീതും ആധാരത്തിന്‍റേയും മുന്നാധാരത്തിന്‍റേയും ഫോട്ടോ കോപ്പിയും വാങ്ങി നിയമോപദേശം തേടി ഹെഢാഫീസിലേക്കയച്ച് അനുവാദം തേടിയിരിക്കണം.

B)   മേല്‍ പ്രകാരം അനുവാദം ലഭിച്ച  അപേക്ഷകളില്‍ ആധാര ദിവസം തന്നെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഒപ്പിട്ട്  വാങ്ങുകയും ആധാരത്തോടോപ്പം ഗഹാന്‍ ചെയ്യിക്കുകയും വേണം.  ഗഹാന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തീറാധാരത്തോടൊപ്പം വായ്പയുടെ 4% വരുന്ന തുകയ്ക്ക് (പരമാവധി 10000 രൂപ) പണയാധാരം കൂടി ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്.

C)   കൂടാതെ സബ് രജിസ്ട്രാറാഫീസില്‍ നിന്ന് തീറാധാരം ബ്രാഞ്ച്മാനേജര്‍ക്ക് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുളള അധികാര പത്രവും തീറാധാരംലഭിക്കാതെ വന്നാല്‍ അതുമൂലം ബാങ്കിനുണ്ടാകാവുന്ന സകലകഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും വായ്പക്കാരനും ജാമ്യക്കാരനുംഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നു കാണിക്കുന്ന ഇന്‍ഡമിനിറ്റിബോണ്ടും വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.  ടൈറ്റില്‍ ഡീഡ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗഹാന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജ് നടത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

D)   10ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള HL(P) വായ്പകള്‍ക്ക്   ആധാരം    രജിസ്റ്റര്‍   ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ പണം കൊടുക്കുന്നതാണ്.  വസ്തു  വില്‍പ്പനയുടെ    തീറാധാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിത്തന്നെ ടി  വസ്തു ബാങ്കിന്    പണയപ്പെടുത്തുന്ന ഗഹാന്‍ കൂടി രജിസ്റ്റര്‍  ചെയ്യേണ്ടതും സബ് രജിസ്ട്രാര്‍  ഓഫീസില്‍ നിന്നും ടി തീറാധാരം  കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ശാഖാ മാനേജരെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മതപത്രം  അഥവാ എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ മുമ്പാകെ ആധാരത്തിന്  അടയ്ക്കുന്ന ഫീസ് രസീതില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.  ഇപ്രകാരം എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് നടത്തിയ രസീത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റ്  ആധാര ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നടത്തി തീറാധാര ദിവസം തന്നെ ബ്രാഞ്ചിലുളള  വില്‍പനക്കാരന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വായ്പത്തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ  മേല്‍പടിയാന്‍റെ പേരില്‍ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയോ  ചെയ്യാവുന്നതാണ്.  തീറാധാര തീയതിക്ക് ശേഷം 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍  മേല്‍പടി എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് രസീത് ഹാജരാക്കി സബ് രജിസ്ട്രാര്‍   ഓഫീസില്‍ നിന്നും മേല്‍പറഞ്ഞ ആധാരം കൈപ്പറ്റി മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം ബ്രാഞ്ചില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ശാഖാ മാനേജരുടെ ഉത്തരവാദിതത്തം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

E)   10 ലക്ഷം രൂപയില്‍ അധികരിക്കുന്ന വായ്പകളുടെ വിതരണം

താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും. തീറാധാരം നടക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ വില്‍പ്പനക്കാരന് കൈമാറത്തക്കവണ്ണം വായ്പ ചെലവെഴുതി ബാക്കിതുക വായ്പക്കാരന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും ഡെബിറ്റു ചെയ്തെടുത്ത് വില്‍പ്പനക്കാരന്‍റെ പേരില്‍ ആ ശാഖയില്‍ മാത്രം മാറാവുന്ന ഒരു ഡിമാന്‍റ്    ഡ്രാഫ്റ്റ് നല്‍കേണ്ടതാണ്. തീറാധാരവും upto Date ബാധ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും  ആവശ്യമുളള മറ്റ് രേഖകളും ശാഖയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ടി ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പണമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളു. ഇക്കാര്യം  വായ്പാക്കാരനോടും വില്‍പ്പനക്കാരനോടും പറയേണ്ടതും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട    വിവരം എഴുതി വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

6. വായ്പയുടെ  കാലാവധി 15 വര്‍ഷം വരെ ആയിരിക്കും.

7. വായ്പാക്കാരന്‍റേയും ബാങ്കിന്‍റേയും കൂട്ടായ പേരില്‍ വായ്പയുടെകാലാവധി വരെ കെട്ടിടം  ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

8. വായ്പ കാലാവധിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് ബാങ്കുകള്‍ ടേക്ക് ഓവര്‍ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ബാക്കി നില്‍പ്പിന്‍റെ രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കുന്നതാണ്.  വായ്പയെടുത്ത് 2 വര്‍ഷത്തിനകം ക്ലോസ്സ് ചെയ്യുന്നപക്ഷം അനുവദിച്ച വായ്പാ തുകയുടെ 1% സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

9. മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ  അനുവദിക്കുന്ന വായ്പകളില്‍ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോകോപ്പി മാനേജര്‍ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റു പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ

1)   പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2)   പൈനാപ്പിള്‍, നേന്ത്രവാഴ, റബ്ബര്‍, കുരുമുളക്, വാനില, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും ആട് വളര്‍ത്തല്‍, മത്സ്യ കൃഷി, മുയല്‍ വളര്‍ത്തല്‍, കോഴി വളര്‍ത്തല്‍, പന്നി വളര്‍ത്തല്‍, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, സ്റ്റുഡിയോ, ടെയ്ലറിംഗ്, റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രനിര്‍മ്മാണം, വസ്ത്ര വ്യാപാരം, ആട്ടോ മൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്, സ്റ്റേഷനറി കട, പലവ്യഞ്ജന കട, ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍, ഫര്‍ണിച്ചര്‍   നിര്‍മ്മാണം, ഫോണ്‍ ബൂത്ത് / കോള്‍ സെന്‍റര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെന്‍റര്‍, കാന്‍റീന്‍ നടത്തിപ്പ്, കാറ്ററിംഗ് സര്‍വ്വീസ്, ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റു  സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3)   ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മറ്റി (DLTC) അംഗീകരിച്ച വായ്പാതോത് ഉള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള വായ്പാപേക്ഷകളില്‍ അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വായ്പാത്തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

4)   സ്വയം തൊഴില്‍ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും, പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനത്തിലുമായിട്ടായിരിക്കും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.

5.   പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയുടെ 25 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കാന്‍  പാടില്ല.

6.   പലിശ നിരക്ക് അതാതു കാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന തോതിലായിരിക്കും.  കുടിശ്ശികയ്ക്ക് 3 ശതമാനം അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

7.   വായ്പയുടെ കാലാവധി 100 മാസമായിരിക്കും.  100 പ്രതിമാസ തവണകളായി പലിശ ഉള്‍പ്പെടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

8.   ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്‍വോയിസ് വിലയുടെ 90 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

9.   വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്‍വോയിസ് തുകയുടെ 10 ശതമാനം സ്വന്തം വിഹിതം അപേക്ഷകന്‍റെ പേരില്‍ ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക