യുവശക്തി വായ്പാ പദ

 

1. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവാക്കള്‍ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോള്‍ മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ വായ്പാ സ്കീം നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നത്.

2. 22 വയസ്സ് മുതല്‍ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള എന്‍ജീനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികള്‍ക്കും ഡിപ്ലോമ/ബിസിനസ്സ് ബിരുദധാരികള്‍ക്കും ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ട്ടണര്‍ഷിപ്പ് ആക്ട് / ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനീസ് ആക്ട്/ട്രസ്റ്റ് ആക്ട്/ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച്  രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

3. ഈ വായ്പയുടെ പരിധി 30 ലക്ഷം വരെയായിരിക്കും.

4. വായ്പാ കാലാവധി 10 വര്‍ഷമായിരിക്കും.

5. പലിശ അതാതുകാലം ബാങ്ക് ഭരണസമിതി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ഈടാക്കുന്നതാണ്.  ഇപ്പോള്‍ 13% ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.കുടിശ്ശികയായാല്‍ കുടിശ്ശികതുകയ്ക്ക് 3% നിരക്കില്‍ പിഴപലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

6. വിശദമായ പ്രോജക്ട്റിപ്പോര്‍ട്ട് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കണം.  പ്രോജക്ടിന്‍റെ 70% വരെ വായ്പ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

7. അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പാതുകയുടെ ഇരട്ടി മതിപ്പുവിലയുള്ള വസ്തു ജാമ്യവും ആള്‍ ജാമ്യവും ഈടായി നല്‍കേണ്ടതാണ്.

8. ഈ വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി നല്‍കുന്ന സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുക്കള്‍ ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ ഗഹാന്‍ ചെയ്തിരിക്കണം.

9. പ്രോജക്ട് വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ വായ്പയ്ക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

10. വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് EMI Scheme അനുസരിച്ചായിരിക്കും.

11. കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു മുന്‍പായി Registrar of Companies ല്‍  charge create ചെയ്യേണ്ടതാണ്.     

    

 

Download Application Form

ഭവന വായ്പ (Purchas

 1. സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനുളള വീട്/ഫ്ളാറ്റ്/സ്ഥലം എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ഈ   പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.   

A) എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുളള വസ്തു  വാങ്ങുന്നതിനും ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഈട് വസ്തു എറണാകുളം  ജില്ലയില്‍തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കണം.

2. അപേക്ഷകന്‍റെ വരുമാനവും വായ്പതിരിച്ചടക്കുന്നതിനുളള കഴിവും അടിസ്ഥാനമാക്കി വായ്പ തുക തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.  ഈ പദ്ധതി  പ്രകാരം പരമാവധി അനുവദിക്കുന്ന വായ്പ 30 ലക്ഷം രൂപ  ആയിരിക്കും.

3. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള വായ്പകളില്‍ വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു കെട്ടിടം, ഫ്ളാറ്റ് എന്നിവയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയുടെ 60% വരെയും 25 ലക്ഷത്തിനുമുകളിലുളള വായ്പകളില്‍ 50% വരെയും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ വായ്പക്ക് ഈടായി മറ്റൊരു വസ്തു നല്‍കുകയോ മറ്റൊരു വസ്തുവും വാങ്ങുന്ന വസ്തുവും കൂടി കൂട്ടായി നല്‍കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈടുവാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മതിപ്പുവിലയുടെ 70 ശതമാനമോ വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ  മതിപ്പുവിലയുടെ (വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന് പ്രത്യേകം മതിപ്പുവില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.) 90 ശതമാനമോ ഏതാണോ കുറവ് ആ തുക വായ്പയായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

4. വായ്പാപ്രമാണങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്നയാളുടെ പേരില്‍ വായ്പത്തുക ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. വായ്പക്കാരന്‍റെ സ്വന്തം മുതല്‍മുടക്ക് വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

5. തീറു വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു/കെട്ടിടം/ഫ്ളാറ്റ് തന്നെ വായ്പയ്ക്ക് ഈട് നല്‍കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

A)   അപേക്ഷയോടൊപ്പം എല്ലാ റവന്യൂ റിക്കാര്‍ഡുകളും കരം അടച്ച രസീതും ആധാരത്തിന്‍റേയും മുന്നാധാരത്തിന്‍റേയും ഫോട്ടോ കോപ്പിയും വാങ്ങി നിയമോപദേശം തേടി ഹെഢാഫീസിലേക്കയച്ച് അനുവാദം തേടിയിരിക്കണം.

B)   മേല്‍ പ്രകാരം അനുവാദം ലഭിച്ച  അപേക്ഷകളില്‍ ആധാര ദിവസം തന്നെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഒപ്പിട്ട്  വാങ്ങുകയും ആധാരത്തോടോപ്പം ഗഹാന്‍ ചെയ്യിക്കുകയും വേണം.  ഗഹാന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തീറാധാരത്തോടൊപ്പം വായ്പയുടെ 4% വരുന്ന തുകയ്ക്ക് (പരമാവധി 10000 രൂപ) പണയാധാരം കൂടി ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്.

C)   കൂടാതെ സബ് രജിസ്ട്രാറാഫീസില്‍ നിന്ന് തീറാധാരം ബ്രാഞ്ച്മാനേജര്‍ക്ക് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുളള അധികാര പത്രവും തീറാധാരംലഭിക്കാതെ വന്നാല്‍ അതുമൂലം ബാങ്കിനുണ്ടാകാവുന്ന സകലകഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും വായ്പക്കാരനും ജാമ്യക്കാരനുംഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നു കാണിക്കുന്ന ഇന്‍ഡമിനിറ്റിബോണ്ടും വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.  ടൈറ്റില്‍ ഡീഡ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗഹാന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജ് നടത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

D)   10ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള HL(P) വായ്പകള്‍ക്ക്   ആധാരം    രജിസ്റ്റര്‍   ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ പണം കൊടുക്കുന്നതാണ്.  വസ്തു  വില്‍പ്പനയുടെ    തീറാധാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിത്തന്നെ ടി  വസ്തു ബാങ്കിന്    പണയപ്പെടുത്തുന്ന ഗഹാന്‍ കൂടി രജിസ്റ്റര്‍  ചെയ്യേണ്ടതും സബ് രജിസ്ട്രാര്‍  ഓഫീസില്‍ നിന്നും ടി തീറാധാരം  കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ശാഖാ മാനേജരെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മതപത്രം  അഥവാ എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ മുമ്പാകെ ആധാരത്തിന്  അടയ്ക്കുന്ന ഫീസ് രസീതില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.  ഇപ്രകാരം എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് നടത്തിയ രസീത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റ്  ആധാര ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നടത്തി തീറാധാര ദിവസം തന്നെ ബ്രാഞ്ചിലുളള  വില്‍പനക്കാരന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വായ്പത്തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ  മേല്‍പടിയാന്‍റെ പേരില്‍ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയോ  ചെയ്യാവുന്നതാണ്.  തീറാധാര തീയതിക്ക് ശേഷം 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍  മേല്‍പടി എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് രസീത് ഹാജരാക്കി സബ് രജിസ്ട്രാര്‍   ഓഫീസില്‍ നിന്നും മേല്‍പറഞ്ഞ ആധാരം കൈപ്പറ്റി മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം ബ്രാഞ്ചില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ശാഖാ മാനേജരുടെ ഉത്തരവാദിതത്തം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

E)   10 ലക്ഷം രൂപയില്‍ അധികരിക്കുന്ന വായ്പകളുടെ വിതരണം

താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും. തീറാധാരം നടക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ വില്‍പ്പനക്കാരന് കൈമാറത്തക്കവണ്ണം വായ്പ ചെലവെഴുതി ബാക്കിതുക വായ്പക്കാരന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും ഡെബിറ്റു ചെയ്തെടുത്ത് വില്‍പ്പനക്കാരന്‍റെ പേരില്‍ ആ ശാഖയില്‍ മാത്രം മാറാവുന്ന ഒരു ഡിമാന്‍റ്    ഡ്രാഫ്റ്റ് നല്‍കേണ്ടതാണ്. തീറാധാരവും upto Date ബാധ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും  ആവശ്യമുളള മറ്റ് രേഖകളും ശാഖയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ടി ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പണമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളു. ഇക്കാര്യം  വായ്പാക്കാരനോടും വില്‍പ്പനക്കാരനോടും പറയേണ്ടതും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട    വിവരം എഴുതി വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

6. വായ്പയുടെ  കാലാവധി 15 വര്‍ഷം വരെ ആയിരിക്കും.

7. വായ്പാക്കാരന്‍റേയും ബാങ്കിന്‍റേയും കൂട്ടായ പേരില്‍ വായ്പയുടെകാലാവധി വരെ കെട്ടിടം  ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

8. വായ്പ കാലാവധിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് ബാങ്കുകള്‍ ടേക്ക് ഓവര്‍ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ബാക്കി നില്‍പ്പിന്‍റെ രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കുന്നതാണ്.  വായ്പയെടുത്ത് 2 വര്‍ഷത്തിനകം ക്ലോസ്സ് ചെയ്യുന്നപക്ഷം അനുവദിച്ച വായ്പാ തുകയുടെ 1% സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

9. മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ  അനുവദിക്കുന്ന വായ്പകളില്‍ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോകോപ്പി മാനേജര്‍ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റു പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

സാധാരണ വായ്പ (മെഡി

1.   വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രികളിലോ ചികിത്സ  ലഭ്യമാക്കുന്ന മറ്റ് ആശുപത്രികളിലോ, ഡോക്ടര്‍മാര്‍ റഫര്‍ ചെയ്യുന്ന കേസുകളില്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി 1,00,000/-രൂപ വരെ വ്യക്തികള്‍ക്കു സാധാരണ വായ്പയായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. രോഗിയുടെ പേരുള്‍പ്പെടുന്ന റേഷന്‍കാര്‍ഡ് ഹാജരാക്കണം.  രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്നു മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്തതിനേയും രോഗവിവരത്തേയും സംബന്ധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം

2.   റഫര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്നും ചികിത്സ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, ചികിത്സയ്ക്ക് ഉദ്ദേശം വരുന്ന ചിലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഹാജരാക്കണം.

3.   പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത രോഗിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ചികിത്സാ ചിലവു വഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിനും ടി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.  രോഗി സ്വബോധമില്ലാത്ത, അവശതയായ അവസ്ഥയില്‍ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുവിന്/രക്ഷിതാവിന് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

4.   വായ്പത്തുക 100 പ്രതിമാസ തവണകളിലായി തിരിച്ചടയ്ക്കണം.

5.   നിലവില്‍ ഈ ബാങ്കില്‍ നിന്നും വായ്പ/ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങി ബാക്കി നില്‍പ്പുളളവര്‍ക്ക് ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

6.   ഈ വായ്പയ്ക്ക് പലിശ ഈടാക്കുന്നതല്ല.  എന്നാല്‍ കുടിശ്ശിക സംഖ്യക്ക് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിധം പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.   തുടര്‍ച്ചയായി 3 തവണ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയാല്‍ കുടിശ്ശികയായ ദിവസം മുതല്‍ മുഴുവന്‍ വായ്പ സംഖ്യയ്ക്കും 6 ശതമാനം പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.  വീണ്ടും കുടിശ്ശിക  വരുത്തിയാല്‍ കുടിശ്ശിക സംഖ്യയ്ക്ക് 3 ശതമാനം നിരക്കില്‍ അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

7.   വായ്പാപേക്ഷ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചില്‍, മേല്‍ 2,3 ഉപവകുപ്പുകളില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകള്‍ സഹിതം നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുടെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം  അര്‍ഹതയുണ്ടെങ്കില്‍  അപേക്ഷ ഫോറം നല്‍കുന്നതിന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ക്ക് ഈ ഓഫീസില്‍ നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നതാണ്.  അതിനുശേഷം വായ്പാപേക്ഷയുടെ വില അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബ്രാഞ്ചില്‍  നിന്നും  അപേക്ഷ  ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്.  പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷഫോറവും  അനുബന്ധ പ്രമാണങ്ങളും ബ്രാഞ്ചില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

8.   ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ആളിനുവേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന വായ്പ ആശുപത്രിയുടെ പേരില്‍ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് (A/C.Payee)  ആയി നല്‍കുന്നതാണ്.

9.   ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മാസം വരെ വായ്പാപേക്ഷ ബ്രാഞ്ചില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.   മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

10.  ഇപ്രകാരം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന വായ്പാപേക്ഷയോടൊപ്പം മുഴുവന്‍ ബില്ലുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  ബില്ലിന്‍റെ  പകര്‍പ്പുകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

11.  അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പത്തുകയോ  ബില്ലുകള്‍ പ്രകാരമുളള  തുകയോ  ഏതാണോ കുറവ് അതായിരിക്കും വായ്പയായി അനുവദിക്കുന്നത്.

12.  സാധാരണ  വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ  വ്യവസ്ഥകളും ഈ  വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.  Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക