മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടിഷ

മെഡിക്കല്‍, പാരാ മെഡിക്കല്‍, ഹോമിയോ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യോഗ്യതയുളള പ്രൊഫഷണല്‍സിന് ക്ളിനിക് തുടങ്ങുന്നതിനും, നവീകരണത്തിനും, പുനരുദ്ധാരണത്തിനും, എക്റേ ലാബ്, പാത്തോളജിക്കല്‍ ലാബ്, ഫിസിയോ തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുന്നതിനും, ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമായി ഈ വായ്പാ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പരമാവധി 40 ലക്ഷം രൂപവരെ, 100 മാസം കാലാവധി.

Download Application Form

വാഹന വായ്പ / കാർ വ

1) വായ്പയുടെ ആവശ്യം

സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനുളള വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുളള വാഹനങ്ങള്‍ (പബ്ലിക് കാരിയേഴ്സ്/കണ്‍വയന്‍സ്) വാങ്ങുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2) ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പയ്ക്കര്‍ഹതയുളള വാഹനങ്ങള്‍

പുതിയ ഓട്ടോറിക്ഷ, കാര്‍,ജീപ്പ്, ടെമ്പോ,ട്രക്കര്‍, വാന്‍, മിനി ബസ്സ്, ലോറി, ബസ്സ്, ടുറിസ്റ്റ് ബസ്സ്, ടിപ്പര്‍, ജെ.സി.ബി, ബുള്‍ഡോസര്‍, സ്വരാജ് മസ്ദ 407 തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങള്‍.  പഴയ ജീപ്പ്. ടെമ്പോ, കാര്‍, ട്രക്കര്‍, വാന്‍, ലോറി, ടിപ്പര്‍, ജെ.സി.ബി. ബുള്‍ഡോസര്‍, സ്വരാജ് മസ്ദ 407 എന്നിവ;

3) വായ്പയ്ക്ക് അര്‍ഹത

പൊതു ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടിയുളള വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുളള വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സോ പൊതുവാഹനങ്ങള്‍ ഓപ്പറേറ്റു ചെയ്തു പരിചയമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.  സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള വാഹന വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത് അപേക്ഷകന്‍റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും.

4) വായ്പാ പരിധി 

പുതിയ വാഹനത്തിന്‍റെ ഇന്‍വോയിസ് തുകയും ബോഡി നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ ചെലവും  കൂടിയ സംഖ്യയുടെ 80 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.  ഒരാള്‍ക്ക് പരമാവധി അനുവദിക്കുന്ന വായ്പ സംഖ്യ 25 ലക്ഷം രൂപയായി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകന്‍ മുടക്കേണ്ട വിഹിതം (അതായത് വാഹനത്തിന്‍റെ വിലയുടെ 20 ശതമാനവും ഇന്‍ഷുറന്‍സും ടാക്സും കൂടിയ സംഖ്യ)  ബാങ്കില്‍ അടച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.  വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ അപ്രകാരം അപേക്ഷകന്‍ സ്വന്തമായി മുടക്കേണ്ടതിന്‍റെ പകുതി സംഖ്യ ബാങ്കില്‍ അടച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.  ബാക്കി സംഖ്യ വായ്പാനുവാദം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  വിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടായാല്‍ കൂടുതല്‍ വരുന്ന സംഖ്യ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

പഴയ കാര്‍, ജീപ്പ്, ടെമ്പോ, ട്രക്കര്‍ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനുളള വായ്പാ പരിധി 200000/- രൂപയായും പഴയ ലോറി, ടിപ്പര്‍, സ്വരാജ് മസ്ദ 407 ബുള്‍ഡോസര്‍ മുതലായവയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ യായും നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  പഴയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുളള വായ്പാപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്രൂവ്ഡ് വാല്യൂവറുടെ വാല്യുവേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  വാല്യൂവേഷന്‍ തുകയുടെ 60 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കാത്ത  തുക മാത്രമേ വായ്പയായി അനുവദിക്കുകയുള്ളു.  വായ്പയുടെ കാലാവധിയില്‍ കുറയാത്ത കാലത്തേക്ക് വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രഷന്‍ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്തുമാണ്.  വിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടായാല്‍ കൂടുതല്‍ വരുന്ന തുക അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

5) വായ്പാ വിതരണം

വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്‍വോയിസ് പ്രകാരമുളള സംഖ്യ വിതരണക്കാരനു ബാങ്കില്‍ നിന്നും നേരിട്ടു ഡിമാന്‍റ്  ഡ്രാഫ്റ്റായി നല്‍കുന്നതും, ബോഡി പണിയുന്നതിന് സംഖ്യ നല്‍കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ ആ വക സംഖ്യകള്‍ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ നേരിട്ട് ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി നല്‍കുന്നതുമായിരിക്കും.

6) ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

വാഹനത്തിന്‍റെ വിലയില്‍ കുറയാത്ത സംഖ്യയ്ക്ക് എല്ലാവിധ അപകടങ്ങള്‍ക്കും (റിസ്ക്) ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.  വായ്പ അടഞ്ഞു തീരുന്നതുവരെ അപ്രകാരമുളള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പുതുക്കേണ്ടതുമാണ്.

7) പെര്‍മിറ്റ്

റൂട്ട് പെര്‍മിറ്റ് ആവശ്യമുളള വാഹനങ്ങള്‍ റൂട്ട് പെര്‍മിറ്റ് സമ്പാദിക്കേണ്ടതും ബാങ്കിന്‍റെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

8) വായ്പയുടെ കാലാവധിയും തിരിച്ചടവും

ഈ വായ്പ 60 മാസത്തിനുള്ളില്‍ മടക്കി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  വായ്പ വിതരണം ചെയ്ത്  ആദ്യത്തെ മൂന്നു മാസം മുതല്‍  അടയ്ക്കുന്നതിന് മോറട്ടോറിയം ലഭിക്കുന്നതാണ്.  നാലാമത് മാസം മുതല്‍ 57 തുല്യ മാസ ഗഡുക്കളായി വായ്പ പലിശ സഹിതം  അടച്ചു തീര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.  പൊതു ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള വാഹനങ്ങക്കൊഴികെയുളള ഇതര വാഹന വായ്പകള്‍ക്ക് പരമാവധി 100 മാസത്തെ   ഇ.എം.ഐ  നിരക്കില്‍  തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.  വായ്പക്കാരന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കില്‍ റിട്ടയര്‍മെന്‍റിന് 6 മാസം മുമ്പ് വായ്പ അടച്ചു തീരുന്നരീതിയില്‍ തിരിച്ചടവ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്.

9) ഈട്

വാങ്ങുന്ന വാഹനം ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റു ചെയ്യുന്നതിനു വസ്തു ഈടോ ഉദ്യോഗസ്ഥ  ജാമ്യമോ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  അപേക്ഷകന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കില്‍ 6 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള വായ്പയ്ക്ക് 1 ഉദ്യോഗസ്ഥജാമ്യം നല്‍കേണ്ടതാണ്.  അപേക്ഷകന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലെങ്കില്‍ 6 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള വായ്പയ്ക്ക് 2 ഉദ്യോഗസ്ഥജാമ്യം നല്‍കേണ്ടതാണ്.  6 ലക്ഷത്തിനു മുകളില്‍ വസ്തു ഈട് നല്‍കേണ്ടതാണ്.

10) ഈ വായ്പാ പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളില്‍ "ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റഡ് ടു എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്   ബാങ്ക്"     എന്ന്  ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന ബോര്‍ഡും സ്റ്റിക്കറും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

11) വാഹനം ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റു ചെയ്ത് റീജിയണല്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും രജിസ്ട്രഷന്‍ പുസ്തകത്തില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ ചാര്‍ജ്ജ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതും രജിസ്ട്രേഷന്‍ ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി ബാങ്കില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.  വാഹനത്തിനുമേല്‍ ബാങ്കിനുളള അവകാശം വാഹനത്തിന്‍റെ ബോഡി ബില്‍ഡേഴ്സിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

12) വാഹനം നല്ല നിലയില്‍ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി രജിസ്ട്രേഷന്‍ പുസ്തകം സഹിതം ബാങ്കില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.  ബാങ്കിന് ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വാഹനം പരിശോധിക്കുവാന്‍ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  


Download Application Form

പ്രൊജക്റ്റ് വായ്പ

1)   ബാങ്കില്‍നിന്നു വ്യക്തികള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലവിലുളള വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും പ്രൊജക്ട് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും.  വിശദമായ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കണം. പ്രൊജക്ടിന്‍റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ പരിശോധിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് പരിധി കണക്കിലെടുക്കാതെ പ്രൊജക്ടിന്‍റെ 70 ശതമാനം വരെ വായ്പ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

2)   മെഷിനറിക്ക് ഇന്‍വോയ്സിന്‍റെ 80 ശതമാനം വരെയും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനും മൊത്തം വിലയുടെ /എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 70 ശതമാനം വരെയും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  ബാക്കി തുക അപേക്ഷകന്‍ സ്വരൂപിക്കേണ്ടതും വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചില്‍ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3)   ബ്ലോക്ക് കാപ്പിറ്റലിന്‍റെ 25 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വര്‍ക്കിംഗ് കാപ്പിറ്റല്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. വര്‍ക്കിംഗ് കാപ്പിറ്റലിനു മാത്രമായി വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

4)   വായ്പയുടെ കാലാവധി പ്രൊജക്ടിന്‍റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് 7 വര്‍ഷം മുതല്‍ 14 വര്‍ഷം വരെയായിരിക്കും.  വായ്പ അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ ഈ കാലാവധിക്ക് വിധേയമായി പ്രൊജക്ട് അനുസരിച്ച് മൊറട്ടോറിയം കാലപരിധി നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.  വായ്പ കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് അടച്ചു തീര്‍ക്കാവുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ വായ്പയെടുത്ത് 2 വര്‍ഷത്തിനകം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം വായ്പാസംഖ്യയുടെ 1 ശതമാനം നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.  ബ്ലോക്ക് ക്യാപ്പിറ്റല്‍ പ്രതിമാസ തവണകളായി പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.  കൂടാതെ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ എല്ലാ പണമിടപാടുകളും വര്‍ക്കിംഗ് ക്യാപ്പിറ്റല്‍ ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നടത്തേണ്ടതും പലിശ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പരിധിയില്‍ അധികരിക്കാതെ കൃത്യമായി പറ്റുവരവ് നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

5)   പലിശ അതാതു കാലം ബാങ്ക് ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുന്ന നിരക്കിലായിരിക്കും. കുടിശ്ശിക   സംഖ്യയ്ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 3 ശതമാനം അധിക പലിശ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

6)   അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പാ തുകയുടെ 170% വിലമതിപ്പുളള വസ്തു ജാമ്യവും ഒരു ആള്‍ ജാമ്യവും, ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യവും വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഈടു വസ്തു എറണാകുളം ജില്ലയില്‍പ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ച ഫാറത്തില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്.  വസ്തു ഈടു സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുളള നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

7)   ഈ വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി നല്‍കുന്ന സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കള്‍ ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ടുഗേജ്/ഗഹാന്‍ പ്രകാരം ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ പണയപ്പെടുത്തണം. ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ടുഗേജാണെങ്കില്‍ വായ്പയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായ്പാത്തുകയുടെ 4 ശതമാനം തുക അല്ലെങ്കില്‍ 10.000/- രൂപ ഇതില്‍ ഏതാണ് കുറവ് അത്രയും തുകയ്ക്ക് അപേക്ഷകന്‍ ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ പണയാധാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

8)   ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ പരിശോധനയ്ക്കും നിയമോപദേശത്തിനുമായി അപേക്ഷകന്‍ നിശ്ചിത നിരക്കിലുളള വിലനിര്‍ണ്ണയ ഫീസും വക്കീല്‍ ഫീസും ബാങ്കിന്‍റെ ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചില്‍ അടച്ചിരിക്കണം.  കൂടാതെ ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ടെക്നിക്കല്‍ സ്ക്രൂട്ടിനി ഫീസും അപ്രൈസല്‍ ഫീസും അടച്ചിരിക്കണം.

9)   പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓരോ ഘട്ടത്തിന്‍റെയും നിര്‍മ്മാണം വിലയിരുത്തി വായ്പ തവണകളായി വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

10)  വസ്തു ഈടിനാവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങള്‍ കൂടാതെ അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുളള പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ലൈസന്‍സ്, ലോക്കല്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നുളള അനുവാദം, ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റുകളില്‍ നിന്നുളള അനുമതി എന്നിവയും ഹാജരാക്കണം.

11)   അപേക്ഷകന് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുളള കഴിവ് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കണം. സാധാരണ വായ്പയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ആധാരലക്ഷ്യങ്ങള്‍ വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

12)  പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുടെ വ്യക്തമായ റിപ്പോര്‍ട്ടും ശുപാര്‍ശയും സഹിതം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക