സാധാരണ വായ്പ

1.  വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, വീടിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍,പെയിന്‍റിങ് എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ബാങ്ക് ഭരണ സമിതി അംഗീകരിക്കുന്ന ഇതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ സ്ഥിരതാമസം ഉള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഈ ഉപനിബന്ധന പ്രകാരം വായ്പ  അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2.   ഒരാള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി വായ്പാ സംഖ്യ 25 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും. വായ്പയുടെ കാലാവധി 100 മാസമായിരിക്കും. 

3.   വായ്പ 100 പ്രതിമാസ തവണകളായി പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  പലിശ അതാതുകാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ദിവസ ബാക്കിയിന്മേൽ  കണക്കാക്കി അതാതു മാസത്തെ വായ്പ തവണയോടുകൂടി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

4.   പലിശ നിരക്ക് അതാത് കാലം ബാങ്ക് ഭരണസമിതി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിലായിരിക്കും. കുടിശ്ശിക തുകയ്ക്ക് 3% നിരക്കില്‍ അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും. 

5.   അപേക്ഷയും ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ജാമ്യക്കാരുടെ സമ്മതപത്രവും നിശ്ചിത ഫാറത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

6.   വായ്പാക്കാരന്‍റെയോ ജാമ്യക്കാരുടെയോ പേരില്‍ ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപമുണ്ടെങ്കില്‍ ടി തുക വായ്പാ കുടിശ്ശികയിലേക്കു വരവ് വയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

7.   വായ്പാക്കാരനും ജാമ്യക്കാരും കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ആക്ടിലും റൂളിലും നിഷ്ക്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുളള വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും കാലാകാലങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരമുളള നടപടികള്‍ക്കും വിധേയരായിരിക്കും.

8.  ഈ നിബന്ധനകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ, കൂടുതല്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനോ ബാങ്ക് ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  മാറ്റം വരുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ വായ്പാക്കാരനും ജാമ്യക്കാരും ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. 

Download Application Form

സംഘം ജീവനക്കാർക്ക്

1. സംഘം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ബാങ്ക് നേരിട്ടു നല്‍കുന്ന ഭവന നിര്‍മ്മാണ വായ്പകള്‍ക്ക്ഈ ഉപനിബന്ധനകള്‍ ബാധകമായിരിക്കും.

2. എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ പുതിയ വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും, വീട്/ഫ്ളാറ്റ്വാങ്ങുന്നതിനും ഈ  പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3. വ്യവസ്ഥകള്‍:

         A) ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്‍റെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള  കഴിവ് നിര്‍ണ്ണായക ഘടകമായിരിക്കും.

         b)അപേക്ഷകന്‍ എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം.

         c)അപേക്ഷകന്‍റെ പേരിലോ, ഭാര്യയുടെയോ/ഭര്‍ത്താവിന്‍റെയോ പേരിലോ ഈ ജില്ലയില്‍ വീട് ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.

         d)വീട് നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം അപേക്ഷകന്‍റെ സ്വന്തം പേരിലും മറ്റു ബാദ്ധ്യതകള്‍ ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കണം.

         e) അപേക്ഷകന് ഈ ബാങ്കില്‍ നേരിട്ട് ബാദ്ധ്യതകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.

4. വായ്പാ പരിധി

പരമാവധി അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ശമ്പളബാക്കിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. വായ്പാ തുകയുടെ ഓരോ 50,000/- രൂപക്കും ഭാഗത്തിനും റിക്കവറി കഴിച്ച് മൊത്തം ശമ്പളത്തിന്‍റെ 25% ത്തിനു പുറമെ 500 രൂപ പ്രകാരം മിച്ച ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

5. ബാങ്കിന്‍റെ നിയമോപദേഷ്ടാവിന്‍റെ ഉപദേശത്തിനും, ബാങ്ക് നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിനും വിധേയമായി ബാങ്കിന്‍റെ വിവേചനാധികാരം അനുസരിച്ചായിരിക്കും വായ്പകള്‍ അനുവദിക്കുക. ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ലീഗല്‍ ഫീസ്, വസ്തു പരിശോധനാ ഫീസ് തുടങ്ങിയവ അപേക്ഷകന്‍ ബാങ്കില്‍ മുന്‍കൂറായി അടച്ചിരിക്കണം.

6. വായ്പാ പരിധിയും സ്വന്തം മുതല്‍മുടക്കും.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വായ്പത്തുക വിനിയോഗിച്ചുള്ള കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ അപേക്ഷകന്‍റെ വിഹിതമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 30 ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത തുക മുടക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

7. വായ്പാ കാലാവധി

വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി പരമാവധി 15 വര്‍ഷമായിരിക്കും. വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വാങ്ങി പന്ത്രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വിതരണം ചെയ്തതിന്‍റെ അടുത്ത മാസം മുതല്‍ പലിശ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. വായ്പത്തവണകള്‍ ആദ്യഗഡുവാങ്ങി 13-ാം മാസം മുതല്‍ മാസത്തവണകളായി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

വായ്പാ മുതലും പലിശയും ഇക്വേറ്റഡ് വ്യവസ്ഥയില്‍ പ്രതിമാസ തവണകളായി തിരിച്ചടവ് അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാല്‍ വായ്പ സംഖ്യ മുഴുവനായോ ഭാഗീകമായോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. മുഴുവനായി അടച്ചു തീര്‍ക്കുന്നവര്‍ വായ്പാ മുതലിന് അതുവരെയുള്ള നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതും, ഭാഗീകമായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിന്നീട് ഇക്വേറ്റഡ് വ്യവസ്ഥ തവണകളായുള്ള വായ്പാ തിരിച്ചടവ് തവണകള്‍ നിര്‍ത്തല്‍ ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി നില്പ് വായ്പ മുതല്‍ തുല്യ ഗഡുക്കളായി വായ്പാക്കാലാവധിക്കകം പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

8. അപേക്ഷകനോ ജാമ്യക്കാരനോ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നു വിരമിക്കുന്നതിനു ആറുമാസം മുമ്പായി വായ്പത്തുക അടച്ചുതീര്‍ക്കത്തക്ക വിധത്തില്‍ വായ്പാ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

9. പലിശ 

ബാങ്ക് അതാതുകാലം നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ചുമത്തുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ മാസഗഡുക്കള്‍ കൃത്യമായി അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗഡുസംഖ്യയ്ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം വായ്പാപലിശയ്ക്കു പുറമെ 3% കൂടിയ നിരക്കില്‍ പിഴപലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

10. ഈട്

ഈ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് പണിയുന്ന വീടും സ്ഥലവും ബാങ്കിന് ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ട്ഗേജ്/ഗഹാന്‍ ആയി പണയം നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഗഹാന്‍ പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത പരിതസ്ഥിതിയില്‍ രണ്ടു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുള്ള വായ്പകള്‍ക്കു നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള പണയാധാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

11. വായ്പാ വിതരണം.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വായ്പകളും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവിധം നാലു ഗഡുക്കളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോ ഗഡു വിതരണം നടത്തുമ്പോഴും ഗഡു തുകയുടെ 30% വരൂന്ന സംഖ്യ അപേക്ഷകന്‍റെ വിഹിതം കണക്കാക്കി കുറവു ചെയ്യുന്നതും ആ തുക അവസാന ഗഡുവിനോടൊപ്പം നല്‍കുന്നതുമാണ്. എന്നാല്‍ അപേക്ഷകന്‍ കൂടുതല്‍ തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി മാനേജര്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ മുഴുവന്‍ ഗഡു സംഖ്യയും വായ്പക്കാരന്‍റെ രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷയിന്മേൽ  വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

         ഒന്നാം ഗഡു    -    വായ്പത്തുകയുടെ 20%

         രണ്ടാം ഗഡു    -    വായ്പത്തുകയുടെ 40%

         മൂന്നാം ഗഡു   -    വായ്പത്തുകയുടെ 30%

         നാലാം ഗഡു    -    വായ്പത്തുകയുടെ 10%

അനുവദിക്കപ്പെട്ട വായ്പത്തുക വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രമാണങ്ങളും അന്നേ തീയതിവരെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുവിന്‍റെ കുടിക്കിട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബ്രാഞ്ചില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വായ്പത്തുകയുടെ 20% വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. കെട്ടിടത്തിന്‍റ തറപണി പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 40 ശതമാനവും, മേല്‍ക്കൂരയുടെ പണി പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ വായ്പത്തുകയുടെ 30 ശതമാനവും, കെട്ടിടം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് റൂള്‍ 14 നു വിധേയമായി അവസാന ഗഡുവായ 10. ശതമാനവും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

12. വായ്പാപേക്ഷകള്‍ നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളും രേഖകളും സഹിതം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

13. വായ്പാസംഖ്യ തിരിക ഈടാക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന യുക്തമായ നിയമനടപടികള്‍ക്ക് വായ്പക്കാരനും ജാമ്യക്കാരനും വിധേയരായിരിക്കും.

14. ഈ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള വായ്പ വിനിയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വീട് വായ്പത്തുകയുടെ അവസാന ഗഡു ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ബാങ്കിന്‍റേയും വായ്പക്കാരന്‍റെയും കൂട്ടായ പേരില്‍ വായ്പാ കാലാവധിവരെ ഇന്‍ഷൂര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം.

15. വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡു വാങ്ങി 12 മാസത്തിനകം കെട്ടിടംപണി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തപക്ഷം വായ്പാ വിതരണം നിര്‍ത്തേണ്ടതും വായ്പക്കാരന്‍റെ അപേക്ഷ വാങ്ങി കൈപ്പറ്റിയ വായ്പത്തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരിച്ചടവ് പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

16. അപേക്ഷയോടുകൂടി ഹാജരാക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങള്‍.

    A.കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും.

    B.കെട്ടിടം പണിക്ക് അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെങ്കില്‍ അതിന് ആധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് NOC.

    C.മേലധികാരി നിശ്ചിത ഫാറത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

    D.വായ്പാ തവണകള്‍ അതാതുമാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ റിക്കവറി നടത്തി അടച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചുള്ള സാലറി റിക്കവറി എഗ്രിമെന്‍റ് ഹാജരാക്കണം.

  E.15 വര്‍ഷത്തെ കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

    F.പൊസ്സഷന്‍ & നോണ്‍ അറ്റാച്ച്മെന്‍റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

    G.ലൊക്കേഷന്‍ സ്കെച്ച്.

    H.തന്‍വര്‍ഷത്തെ കെട്ടിടനികുതി/ഭൂനികുതി അടച്ച രസീത്.

    I.വസ്തുവിന്‍റെ അസ്സല്‍ ആധാരവും മുന്നാധാരവും.

17. ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ, പുതുക്കുന്നതിനോ, കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനോ ബാങ്ക് ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ വായ്പക്കാരന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്.

  

Download Application Form

പ്രൊജക്റ്റ് വായ്പ

1)   ബാങ്കില്‍നിന്നു വ്യക്തികള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലവിലുളള വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും പ്രൊജക്ട് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും.  വിശദമായ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കണം. പ്രൊജക്ടിന്‍റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ പരിശോധിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് പരിധി കണക്കിലെടുക്കാതെ പ്രൊജക്ടിന്‍റെ 70 ശതമാനം വരെ വായ്പ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

2)   മെഷിനറിക്ക് ഇന്‍വോയ്സിന്‍റെ 80 ശതമാനം വരെയും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനും മൊത്തം വിലയുടെ /എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 70 ശതമാനം വരെയും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  ബാക്കി തുക അപേക്ഷകന്‍ സ്വരൂപിക്കേണ്ടതും വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചില്‍ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3)   ബ്ലോക്ക് കാപ്പിറ്റലിന്‍റെ 25 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വര്‍ക്കിംഗ് കാപ്പിറ്റല്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. വര്‍ക്കിംഗ് കാപ്പിറ്റലിനു മാത്രമായി വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

4)   വായ്പയുടെ കാലാവധി പ്രൊജക്ടിന്‍റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് 7 വര്‍ഷം മുതല്‍ 14 വര്‍ഷം വരെയായിരിക്കും.  വായ്പ അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ ഈ കാലാവധിക്ക് വിധേയമായി പ്രൊജക്ട് അനുസരിച്ച് മൊറട്ടോറിയം കാലപരിധി നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.  വായ്പ കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് അടച്ചു തീര്‍ക്കാവുന്നതാണ്.  എന്നാല്‍ വായ്പയെടുത്ത് 2 വര്‍ഷത്തിനകം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം വായ്പാസംഖ്യയുടെ 1 ശതമാനം നിരക്കില്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.  ബ്ലോക്ക് ക്യാപ്പിറ്റല്‍ പ്രതിമാസ തവണകളായി പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.  കൂടാതെ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ എല്ലാ പണമിടപാടുകളും വര്‍ക്കിംഗ് ക്യാപ്പിറ്റല്‍ ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നടത്തേണ്ടതും പലിശ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പരിധിയില്‍ അധികരിക്കാതെ കൃത്യമായി പറ്റുവരവ് നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

5)   പലിശ അതാതു കാലം ബാങ്ക് ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുന്ന നിരക്കിലായിരിക്കും. കുടിശ്ശിക   സംഖ്യയ്ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 3 ശതമാനം അധിക പലിശ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

6)   അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പാ തുകയുടെ 170% വിലമതിപ്പുളള വസ്തു ജാമ്യവും ഒരു ആള്‍ ജാമ്യവും, ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യവും വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഈടു വസ്തു എറണാകുളം ജില്ലയില്‍പ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ച ഫാറത്തില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്.  വസ്തു ഈടു സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുളള നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

7)   ഈ വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി നല്‍കുന്ന സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കള്‍ ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ടുഗേജ്/ഗഹാന്‍ പ്രകാരം ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ പണയപ്പെടുത്തണം. ഇക്വിറ്റബിള്‍ മോര്‍ട്ടുഗേജാണെങ്കില്‍ വായ്പയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായ്പാത്തുകയുടെ 4 ശതമാനം തുക അല്ലെങ്കില്‍ 10.000/- രൂപ ഇതില്‍ ഏതാണ് കുറവ് അത്രയും തുകയ്ക്ക് അപേക്ഷകന്‍ ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ പണയാധാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

8)   ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ പരിശോധനയ്ക്കും നിയമോപദേശത്തിനുമായി അപേക്ഷകന്‍ നിശ്ചിത നിരക്കിലുളള വിലനിര്‍ണ്ണയ ഫീസും വക്കീല്‍ ഫീസും ബാങ്കിന്‍റെ ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചില്‍ അടച്ചിരിക്കണം.  കൂടാതെ ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ടെക്നിക്കല്‍ സ്ക്രൂട്ടിനി ഫീസും അപ്രൈസല്‍ ഫീസും അടച്ചിരിക്കണം.

9)   പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓരോ ഘട്ടത്തിന്‍റെയും നിര്‍മ്മാണം വിലയിരുത്തി വായ്പ തവണകളായി വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

10)  വസ്തു ഈടിനാവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങള്‍ കൂടാതെ അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുളള പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ലൈസന്‍സ്, ലോക്കല്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നുളള അനുവാദം, ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റുകളില്‍ നിന്നുളള അനുമതി എന്നിവയും ഹാജരാക്കണം.

11)   അപേക്ഷകന് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുളള കഴിവ് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കണം. സാധാരണ വായ്പയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ആധാരലക്ഷ്യങ്ങള്‍ വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

12)  പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുടെ വ്യക്തമായ റിപ്പോര്‍ട്ടും ശുപാര്‍ശയും സഹിതം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക